Drammensbiblioteket

Drammensbiblioteket er tema for fjerde etappe i Wikipedia-stafetten.

Dram­mens­bib­lioteket er et nytt bib­liotek som rom­mer både Dram­men bib­liotek, Buskerud fylkes­bib­liotek og høgskolebib­lioteket i Dram­men. Dram­mens­bib­lioteket åpn­er for pub­likum 26. feb­ru­ar 2007.

Bystyret i Dram­men ved­tok i midten av desem­ber 2004 at det skulle bygges en kunnskapspark i Dram­men. Sam­tidig ble det ved­tatt å etablere det nye Drammensbiblioteket.

Drammensbiblioteket (foto: Jannicke Røgler)


Dram­mens­bib­lioteket på Papir­bred­den i Dram­men (foto: Jan­nicke Røgler).

Bib­lioteket har en sen­tral plasser­ing på Papir­bred­den i Dram­men og har ca 4000 kvadrat­meter til dis­po­sisjon fordelt over tre etas­jer. Bygges­tart var 1. mai 2005 med inn­fly­t­ting 1. desem­ber 2006. 

Juryen var enstem­mig i sitt valg av LPO arkitek­tur & design og deres forslag “Dram­men United”.

Det er første gang i Norge at tre bib­liotek med forskjel­lige mål­grup­per, ulike eiere og hvert sitt for­valt­ningsnivå, går sam­men om å danne ett felles bib­liotek­til­bud til publikum. 

Det nye “sam­bib­lioteket” krev­er en ny organ­isas­jon og ledelsesstruk­tur siden tre selvs­tendi­ge bib­liotek skal fram­stå over­for pub­likum som ett. ABM-utvikling (Statens sen­ter for arkiv, bib­liotek og muse­um) har bidratt med pros­jek­t­mi­dler for å få dette til.

En pros­jek­t­gruppe bestående av rep­re­sen­tan­ter for Dram­men kom­mune, Buskerud fylkeskom­mune, folke­bib­lioteket, fylkes­bib­lioteket, høgskolebib­lioteket og BI-bib­lioteket ble etablert og har job­bet med utviklin­gen av det nye biblioteket.

Artikkelfor­fat­teren er bib­liotekråd­giv­er ved Buskerud fylkesbibliotek.

TEMA

B

ibliote
k

11 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen