Drammensbiblioteket

Drammensbiblioteket er tema for fjerde etappe i Wikipedia-stafetten.

Dram­mens­bi­blio­te­ket er et nytt biblio­tek som rom­mer både Dram­men biblio­tek, Bus­ke­rud fyl­kes­bi­blio­tek og høg­skole­bi­blio­te­ket i Dram­men. Dram­mens­bi­blio­te­ket åpner for pub­li­kum 26. febru­ar 2007.

Bysty­ret i Dram­men ved­tok i midt­en av desem­ber 2004 at det skul­le byg­ges en kunn­skaps­park i Dram­men. Sam­ti­dig ble det ved­tatt å etab­le­re det nye Dram­mens­bi­blio­te­ket.

Drammensbiblioteket (foto: Jannicke Røgler)


Dram­mens­bi­blio­te­ket på Papir­bred­den i Dram­men (foto: Jan­nicke Røg­ler).

Biblio­te­ket har en sen­tral plas­se­ring på Papir­bred­den i Dram­men og har ca 4000 kvad­rat­me­ter til dis­po­si­sjon for­delt over tre eta­sjer. Bygge­start var 1. mai 2005 med inn­flyt­ting 1. desem­ber 2006.

Jury­en var enstem­mig i sitt valg av LPO arki­tek­tur & design og deres for­slag «Dram­men Uni­ted».

Det er førs­te gang i Nor­ge at tre biblio­tek med for­skjel­li­ge mål­grup­per, uli­ke eiere og hvert sitt for­valt­nings­nivå, går sam­men om å dan­ne ett fel­les biblio­tek­til­bud til pub­li­kum.

Det nye «sambi­blio­te­ket» kre­ver en ny orga­ni­sa­sjon og ledel­ses­struk­tur siden tre selv­sten­di­ge biblio­tek skal fram­stå over­for pub­li­kum som ett. ABM-utvik­ling (Sta­tens sen­ter for arkiv, biblio­tek og muse­um) har bidratt med pro­sjekt­mid­ler for å få det­te til.

En pro­sjekt­grup­pe bestå­en­de av repre­sen­tan­ter for Dram­men kom­mu­ne, Bus­ke­rud fyl­kes­kom­mu­ne, folke­bi­blio­te­ket, fyl­kes­bi­blio­te­ket, høg­skole­bi­blio­te­ket og BI-biblio­te­ket ble etab­lert og har job­bet med utvik­lin­gen av det nye biblio­te­ket.

Artik­kel­for­fat­te­ren er biblio­tek­råd­gi­ver ved Bus­ke­rud fyl­kes­bi­blio­tek.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen