Seminar om Draft Audiovisual Media Services Directive i Budapest

1. desember 2006 var Budapest vertskap for et seminar om Draft Audiovisual Media Services Directive. Kursholderne var OSCE representanten for mediafrihet og Senteret for media og kommunikasonsstudier ved Central European University (CEU) i Budapest.

Ini­tia­tor for dette sem­i­naret var Peter Mol­nar fra Ungarn, Rafto­pris­mot­tak­er fra 1989 (han rep­re­sen­terte organ­isas­jo­nen FIDESZ på slut­ten av 80-tal­let). Sem­i­naret ble organ­is­ert i samar­beid med Raftostiftelsen.Seminaret la vekt på ytrings­fri­heten, om den kan bli kren­ket der­som forslaget fra Europa­parla­mentets Kul­tur og Utdan­ningskomitè, om utstrakt overvåk­ing av inter­nett blir vedtatt.

Sem­i­narets pådriv­er, Peter Mol­nar, fryk­ter at spe­sielt noen av de Østeu­ropeiske lan­dene kan mis­bruke EUs regler og dermed utøve sen­sur oven­for innbyg­gerne i disse lan­dene hvor demokra­tis­erin­gen ikke har kom­met så langt som i Vest-Europa.
Sem­i­naret resul­terte i et anbe­fal­ings­brev der man opp­for­dret til at sak­en blir diskutert igjen før den endelige avstmnin­gen i Europaparlamentet.

Les mer om denne sak­en på Raftos­tif­telsens hjemmeside

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen