Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-17

YouT­ube Sends Tech­Crunch A Cease & Desist YouT­u­bes advo­ka­ter er blitt mer akti­ve etter at video­tje­nes­ten ble kjøpt av Goog­le. (tags: opp­havs­rett ned­las­ting) Media Mat­ters with Bob McChes­ney Ukent­lig podcast om medi­er og demo­kra­ti. Pro­gram­le­der: pro­fes­sor Bob McChes­ney. (tags: podkas­ting demo­kra­ti) Value of the Pub­lic Domain Å øke omfan­get av fritt til­gjen­ge­lig kunn­skap og kul­tur kan […]

 

links for 2006-11-15

Repor­te­re uten gren­ser: Egyp­tisk blog­ger arres­tert Abdel Kareem Nabil Sulei­man sik­tes bl.a. for å ha inju­ri­ert pre­si­den­ten og «skapt hat» mot islam. (tags: ytrings­fri­het)

 

links for 2006-11-14

Peer pro­duc­tion and «laws of qua­li­ty» Forsk­nings­ar­tik­kel drøf­ter hvor­dan kva­li­tet kan sik­res i pro­sjek­ter som Wiki­pe­dia og Pro­ject Guten­berg. (tags: all­men­nin­gen wiki­pe­dia)

 

links for 2006-11-10

Wiki­pe­dia og søke­mo­to­rer Stu­die: Wiki­pe­dia-treff domi­ne­rer i de størs­te søke­mo­to­re­ne. (tags: all­men­nin­gen wiki­pe­dia) Kine­sisk nett­dis­si­dent løs­latt En av fle­re saker hvor Yahoo er kri­ti­sert for å ha bistått etter­fors­ker­ne. (tags: ytrings­fri­het)

 

links for 2006-11-07

UK report: know­led­ge should be pub­lic good Omta­le av bri­tisk rap­port om opp­havs­rett i en digi­tal tid. (tags: opp­havs­rett all­men­nin­gen)

 

links for 2006-11-01

Glo­bal Voi­ces Online » Free­dom of Speech En av tema­sek­sjo­ne­ne til Glo­bal Voi­ces tar for seg ytrings­fri­het. (tags: all­men­nin­gen ytrings­fri­het)

 

links for 2006-10-31

«Insul­ting the Prop­het» Semi­nar på Chr. Michel­se­ns Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytrings­fri­het. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Bie­le­feld Aca­de­mic Search Engi­ne Gir mulig­het til å søke i åpent til­gjen­ge­li­ge aka­de­mis­ke pub­li­ka­sjo­ner. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­naccess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvir­ke pub­li­kums for­stå­el­se av vik­ti­ge begre­per — og ska­pe seg et navn […]

 
Side 114 av 115FØRSTE...5...113114115
 
til toppen