Nye NRK-regler vedtatt

Regjeringen har vedtatt nye regler for utviklingen av lisensinstitusjonens allmennkringkasteroppdrag.

Fra 1. mai må NRK søke om lov til å starte opp nye vesentlige tjen­ester. Det er resul­tatet etter at kringkast­ings­forskriften er endret. Endrin­gen imple­menter­er Kul­tur­de­parte­mentets forslag fra i fjor høst om en såkalt ”pub­lic val­ue test” av offentlig finan­sierte medietjenester.

Testen, som kom­mer som et resul­tat av påtrykk fra EFTAs overvåk­ing­sor­gan går ut på at Medi­etil­synet skal vur­dere om nye tilbud NRK plan­leg­ger er verdt pen­gene. Den vur­derin­gen skal de gjøre ved å veie sam­funns­mes­sig nytte opp mot poten­siell konkur­ranse­be­grensende effekt. Eller som det het­er i den rev­iderte forskriften (§6–2):

Ved vur­derin­gen av hvorvidt en tjen­este kan innlemmes i all­mennkringkast­ing­sop­p­draget skal det legges vekt på om tjen­esten vil utgjøre en opp­fyl­lelse av all­mennkringkast­ing­sop­p­draget slik dette er ned­felt i Norsk rik­skringkast­ings vedtek­ter og hvorvidt tjen­esten vil til­føre en merver­di ut over det som allerede tilbys i markedet. Dette må avveies imot de poten­sielle konkur­ranse­be­grensende virknin­gene av at tjen­esten tilbys.

Medi­etil­synet skal be Konkur­ransetil­synet om å uttale seg om den mulige markedsmes­sige innvirknin­gen en konkret NRK-plan kan tenkes å ha. Med dette inn­føres et nytt moment i reg­u­lerin­gen av NRK, og Konkur­ransetil­synet kan komme til å spille en vik­tig rolle i utviklin­gen av offentlig finan­sierte medi­et­jen­ester i tiden framover.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen