Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Ukens medienyheter: TV, Netflix og personvern

Schib­sted vil end­re ved­tek­te­ne for nytt sel­skap, en poten­si­ell for­len­gel­se av FM-kon­se­sjo­ne­ne får tverr­po­li­tisk støt­te, TV-dis­tri­bu­tø­re­ne tar nye grep for å kon­kur­re­re med Net­flix og Face­bo­ok ram­mes av nok en per­son­verns­kan­da­le. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 

Ukens medienyheter: Mediestøtte, medievaner og GDPR

Dag­bla­det søker om presse­støt­te for førs­te gang, regje­rin­gens pla­ner om å sam­le medie­støt­ten i én pott ska­per kraf­ti­ge reak­sjo­ner, Goog­le bøte­leg­ges for brudd på GDPR-lov­giv­nin­gen og Donald Trump set­ter en stop­per for ordi­næ­re presse­kon­fe­ran­ser i Det hvi­te hus.

 

Ukens medienyheter: Trusler, lover og valgpåvirkning

Dis­ney kjø­per seg inn i nors­ke Kahoot, nye rap­por­ter viser at rus­sisk valg­på­virk­ning i 2016 var stør­re enn antatt, Lov­data vin­ner over Rettspraksis.no i ret­ten og ansat­te i NRK og TV 2 har siden 2016 blitt utsatt for 19 til­fel­ler av gro­ve trus­ler og sji­ka­ne. Det­te er ukens medie­ny­he­ter.

 
 
til toppen