Seminar om Draft Audiovisual Media Services Directive i Budapest

1. desember 2006 var Budapest vertskap for et seminar om Draft Audiovisual Media Services Directive. Kursholderne var OSCE representanten for mediafrihet og Senteret for media og kommunikasonsstudier ved Central European University (CEU) i Budapest.

Ini­tia­tor for det­te semi­na­ret var Peter Mol­nar fra Ungarn, Raft­opris­mot­ta­ker fra 1989 (han repre­sen­ter­te orga­ni­sa­sjo­nen FIDESZ på slut­ten av 80-tal­let). Semi­na­ret ble orga­ni­sert i sam­ar­beid med Raftostiftelsen.Seminaret la vekt på ytrings­fri­he­ten, om den kan bli kren­ket der­som for­sla­get fra Euro­pa­par­la­men­tets Kul­tur og Utdan­nings­ko­mitè, om utstrakt over­vå­king av inter­nett blir ved­tatt.

Semi­na­rets pådri­ver, Peter Mol­nar, fryk­ter at spe­si­elt noen av de Øst­euro­pe­is­ke lan­de­ne kan mis­bru­ke EUs reg­ler og der­med utøve sen­sur oven­for inn­byg­ger­ne i dis­se lan­de­ne hvor demo­kra­ti­se­rin­gen ikke har kom­met så langt som i Vest-Euro­pa.
Semi­na­ret resul­ter­te i et anbe­fa­lings­brev der man opp­ford­ret til at saken blir dis­ku­tert igjen før den ende­li­ge avstm­nin­gen i Euro­pa­par­la­men­tet.

Les mer om den­ne saken på Raft­o­stif­tel­sens hjem­me­side

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen