“Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.”

Tale ved Statsminister Jens Stoltenberg i Oslo Domkirke 24. juli 2011.

(Tal­en kan også ses i videoopp­tak på nrk.no).

***

Deres majesteter,

kjære Eskil,

kjære alle sammen,

Det er nå snart to døgn siden Norge ble ram­met av den største ugjernin­gen siden kri­gen. På Utøya og i Oslo.

Det føles som en evighet.

Det har vært timer, dager og net­ter fylt av sjokk, fortvilelse, sinne og gråt.

I dag er det tid for sorg.

I dag skal vi tillate oss å stoppe litt opp.

Minnes de døde.

Sørge over dem som ikke er mer.

92 men­neske­liv er gått tapt. Flere er fort­satt savnet.

Hver og en av de som er gått bort er en tragedie. Til sam­men utgjør tapet en nasjon­al tragedie.

Fort­satt str­ev­er vi med å begripe omfanget.

Mange av oss kjente noen som er borte. Enda flere vet om noen.

Jeg kjente flere.

En av dem var Mon­i­ca. I rundt 20 år job­bet hun på Utøya. For mange av oss var hun Utøya.

Nå er hun død. Skutt og drept mens hun skapte omsorg og tryg­ghet for ung­dom fra hele landet.

Hennes mann John og døtrene Vic­to­ria og Helene er i Dram­men kirke i dag.

Det er så uret­tfer­dig. Dere skal vite at vi gråter med dere.

En annen som er borte er Tore Eikeland.

Led­er av AUF i Horda­land og en av våre aller mest tal­ent­fulle ungdomspolitikere.

Jeg husker at han fikk hele landsmøtet i Arbei­der­par­ti­et til å juble da han holdt et engas­jert inn­legg mot EUs post­di­rek­tiv, og vant.

Nå er han død. Borte for alltid. Det er ikke til å begripe.

Dette er to av dem vi har mistet.

Vi har mis­tet mange andre, på Utøya og i regjeringsbygget.

Snart får vi navn og bilde på alle. Da vil omfanget av ond­skapen tre fram i all sin gru.

Det blir en ny prøvelse.

Men vi skal klare den også.

Midt i alt det tragiske er jeg stolt av å bo i et land som har mak­tet å stå oppreist i en kri­tisk tid.

Jeg er impon­ert over hvor mye verdighet, omsorg og fas­thet jeg har møtt.

Vi er et lite land, men vi er et stolt folk.

Vi er fort­satt rys­tet av det som traff oss, men vi gir aldri opp våre verdier.

Vårt svar er mer demokrati, mer åpen­het og mer human­itet. Men aldri naivitet.

Ingen har sagt det finere enn AUF-jen­ta som ble inter­vjuet av CNN:
”Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen.”

Til slutt. La meg si til fam­i­li­er over hele lan­det som har mis­tet en av sine kjære:

Dere har min og hele Norges dypeste med­følelse i sorgen.

Ikke bare det. Hele ver­den føler med dere.

Jeg har lovet å over­bringe kon­dolanser til dere fra Barack Oba­ma, Vladimir Putin, Fred­erik Rein­feldt, Angela Merkel og mange andre stat­sledere og regjeringssjefer.

Dette kan aldri erstat­te tapet. Ingent­ing kan bringe deres kjære tilbake.

Men vi trenger støtte og trøst når livet er som mørkest.

Nå er livet som mørk­est for dere.

Dere skal vite at vi er der for dere.

(Kilde: Regjeringen.no).

TEMA

D

emokrat
i

36 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Godt innspill says:

  Godt inn­spill i AP.

  Jeg har tenkt på hva som fikk det til å tippe over for ABB. Og jeg tror han ble radikalis­ert og gav opp troen på demokrati­et pga at ytringer (som ikke er hat­fulle eller ekstreme) ikke får plass i pressen. Så, jeg synes du traff spik­eren på hodet med kom­mentaren din. Mer demokrati — fore­byg­ger slikt.

 2. Takk for kom­men­tar, ref­er­erer til denne artikke­len på Aftenposten.no.

  Med pub­lis­erin­gen av kong Har­alds og statsmin­is­ter Jens Stoltenbergs taler øns­ket vi å bidra til doku­men­tasjo­nen av det norske sam­fun­nets reak­sjon på ter­ro­ran­grepene. Vi ville også støtte bud­skapet om demokrati, åpen­het og fri­het. Disse tek­stene synes vi står best for seg selv, og det var ikke inten­sjo­nen å ha åpent kom­men­tar­felt under dem. Vi beklager glip­pen og har nå stengt for ytterligere kom­mentar­er. For øvrig er det naturlig for oss å vende tilbake til og kom­mentere tal­ene senere — da med åpent kom­men­tar­felt, som sedvanlig.

  Generelt vil det, som før, bli rike­lig anled­ning til poli­tisk diskusjon og idede­batt på Vox Pub­li­ca framover. 

  Olav A. Øvre­bø, redak­tør i Vox Publica

til toppen