Når en gutt får en hammer

Noen er bedre til å argumentere enn andre.

Som jeg beskrev i et tidligere blog­ginn­legg var prob­lemet for kjønns­forsker Jør­gen Lorentzen at han i pro­gram­met Hjernevask ikke frem­stod som en forsker med særlig gode argu­menter. Les Mor­gen­bladet i dag og få med deg en som både kan argu­mentere og over­be­vise — og være morsom.

Gud­mund Hernes forteller om gut­ten som har fått en ny ham­mer – alt trenger et slag!

Les og lær.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. En kan si mye om debat­ten rundt biologi/miljø som har opp­stått i kjøl­van­net av dette pro­gram­met, men det gir i alle fall en god del inter­es­sant mate­ri­ale der­som man er inter­essert i å se på de ulike partenes retorikk.

    Flott av Hernes dette. Er kan­skje spe­sielt impon­ert over det til tider svært ung­dom­melige (?) språket: “De fleste syke­pleiere er kvin­ner – men i fjor var fire av ti som ble opp­tatt på Poli­ti­høgskolen kvin­ner. Pow!”

    Hadde ikke trodd jeg skulle få se Gud­mund Hernes skrive “Pow!” i Mor­gen­bladet med det første.

    Ellers kan man lese en fort­set­telse av Lorentzens forsvar for sin sak i dagens Dag­bladet (eller her: http://www.dagbladet.no/2010/03/15/kultur/debatt/debattinnlegg/hjernevask/homofili/10862524/). Hans inn­legg er kan­skje preget av en litt annen tak­tikk enn Hernes. Her er det kan­skje litt min­dre humor, og man får kan­skje inntrykk av at Lorentzen prøver å formi­dle veldig mange kom­plekse tanker på liten spal­teplass? Sam­tidig slår det meg at han muli­gens fort­satt er inne på et “refu­ta­tio-spor” ? (som omtalt av Kjeld­sen på denne bloggen tidligere) Hva tror dere andre om dette? Er det et retorisk godt grep å fram­stille seg selv som et offer i en offentlig sam­tale av dette slaget?

til toppen