«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.»

Tale ved Statsminister Jens Stoltenberg i Oslo Domkirke 24. juli 2011.

(Talen kan også ses i video­opp­tak på nrk.no).

***

Deres majes­te­ter,

kjæ­re Eskil,

kjæ­re alle sam­men,

Det er nå snart to døgn siden Nor­ge ble ram­met av den størs­te ugjer­nin­gen siden kri­gen. På Utøya og i Oslo.

Det føles som en evig­het.

Det har vært timer, dager og net­ter fylt av sjokk, for­tvi­lel­se, sin­ne og gråt.

I dag er det tid for sorg.

I dag skal vi til­la­te oss å stop­pe litt opp.

Min­nes de døde.

Sør­ge over dem som ikke er mer.

92 men­neske­liv er gått tapt. Fle­re er fort­satt sav­net.

Hver og en av de som er gått bort er en tra­ge­die. Til sam­men utgjør tapet en nasjo­nal tra­ge­die.

Fort­satt stre­ver vi med å begri­pe omfan­get.

Man­ge av oss kjen­te noen som er borte. Enda fle­re vet om noen.

Jeg kjen­te fle­re.

En av dem var Moni­ca. I rundt 20 år job­bet hun på Utøya. For man­ge av oss var hun Utøya.

Nå er hun død. Skutt og drept mens hun skap­te omsorg og trygg­het for ung­dom fra hele lan­det.

Hen­nes mann John og døt­re­ne Vic­to­ria og Hele­ne er i Dram­men kir­ke i dag.

Det er så urett­fer­dig. Dere skal vite at vi grå­ter med dere.

En annen som er borte er Tore Eike­land.

Leder av AUF i Horda­land og en av våre aller mest talent­ful­le ung­doms­po­li­ti­ke­re.

Jeg hus­ker at han fikk hele lands­mø­tet i Arbei­der­par­ti­et til å jub­le da han holdt et enga­sjert inn­legg mot EUs post­di­rek­tiv, og vant.

Nå er han død. Borte for all­tid. Det er ikke til å begri­pe.

Det­te er to av dem vi har mis­tet.

Vi har mis­tet man­ge and­re, på Utøya og i regje­rings­byg­get.

Snart får vi navn og bil­de på alle. Da vil omfan­get av ond­ska­pen tre fram i all sin gru.

Det blir en ny prø­vel­se.

Men vi skal kla­re den også.

Midt i alt det tra­gis­ke er jeg stolt av å bo i et land som har mak­tet å stå opp­reist i en kri­tisk tid.

Jeg er impo­nert over hvor mye ver­dig­het, omsorg og fast­het jeg har møtt.

Vi er et lite land, men vi er et stolt folk.

Vi er fort­satt rys­tet av det som traff oss, men vi gir ald­ri opp våre ver­di­er.

Vårt svar er mer demo­kra­ti, mer åpen­het og mer huma­ni­tet. Men ald­ri nai­vi­tet.

Ingen har sagt det fine­re enn AUF-jen­ta som ble inter­vju­et av CNN:
”Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjær­lig­het vi alle kan vise sam­men.”

Til slutt. La meg si til fami­li­er over hele lan­det som har mis­tet en av sine kjæ­re:

Dere har min og hele Nor­ges dypes­te med­fø­lel­se i sor­gen.

Ikke bare det. Hele ver­den føler med dere.

Jeg har lovet å over­brin­ge kon­do­lan­ser til dere fra Barack Oba­ma, Vla­di­mir Putin, Fre­de­rik Rein­feldt, Ange­la Mer­kel og man­ge and­re stats­le­de­re og regje­rings­sje­fer.

Det­te kan ald­ri erstat­te tapet. Ingen­ting kan brin­ge deres kjæ­re til­ba­ke.

Men vi tren­ger støt­te og trøst når livet er som mør­kest.

Nå er livet som mør­kest for dere.

Dere skal vite at vi er der for dere.

(Kil­de: Regjeringen.no).

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Godt innspill says:

  Godt inn­spill i AP.

  Jeg har tenkt på hva som fikk det til å tip­pe over for ABB. Og jeg tror han ble radi­ka­li­sert og gav opp tro­en på demo­kra­ti­et pga at ytrin­ger (som ikke er hat­ful­le eller eks­tre­me) ikke får plass i pres­sen. Så, jeg synes du traff spi­ke­ren på hodet med kom­men­ta­ren din. Mer demo­kra­ti — fore­byg­ger slikt.

 2. Takk for kom­men­tar, refe­re­rer til den­ne artik­ke­len på Aftenposten.no.

  Med pub­li­se­rin­gen av kong Haralds og stats­mi­nis­ter Jens Stol­ten­bergs taler øns­ket vi å bidra til doku­men­ta­sjo­nen av det nors­ke sam­fun­nets reak­sjon på ter­ror­an­gre­pe­ne. Vi vil­le også støt­te bud­ska­pet om demo­kra­ti, åpen­het og fri­het. Dis­se teks­te­ne synes vi står best for seg selv, og det var ikke inten­sjo­nen å ha åpent kom­men­tar­felt under dem. Vi bekla­ger glip­pen og har nå stengt for ytter­li­ge­re kom­men­ta­rer. For øvrig er det natur­lig for oss å ven­de til­ba­ke til og kom­men­te­re tale­ne sene­re — da med åpent kom­men­tar­felt, som sed­van­lig.

  Gene­relt vil det, som før, bli rike­lig anled­ning til poli­tisk dis­ku­sjon og ide­de­batt på Vox Pub­li­ca fram­over.

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Pub­li­ca

til toppen