Fritt Ord-pris til arbeider om ondskap, Det Nye og retorikk

Prisene utdelt i Ungdomskonkurransen Fritt Ord for 2011.

Anna Rømcke Høi­seth fra Frogn videre­gå­en­de sko­le vant første­pri­sen i årets utga­ve av Fritt Ords ung­doms­kon­kur­ran­se med arbei­det «The Line Betwe­en Good and Evil». Jury­en begrun­ner val­get slik:

Opp­ga­ven drøf­ter det klas­sis­ke spørs­må­let om det ondes pro­blem. Kan­di­da­ten rei­ser spørs­må­let om hvor skille­lin­je­ne går mel­lom det gode og det onde, både på det indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve nivå, og i hvil­ken grad det onde er essen­si­elt eller situa­sjons­be­stemt. Emnet er vans­ke­lig, men kan­di­da­ten gjør gode for­søk på å defi­ne­re hva ond­skap er. Kan­di­da­ten ute­luk­ker teo­lo­gis­ke for­kla­rin­ger på det onde, men leg­ger vek­ten på at grunn­la­get er å fin­ne i kom­bi­na­sjo­ner av både sosia­le og bio­lo­gis­ke årsa­ker. Kan­di­da­ten kon­klu­de­rer med at den enkel­te har et poten­si­al til å gjø­re både gode og onde hand­lin­ger, og at situa­sjo­nen som omgir hand­lin­ge­ne har stor betyd­ning. Kan­di­da­ten har satt seg godt inn i fag­lit­te­ra­tu­ren knyt­tet til emnet, og hun har en fyl­dig lit­te­ra­tur­lis­te. Argu­men­te­ne i ana­ly­sen er fram­ført på en strin­gent og logisk måte på grunn­lag ev en rek­ke vel­do­ku­men­ter­te stu­di­er, slik som Mil­gram-pro­sjek­tet og Stan­ford Pri­son-eks­pe­ri­men­tet. Drøf­tin­gen av det onde i kol­lek­tiv for­stand er den ster­kes­te delen av opp­ga­ven. Kan det å utfø­re ord­re fra auto­ri­te­ter fra­ta den enkel­te ansvar for onde hand­lin­ger som blir til innen­for et sosi­alt sys­tem? Det­te er en av de man­ge aspek­te­ne som bl.a. Nürn­berg-pro­ses­se­ne og sene­re den inter­na­sjo­na­le dom­sto­len for krigs­for­bry­tel­ser har måt­tet ta stil­ling til. Opp­ga­ven har sin styr­ke spe­si­elt i for­mid­lings­as­pek­tet. Den er godt dis­po­nert og for­mid­ler på en strin­gent måte et vans­ke­lig tema. Arbei­det beløn­nes med 1. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011.

Som i fjor stakk jen­ter av med alle pri­se­ne. Andre­pre­mi­en gikk til Hanne Katin­ka Hal­vor­sen, Pallavi Puri, Oda Bør­eng, Varti­ka Sar­na og Bel­ma Focak fra Oslo Kate­dral­sko­le for et arbeid om Mote­bla­det Det Nye. Om det­te sier jury­en:

Det fram­lag­te arbei­det er en gruppe­opp­ga­ve som tar for seg utvik­lin­gen av bladet ”Det Nye” i åre­ne fra 1960 til 2008. Arbei­det er basert på en inn­holds­ana­ly­se av fem utvalg­te eksemp­la­rer av bladet fra hvert sitt tiår (1960, 1973, 1984, 1996 og 2008). Grup­pen har hatt som mål­set­ning å ana­ly­se­re hvor­dan kvinne­rol­len har utvik­let seg i bladets spal­ter i løpet av fem­ti år. I frem­stil­lin­gen av resul­ta­te­ne har grup­pen valgt en krea­tiv løs­ning hvor rap­por­ten fram­står som et uke­blad og hvor de uli­ke ele­men­te­ne gjen­spei­ler inn­holds­ana­ly­sen. Grup­pen har tatt for seg de uli­ke gen­re­ne som uke­bla­det har for­mid­let, og ser på hvor­dan dis­se har end­ret seg gjen­nom åre­ne. De gir en infor­mert og kunn­skaps­rik over­sikt over sær­trekk ved det enkel­te ti-året i den peri­oden de dek­ker. Meto­disk frem­står arbei­det som svært godt orga­ni­sert, og resul­ta­te­ne bidrar til ny inn­sikt i den delen av uke­blad­bran­sjen som har ung­dom­mer og unge jen­ter som mål­grup­per. Ana­ly­sen gir ikke bare en for­stå­el­se av hvor­dan kvinne­rol­len utvik­let seg gjen­nom 50 år, men viser også hvor­dan repre­sen­ta­sjo­nen og uli­ke sider ved ung­doms­kul­tu­ren end­ret seg i peri­oden. Inter­es­sant er det også hvor­dan grup­pen har lagt vekt på å frem­stil­le hvor­dan end­rin­gen i språ­ket, fra det for­mel­le til det ufor­mel­le, kan gjen­fin­nes i uke­bla­dets spal­ter. Arbei­det frem­står som et spen­nen­de og vel utført forsk­nings­ar­beid som beløn­nes med 2. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011.

Tredje­pre­mi­en ble til­delt Tala Kata­ri­na Ram fra Inter­na­tio­nal School of Stav­an­ger for et arbeid med tit­te­len «How do the speeches of Shog­hi Effen­di, Barack Oba­ma, and Oprah Win­frey inspi­re hope through the crea­ti­ve use of rhe­to­ric?». Jury­ens begrun­nel­se:

Opp­ga­vens tema er reto­rikk – et emne som pas­ser godt for Fritt Ord-kon­kur­ran­sen. Ana­ly­sen tar for seg tale­ne til Shog­hi Effen­di, Barack Oba­ma og Oprah Win­frey, med spe­si­ell vekt på hvor­dan reto­rik­ken benyt­tes til å inspi­re­re folk i for­sam­lings­lo­ka­le­ne. Kan­di­da­ten beskri­ver det typis­ke ved inn­hol­det i tale­ne til de tre taler­ne, typisk for en spi­ri­tu­ell leder, poli­tisk leder og en sam­funns­ori­en­tert taler. Kan­di­da­ten kon­klu­de­rer at fel­les for de tre taler­ne er virke­mid­ler som er ment å ska­pe håp hos til­hø­rer­ne. Ana­ly­sen går len­ger og dype­re enn de van­li­ge logos, pat­hos og ethos-ana­ly­se­ne og er av høy kva­li­tet. Språk­fø­rin­gen er sik­ker og teks­ten er satt opp med kilde­hen­vis­nin­ger i løpen­de fot­no­ter. Inn­hol­det er over­be­vi­sen­de og jury­en har kon­klu­dert med at arbei­det skal beløn­nes med en 3. pris i ung­doms­kon­kur­ran­sen Fritt Ord 2011.

Første­pri­sen er på 10.000 kro­ner, 2. pri­sen 7.000 kro­ner, mens 3. pris­vin­ne­ren får 5.000 kro­ner. I til­legg blir alle tre vin­ne­re invi­tert på rei­se til Stras­bourg med besøk i Euro­pa­par­la­men­tet og Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len.

I jury­en satt fors­ker Eld­rid Mage­li, His­to­risk insti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, cand. philol. Ing­rid Haug, Insti­tutt for bri­tis­ke og ame­ri­kans­ke stu­di­er, Uni­ver­si­te­tet i Oslo, første­lek­tor Ellen K. Hen­rik­sen, Fysisk insti­tutt, Univ. i Oslo, fors­ker og dok­tor i medie­vi­ten­skap Hen­rik Bas­ti­an­sen, Høg­sko­len i Vol­da, og pro­fes­sor Trond Schu­ma­cher (leder), Bio­lo­gisk insti­tutt, Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Jury­en har også pekt ut pris­vin­ner­ne i de øvri­ge kon­kur­ran­se­ne for unge fors­ke­re.

TEMA

B

arack O
bama

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen