Nye NRK-regler vedtatt

Regjeringen har vedtatt nye regler for utviklingen av lisensinstitusjonens allmennkringkasteroppdrag.

Fra 1. mai må NRK søke om lov til å star­te opp nye vesent­li­ge tje­nes­ter. Det er resul­ta­tet etter at kring­kas­tings­for­skrif­ten er end­ret. End­rin­gen imple­men­te­rer Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag fra i fjor høst om en såkalt ”pub­lic value test” av offent­lig finan­sier­te medie­tje­nes­ter.

Tes­ten, som kom­mer som et resul­tat av påtrykk fra EFTAs over­vå­kings­or­gan går ut på at Medie­til­sy­net skal vur­de­re om nye til­bud NRK plan­leg­ger er verdt pen­ge­ne. Den vur­de­rin­gen skal de gjø­re ved å veie sam­funns­mes­sig nyt­te opp mot poten­si­ell kon­kur­ranse­be­gren­sen­de effekt. Eller som det heter i den revi­der­te for­skrif­ten (§6–2):

Ved vur­de­rin­gen av hvor­vidt en tje­nes­te kan inn­lem­mes i all­menn­kring­kas­ting­sopp­dra­get skal det leg­ges vekt på om tje­nes­ten vil utgjø­re en opp­fyl­lel­se av all­menn­kring­kas­ting­sopp­dra­get slik det­te er ned­felt i Norsk riks­kring­kas­tings ved­tek­ter og hvor­vidt tje­nes­ten vil til­fø­re en mer­ver­di ut over det som alle­re­de til­bys i mar­ke­det. Det­te må avvei­es imot de poten­si­el­le kon­kur­ranse­be­gren­sen­de virk­nin­ge­ne av at tje­nes­ten til­bys.

Medie­til­sy­net skal be Kon­kur­ranse­til­sy­net om å utta­le seg om den muli­ge mar­keds­mes­si­ge inn­virk­nin­gen en kon­kret NRK-plan kan ten­kes å ha. Med det­te inn­fø­res et nytt moment i regu­le­rin­gen av NRK, og Kon­kur­ranse­til­sy­net kan kom­me til å spil­le en vik­tig rol­le i utvik­lin­gen av offent­lig finan­sier­te medie­tje­nes­ter i tiden fram­over.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen