Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

links for 2006-11-07

UK report: knowl­edge should be pub­lic good Omtale av britisk rap­port om opphavs­rett i en dig­i­tal tid. (tags: opphavs­rett allmenningen)

 

links for 2006-11-01

Glob­al Voic­es Online » Free­dom of Speech En av temasek­sjonene til Glob­al Voic­es tar for seg ytrings­fri­het. (tags: all­men­nin­gen ytringsfrihet)

 

links for 2006-10-31

“Insult­ing the Prophet” Sem­i­nar på Chr. Michelsens Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytrings­fri­het. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Biele­feld Aca­d­e­m­ic Search Engine Gir mulighet til å søke i åpent tilgjen­gelige akademiske pub­likasjon­er. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­nac­cess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvirke pub­likums forståelse av vik­tige begreper — og skape […]

 
 
til toppen