Når en gutt får en hammer

Noen er bedre til å argumentere enn andre.

Som jeg beskrev i et tid­li­ge­re blogg­inn­legg var pro­ble­met for kjønns­fors­ker Jør­gen Lorent­zen at han i pro­gram­met Hjerne­vask ikke frem­stod som en fors­ker med sær­lig gode argu­men­ter. Les Mor­gen­bla­det i dag og få med deg en som både kan argu­men­te­re og over­be­vi­se — og være mor­som.

Gud­mund Her­nes for­tel­ler om gut­ten som har fått en ny ham­mer – alt tren­ger et slag!

Les og lær.

TEMA

R

etorikk

102 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. En kan si mye om debat­ten rundt biologi/miljø som har opp­stått i kjøl­van­net av det­te pro­gram­met, men det gir i alle fall en god del inter­es­sant mate­ria­le der­som man er inter­es­sert i å se på de uli­ke par­te­nes reto­rikk.

    Flott av Her­nes det­te. Er kan­skje spe­si­elt impo­nert over det til tider svært ung­dom­me­li­ge (?) språ­ket: «De fles­te syke­plei­ere er kvin­ner – men i fjor var fire av ti som ble opp­tatt på Politi­høg­sko­len kvin­ner. Pow!»

    Had­de ikke trodd jeg skul­le få se Gud­mund Her­nes skri­ve «Pow!» i Mor­gen­bla­det med det førs­te.

    Ellers kan man lese en fort­set­tel­se av Lorent­zens for­svar for sin sak i dagens Dag­bla­det (eller her: http://www.dagbladet.no/2010/03/15/kultur/debatt/debattinnlegg/hjernevask/homofili/10862524/). Hans inn­legg er kan­skje pre­get av en litt annen tak­tikk enn Her­nes. Her er det kan­skje litt mind­re humor, og man får kan­skje inn­trykk av at Lorent­zen prø­ver å for­mid­le vel­dig man­ge kom­plek­se tan­ker på liten spalte­plass? Sam­ti­dig slår det meg at han muli­gens fort­satt er inne på et «refuta­tio-spor» ? (som omtalt av Kjeld­sen på den­ne blog­gen tid­li­ge­re) Hva tror dere and­re om det­te? Er det et reto­risk godt grep å fram­stil­le seg selv som et offer i en offent­lig sam­ta­le av det­te sla­get?

til toppen