Store endringer for Danmarks Radio

Ny plan for mediepolitikken vil forandre mediestøtten i Danmark.

Regje­rin­gen har inn­gått det dans­kene kal­ler en medie­av­tale (pdf) med Dansk folke­parti og Libe­ral alli­ance. Avta­len leg­ger førin­gene for og beskri­ver hoved­trek­kene i lan­dets medie­po­li­tikk fram til 2014. Flere av punk­tene inne­bæ­rer store end­rin­ger i offent­lige støtte­ord­nin­ger, sær­lig for NRKs søs­ter­sel­skap Dan­marks Radio (DR).

Lisen­sen skal ikke stige, og større deler av den skal gis til andre aktø­rer enn DR. Noen av mid­lene skal bru­kes til å øke den såkalte pub­lic ser­vice-pot­ten, som bru­kes til å støtte audio­vi­su­elle pro­duk­sjo­ner uten­for DR. Det skal også star­tes en ny radio­ka­nal i kon­kur­ranse med DR. Videre skal mer lisens­mid­ler over­fø­res direkte til film­pro­duk­sjon, og DR må også de neste årene kjøpe flere pro­duk­sjo­ner uten­fra. I til­legg inn­fø­rer den danske regje­rin­gen en full­ver­dig såkalt «pub­lic value test» av plan­lagte nye DR-tje­nes­ter, inklu­dert en vur­de­ring av den kon­kur­ranse­be­gren­sende betyd­nin­gen av nye til­tak. En lig­nende ord­ning ble inn­ført i Norge fra 1. mai i år.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

61 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen