Fritt Ord-pris til arbeider om ondskap, Det Nye og retorikk

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2011.

Anna Røm­cke Høiseth fra Frogn videregående skole vant førsteprisen i årets utgave av Fritt Ords ung­dom­skonkur­ranse med arbei­det “The Line Between Good and Evil”. Juryen begrun­ner val­get slik:

Opp­gaven drøfter det klas­siske spørsmålet om det ondes prob­lem. Kan­di­dat­en reis­er spørsmålet om hvor skil­lelin­jene går mel­lom det gode og det onde, både på det indi­vidu­elle og kollek­tive nivå, og i hvilken grad det onde er essen­sielt eller situ­asjons­bestemt. Emnet er vanske­lig, men kan­di­dat­en gjør gode forsøk på å definere hva ond­skap er. Kan­di­dat­en utelukker teol­o­giske fork­laringer på det onde, men leg­ger vek­ten på at grunnlaget er å finne i kom­bi­nasjon­er av både sosiale og biol­o­giske årsak­er. Kan­di­dat­en kon­klud­er­er med at den enkelte har et poten­sial til å gjøre både gode og onde han­dlinger, og at situ­asjo­nen som omgir han­dlin­gene har stor betyd­ning. Kan­di­dat­en har satt seg godt inn i faglit­ter­a­turen knyt­tet til emnet, og hun har en fyldig lit­ter­aturliste. Argu­mentene i analy­sen er fram­ført på en strin­gent og logisk måte på grunnlag ev en rekke vel­doku­menterte studi­er, slik som Mil­gram-pros­jek­tet og Stan­ford Prison-eksper­i­mentet. Drøftin­gen av det onde i kollek­tiv for­stand er den sterkeste delen av opp­gaven. Kan det å utføre ordre fra autoriteter frata den enkelte ans­var for onde han­dlinger som blir til innen­for et sosialt sys­tem? Dette er en av de mange aspek­tene som bl.a. Nürn­berg-pros­essene og senere den inter­nasjonale dom­stolen for krigs­for­bry­telser har måt­tet ta still­ing til. Opp­gaven har sin styrke spe­sielt i formidlingsaspek­tet. Den er godt dispon­ert og formi­dler på en strin­gent måte et vanske­lig tema. Arbei­det belønnes med 1. pris i ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011. 

Som i fjor stakk jen­ter av med alle prisene. Andrepremien gikk til Hanne Katin­ka Halvors­en, Pallavi Puri, Oda Børeng, Var­ti­ka Sar­na og Bel­ma Focak fra Oslo Kat­e­dral­skole for et arbeid om Mote­bladet Det Nye. Om dette sier juryen:

Det fram­lagte arbei­det er en grup­peopp­gave som tar for seg utviklin­gen av bladet ”Det Nye” i årene fra 1960 til 2008. Arbei­det er basert på en innhold­s­analyse av fem utval­gte eksem­plar­er av bladet fra hvert sitt tiår (1960, 1973, 1984, 1996 og 2008). Grup­pen har hatt som målset­ning å analy­sere hvor­dan kvin­nerollen har utviklet seg i bladets spal­ter i løpet av femti år. I frem­still­in­gen av resul­tatene har grup­pen val­gt en kreativ løs­ning hvor rap­porten fram­står som et uke­blad og hvor de ulike ele­mentene gjen­speil­er innhold­s­analy­sen. Grup­pen har tatt for seg de ulike gen­rene som uke­bladet har formi­dlet, og ser på hvor­dan disse har endret seg gjen­nom årene. De gir en informert og kunnskap­srik over­sikt over særtrekk ved det enkelte ti-året i den peri­o­den de dekker. Metodisk frem­står arbei­det som svært godt organ­is­ert, og resul­tatene bidrar til ny innsikt i den delen av uke­blad­bran­sjen som har ung­dom­mer og unge jen­ter som mål­grup­per. Analy­sen gir ikke bare en forståelse av hvor­dan kvin­nerollen utviklet seg gjen­nom 50 år, men vis­er også hvor­dan rep­re­sen­tasjo­nen og ulike sider ved ung­dom­skul­turen endret seg i peri­o­den. Inter­es­sant er det også hvor­dan grup­pen har lagt vekt på å frem­stille hvor­dan endrin­gen i språket, fra det formelle til det uformelle, kan gjen­finnes i uke­bladets spal­ter. Arbei­det frem­står som et spen­nende og vel utført forskn­ingsar­beid som belønnes med 2. pris i ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011.

Tred­jepremien ble tildelt Tala Kata­ri­na Ram fra Inter­na­tion­al School of Sta­vanger for et arbeid med tit­te­len “How do the speech­es of Shoghi Effen­di, Barack Oba­ma, and Oprah Win­frey inspire hope through the cre­ative use of rhetoric?”. Juryens begrunnelse:

Opp­gavens tema er retorikk – et emne som pass­er godt for Fritt Ord-konkur­ransen. Analy­sen tar for seg tal­ene til Shoghi Effen­di, Barack Oba­ma og Oprah Win­frey, med spe­siell vekt på hvor­dan retorikken benyttes til å inspirere folk i for­sam­lingsloka­lene. Kan­di­dat­en beskriv­er det typiske ved innhold­et i tal­ene til de tre talerne, typisk for en spir­ituell led­er, poli­tisk led­er og en sam­funnsori­en­tert taler. Kan­di­dat­en kon­klud­er­er at felles for de tre talerne er virkemi­dler som er ment å skape håp hos tilhør­erne. Analy­sen går lenger og dypere enn de van­lige logos, pathos og ethos-analy­sene og er av høy kvalitet. Språk­førin­gen er sikker og tek­sten er satt opp med kilde­hen­vis­ninger i løpende fot­not­er. Innhold­et er over­be­visende og juryen har kon­klud­ert med at arbei­det skal belønnes med en 3. pris i ung­dom­skonkur­ransen Fritt Ord 2011. 

Førsteprisen er på 10.000 kro­ner, 2. prisen 7.000 kro­ner, mens 3. prisvin­neren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­nere invitert på reise til Stras­bourg med besøk i Europa­parla­mentet og Menneskerettighetsdomstolen.

I juryen satt forsker Eldrid Mageli, His­torisk insti­tutt, Uni­ver­sitetet i Oslo, cand. philol. Ingrid Haug, Insti­tutt for britiske og amerikanske studi­er, Uni­ver­sitetet i Oslo, førstelek­tor Ellen K. Hen­rik­sen, Fysisk insti­tutt, Univ. i Oslo, forsker og dok­tor i medieviten­skap Hen­rik Bas­tiansen, Høgskolen i Vol­da, og pro­fes­sor Trond Schu­mach­er (led­er), Biol­o­gisk insti­tutt, Uni­ver­sitetet i Oslo. Juryen har også pekt ut prisvin­nerne i de øvrige konkur­ransene for unge forskere.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen