Opprøret mot elitene

Nettdebattene avdekker et språklig klasseskille i Norge. Debattenes store demokratiske potensial går foreløpig elitene hus forbi.

Nylig skrev jeg en artik­kel på Dagbladet.no om Koso­vo. Situa­sjo­nen i pro­vin­sen er spent, og ingen vet om Koso­vo vil opp­nå full uav­hen­gig­het uten at det kom­mer til nye krigs­hand­lin­ger.

Nett­de­bat­ten i kom­men­tar­fel­tet under artik­ke­len utvik­let seg raskt i gans­ke bru­tal ret­ning.

«Kom­men­tar­fel­tet er fullt av rasis­tis­ke kom­men­ta­rer og dritts­len­ging mel­lom folk som kal­ler seg alba­ne­re og ser­be­re. Det er for mye til jeg gid­der leg­ge inn eksemp­ler […] Jeg ber om at dere fjer­ner det­te feltet/eventuelt begyn­ner å redi­ge­re det. Det­te gjør det ikke let­te­re for oss som til dag­lig arbei­der med og stu­de­rer pro­ble­me­ne på Bal­kan,» skrev en opp­gitt leser til redak­sjo­nen på epost.

Reak­sjo­nen fra lese­ren er typisk for hvor­dan man­ge vur­de­rer nett­de­bat­ter, ikke minst aka­de­mi­ke­re og debatt­re­dak­tø­rer.

Nye former

Jeg fulg­te debat­ten på Koso­vo-saken tett, som jeg gjør med de fles­te debat­te­ne på saker jeg skri­ver. Og etter litt sam­ta­le med de mest prin­sipp­fas­te (dvs anar­kis­tis­ke) med­lem­me­ne av redak­sjo­nen kom jeg til at den bur­de få stå.

Uavhengighet for Kosovo? Artikkelen skapte heftig debatt med over 200 kommentarer.

Uav­hen­gig­het for Koso­vo? Artik­ke­len skap­te hef­tig debatt med over 200 kom­men­ta­rer.

For i det som for noen ser ut som gro­ve angrep på and­re grup­per og enkelt­per­soner, lig­ger, etter mitt syn, også et vit­nes­byrd om hvor­dan en poli­tisk situa­sjon fak­tisk vir­ker på men­nes­ker.

I artik­ke­len min skri­ver jeg: «Iføl­ge AP har de ser­bis­ke radi­ka­le nasjo­na­lis­te­ne, som fikk flest seter i nasjo­nal­for­sam­lin­gen ved val­get tid­li­ge­re den­ne måne­den, tru­et med nye mili­tæ­re angrep mot Koso­vo der­som pro­vin­sen erklæ­rer uav­hen­gig­het.»

I debat­ten sier «Srbi­ja do Toki­ja» (02.02.2007 kl. 09:50):

«Jeg er ser­ber og er vil­lig å gri­pe våpen for å for­sva­re Koso­vo av albans­ke ter­ro­ris­ter…»

I artik­ke­len refe­re­rer jeg vide­re en kom­men­tar et med­lem av Kfor-styr­ken ga i 2004: «- Vir­ke­lig­he­ten vi møt­te var en albansk befolk­ning med enorm trang til gjen­gjel­del­se. […] De tok alle tek­nik­ker i bruk for å få hevn og for­dri­ve den ser­bis­ke befolk­nin­gen. Målet var å få alle ser­be­re ut av Koso­vo.»

I debat­ten sier «ardi­an» i sitt svar til «Srbi­ja do Toki­ja» (02.02.2007 kl. 12:37):

«Enda en pri­mi­tiv ser­ber som kom­men­te­rer. Dere skul­le vir­ke­lig blitt dre­vet ut fra hele Euro­pa. Et mer hatsk og kri­gersk folk over­for and­re skal man lete len­ge etter! Glem ikke hvem som indir­ke­te star­tet 1 ver­dens­krig! Ser­bias svar­te hånd! Av alle folke­slag i Euro­pa er dere ter­ro­ris­te­ne! Gra­tu­le­rer Koso­va! Ende­lig er vi et fritt og uav­hen­gig folk! Takk Nato, USA, Stor­bri­ta­nia og res­ten av EU!»

Reelle motsetninger

Jeg mener den­ne debat­ten ble et uttrykk for akku­rat det tema artik­ke­len tok opp: de stei­le mot­set­nin­ge­ne mel­lom ser­bis­ke og albans­ke nasjo­na­lis­ter.

For meg gir den et inn­blikk i følel­ser og erfa­rin­ger som jeg ofte sit­ter og drøf­ter ved skrive­bor­det, og gir saks­kom­plek­set en dype­re dimen­sjon.

En slik debatt blir pro­ble­ma­tisk der­som man har bestem­te opp­fat­nin­ger om hvor­dan en poli­tisk dis­ku­sjon skal arte seg. Nett­de­bat­te­ne utford­rer kon­ti­nu­er­lig sån­ne opp­fat­nin­ger, de utvik­ler seg ofte helt egen­ar­tet, får sine egne kva­li­tets­kri­te­ri­er og sin egen antieli­tæ­re, og av og til bru­ta­le, logikk.

Men hvis jeg kan refe­re­re ser­bis­ke lede­res hold­nin­ger, og sol­da­ters vit­nes­byrd om nasjo­na­lis­men i pro­vin­sen, hvor­for tåler vi ikke å høre de som selv er berørt av saken selv for­mu­le­re sine tan­ker og opp­le­vel­ser?

Den offentlige samtalen endres

Jeg har blitt mer og mer opp­tatt av nett­de­bat­ter gjen­nom job­ben på Dagbladet.no. Sta­dig fle­re nord­menn bru­ker nye medi­er der de selv bidrar med inn­hold – tekst, foto og video. Blant de under 30 tror jeg det bare er noen få i utvalg­te mil­jø­er som føl­ger godt med i debat­te­ne i papir­avi­se­ne. Det ser ut som vi er på vei bort fra én offent­lig sam­ta­le, over i et stort antall sam­ta­ler i uli­ke sub­kul­tu­rer. Desi.no og Islam.no er vik­ti­ge sli­ke fora for sam­ta­le, de man­ge blog­ge­ne er and­re, debatt­fora om tek­no­lo­gi, spill, sam­funn og poli­tikk fin­nes nær­mest over alt.

Nye debattarenaer. Her forum på islam.no.

Nye debatt­arena­er. Her forum på islam.no.

Man­ge medie­bru­ke­re vil like gjer­ne lese et vel­for­mu­lert inn­legg fra en «ingen», som en menings­yt­ring fra en per­son som har makt på det aka­de­mis­ke, kul­tu­rel­le eller poli­tis­ke fel­tet.

Det lig­ger et slags opp­rør mot eli­ter i det­te, noe man ofte kan se i kom­men­tar­fel­te­ne hos oss.

Det mest posi­ti­ve er at så man­ge vil dis­ku­te­re kom­plek­se poli­tis­ke pro­blem­stil­lin­ger, og det ser ut til at jo mer bru­ker­ne blir tatt på alvor, jo høy­ere blir nivå­et på debat­te­ne.

Sum­men av trå­de­ne i dis­ku­sjo­ner på Dagbladet.no gir, når vi lyk­kes, langt mer infor­ma­sjon, tem­pe­ra­tur, humor og mang­fold enn man­ge typer redi­ger­te debat­ter.

Drøftende saker skaper debatt

Dagbladet.no er en omdis­ku­tert avis, og det påvir­ker også debatt­kli­ma­et på side­ne våre. Leser­ne har ikke all ver­dens til­tro til sann­hets­ge­hal­ten i det vi skri­ver, de synes vi foku­se­rer på feil saker, og bru­ker ofte anled­nin­gen til å kri­ti­se­re jour­na­lis­tik­ken vår. Ikke uten grunn. Vi job­ber fort og vink­ler hardt.

Det er gans­ke tyde­lig at debat­te­ne på sake­ne ikke blir bed­re enn jour­na­lis­tik­ken. Og der lig­ger det en kon­ti­nu­er­lig utford­ring for oss som skri­ver. Noen av sek­sjo­ne­ne våre sli­ter med å få dis­ku­sjo­ne­ne til å bli gode, og enkilde­sa­ker og ren per­son­jour­na­lis­tikk fun­ge­rer dår­lig som debatt­sa­ker.

Sake­ne som ser ut til å gi de bes­te dis­ku­sjo­ne­ne er drøf­ten­de saker, saker som tar opp feno­me­ner, ikke per­soner, og som evner å vise fram fle­re sider av et saks­kom­pleks.

Vi har valgt å til­la­te ano­ny­mi­tet i våre debat­ter, for­di vi vil til­la­te kon­tro­ver­si­el­le syns­punk­ter å kom­me til uttrykk, og øns­ker at folk skal kun­ne dis­ku­te­re åpent uten frykt for repre­sa­li­er fra even­tu­el­le arbeids­gi­ve­re eller and­re som goog­ler debatt­del­ta­ger­ne. Vi gir fore­lø­pig prio­ri­tet til inn­log­ge­de bru­ke­re, og dis­ku­te­rer løpen­de i redak­sjo­nen og med leser­ne om det­te bør gjø­res obli­ga­to­risk.

Rasisme og frykt

En av de førs­te erfa­rin­ge­ne jeg gjor­de som nett­jour­na­list, var at det fan­tes et stort behov for å arti­ku­le­re inn­vand­rings­mot­stand blant noen av våre lese­re.

Ingen set­ter pris på debat­ter som sklir ut i rasis­me og for­akt, aller minst vi som sit­ter med redak­tør­an­sva­ret, og jeg dis­ku­ter­te feno­me­net med leser­ne og skrev om debat­te­ne i fle­re omgan­ger. Det ble en kom­pli­sert sam­ta­le om frykt, ytrin­ger og for­døm­mel­se, som var lære­rik kan­skje mest av alt for meg.

Sensurerer elitene viktig innvandringsdebatt? Artikkel i Dagbladet.no i september 2005.

Sen­su­re­rer eli­te­ne vik­tig inn­vand­rings­de­batt? Artik­kel i Dagbladet.no i sep­tem­ber 2005.

I den­ne artik­ke­len spur­te jeg om inn­vand­rings­kri­ti­ker­ne følg­te seg sen­su­rert, her og her dis­ku­ter­te jeg om nett­de­bat­te­ne var i ferd med å øde­leg­ges av rasis­me, og jeg har opp­ford­ret anti­ra­sis­ter til å del­ta i debat­te­ne våre.

Det ser ut til at debat­te­ne om inn­vand­ring og islam på Dagbladet.no er blitt mer mang­fol­di­ge, som for eksem­pel i det­te til­fel­let. Jeg tror det del­vis skyl­des at man nå har hatt mulig­he­ten til å uttryk­ke inn­vand­rings­kri­tikk en stund, og at and­re stem­mer har meldt seg i stør­re grad.

Per­soner som opp­le­ver at de ikke har rett til å ytre seg, kan kjen­ne seg utstøtt og sen­su­rert. Men nå når den­ne debat­ten har fått pågå en stund, er det få som kan påbe­ro­pe seg den­ne typen sen­sur len­ger.

Et usynlig klasseskille

Det fin­nes man­ge tusen inn­legg bare i debat­te­ne på mine artik­ler. For ikke å snak­ke om på hele Dagbladet.no. Jeg har ikke sys­te­ma­tisk stu­dert hva som fore­går, men har en følel­se av dyna­mik­ken i sam­ta­len som pågår kon­ti­nu­er­lig.

Og følel­sen som kan­skje er ster­kest hos meg, er at det fin­nes et usyn­lig klasse­skil­le i Nor­ge, mel­lom de som har språk­lig makt og de som ikke har det. Det er helt bestem­te seg­men­ter i befolk­nin­gen som utta­ler seg i de redi­ger­te medie­ne, og de har en vir­ke­lig­hets­er­fa­ring som man­ge til­fel­ler er anner­le­des enn de uten den­ne mak­ten.

Noe av det fines­te med nett­de­bat­te­ne er å se folk uten det redak­tø­rer og for­fat­te­re ser på som sær­lig språk­lig fines­se uttryk­ke per­son­li­ge erfa­rin­ger og lyk­kes med det, og få respons fra and­re. Eller se alle de humo­ris­tis­ke side­spran­ge­ne leser­ne våre kom­mer med, opp­le­ve dem kor­ri­ge­re oss og dele spe­si­ell kunn­skap, eller bare uttryk­ke ster­ke poli­tis­ke menin­ger.

Man­ge har pekt på at mind­re debatt­fora har mer poten­si­al for å ska­pe kon­struk­ti­ve dis­ku­sjo­ner enn sto­re umo­de­rer­te fora. Der lig­ger det en utford­ring for et stort nett­sted som vårt. Vår jour­na­list Snor­re Bry­ne er en av dem som har skjønt det­te, han har knyt­tet til seg en grup­pe kon­struk­ti­ve debatt­del­ta­ge­re.

Selv betrak­ter jeg dis­ku­sjo­ne­ne etter mine egne saker i sta­dig stør­re grad som mitt og mine lese­res lil­le forum, og prø­ver selv å del­ta i debat­te­ne, noe jeg mener jour­na­lis­ter bør gjø­re så mye som mulig.

For meg opp­vei­er en god nett­de­batt ti dår­li­ge, og jeg tror både medie- og det poli­tis­ke land­ska­pet kom­mer til å for­and­res fun­da­men­talt av de nye måte­ne vi dis­ku­te­rer på.

Det er et stort demo­kra­tisk poten­si­al i nett­de­bat­te­ne, som fore­lø­pig går eli­te­ne hus for­bi.

TEMA

N

ettdeba
tt

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

20 KOMMENTARER

 1. ‘Det er et stort demo­kra­tisk poten­si­al i nett­de­bat­te­ne, som fore­lø­pig går eli­te­ne hus for­bi.’

  Men hvor­dan rea­li­se­re det poten­sia­let i en nett­ver­den bestå­en­de av troll, kvasi­pro­fe­sjo­nel­le pro­vo­ka­tø­rer, fler­ho­de­de debat­tan­ter, flam­me­kri­ge­re og til­syne­la­ten­de opp­rik­ti­ge avsen­de­re med skjul­te agen­da­er?

  Ano­ny­mi­te­ten leg­ger nok til ret­te for at stem­mer som ellers ikke vil­le bli hørt, får kom­me til orde (Blyg­sel, frykt, øns­ke om å ikke eks­po­ne­re seg, …), men er det ikke en reell fare for at det posi­ti­ve ved det­te, kan bli over­skyg­get av utford­rin­ge­ne nevnt oven­for?

  Hva om det viser seg at både ‘Srbi­ja’ og ‘ardi­an’ fak­tisk er en og sam­me per­son, eller part­ne­re, som iscene­set­ter en falsk debatt for å opp­nå et eller annet mål, enten per­son­lig eller poli­tisk?

  Jeg reg­ner nok ikke med at det­te er til­fel­le, men mulig­he­ten er der. Og hvor­dan har det inn­virk­ning på det demo­kra­tis­ke poten­sia­let? Og hvor­dan bør man hånd­te­re det?

  Selv aner jeg ikke, men det had­de vært gans­ke inter­es­sant å fått svar på de spørs­må­le­ne :)

 2. Mina Hauge Nærland says:

  Hei Laser­las­se

  Inter­es­san­te spørs­mål! Jeg tror rea­li­se­rin­gen av poten­sia­let vil kom­me grad­vis, gjen­nom pleie og mode­re­ring av debat­ter. Det er ikke gitt at alle lyk­kes, hel­ler ikke vi, men jeg tror noen vil kla­re det og at dis­se vil bli vik­ti­ge demo­kra­tis­ke møte­plas­ser.

  Vi kom­mer sann­syn­lig­vis til å fort­set­te å til­la­te ano­ny­mi­tet, men regist­re­ring og veri­fi­se­ring er gode red­ska­per vi job­ber vide­re med. Det­te inne­bæ­rer at vi i redak­sjo­nen har kunn­skap om debatt­del­ta­ger­ne, selv om nav­net deres ikke vises for and­re.

  I så fall kan man for­hind­re åpen­ba­re til­fel­ler av destruk­tiv adferd, og under­sø­ke hvem som står bak inn­legg man mis­ten­ker er ville­den­de eller juks.

  Det vil all­tid være til­fel­ler av trol­ling, eller skjulte/ iden­ti­te­ter og agen­da­er. Spørs­må­let er om det er så far­lig. I aviser har det all­tid fore­kom­met leser­brev skre­vet under and­res navn, selv om redak­sjo­ne­ne har for­søkt så godt de kun­ne å for­hind­re det.

  Jeg tror det sen­tra­le er at en rela­tivt stor grup­pe men­nes­ker opp­le­ver dis­ku­sjo­nen som vik­tig og debatt­fora­et som «sitt». Hvis dis­se til sam­men dan­ner et fun­da­ment som gjør destruk­ti­ve ele­men­ter mind­re syn­li­ge, vil de også sank­sjo­ne­re destruk­tiv adferd for å beva­re sin egen sam­ta­le best mulig.

  Venn­lig hil­sen Mina

 3. Alan Rus­brid­ger redak­tør av avi­sa The Guar­di­an har sum­mert opp utvik­lin­gen sis­te tiår (omtrent) slik i et fore­drag han holdt for The Royal Socie­ty:

  Inn­til midt­en av 90-tal­let var avis­re­dak­tø­re­ne all­mek­ti­ge og kun­ne sty­re sty­re infor­ma­sjo­nen slik de vil­le.
  Etter at inter­nett ble utbredt fulg­te en fem år lang fase der jour­na­lis­te­ne ble bom­bar­dert med e‑post fra lese­re som had­de syns­punk­ter på det de had­de skre­vet. Jour­na­lis­te­ne bruk­te dis­se av og til som nyhets­tips, men oftest igno­rer­te de den­ne flom­men av e‑post siden de var vant til å være all­mek­ti­ge for­val­te­re av nyhe­ter.
  «Men så skjed­de det for­fer­de­li­ge» (bri­tisk iro­ni:-) at alle dis­se leser­ne som tid­li­ge­re had­de dis­ku­tert med hver­and­re begyn­te å pub­li­se­re blog­ger (ca 2002–2006). Det ble da skapt en offent­lig­het der redak­tø­rer og jour­na­lis­ter ikke len­ger var all­mek­ti­ge!
  Mot­vil­lig åpnet de da avi­se­ne for kom­men­tar­felt på noen av artik­le­ne sine. Men de tra­di­sjo­nel­le medie­ne har ennå ikke helt skjønt den­ne nye ytrings­for­men.

  Skal skal kom­men­ta­rer sen­su­re­rers mode­re­res?

  Noen nett­avi­ser behand­ler artik­kel­kom­men­ta­rer fra leser­ne høyst ste­mo­der­lig. Man­ge (f.eks. Digi) kre­ver at du skal klik­ke én gang for hver kom­men­tar du vil lese, slik at besøks­sta­ti­stik­ken på side­ne skal boos­te reklame­inn­tek­te­ne (til irri­ta­sjon for bru­ker­ne). And­re aviser mode­re­rer bare vekk rasis­me og ære­kren­kel­ser, men lar alle and­re kom­men­ta­rer stå.

  Pro­fes­sor i infor­ma­sjons­de­sign Edward Tuf­te har føl­gen­de råd
  råd for hvor­dan mode­re­re nett­dis­ku­sjo­ner
  Alle inn­legg må videre­ut­vik­le dis­ku­sjo­nen i artik­ke­len, eller blir den slet­tet. Inn­legg uten­om trå­den vil bli slet­ta. Alle inn­legg skal øke ver­di­en av å lese nett­dis­ku­sjo­nen som hel­het.

  Per­sonen som fant opp kom­men­ter­ba­re nett­si­der, MIT-pro­fes­sor Phi­lip Greens­pun fant på 90-tal­let ut en måte å auto­ma­ti­se­re mode­re­rin­gen. På foto­kri­tikk­nett­ste­det han grunn­la ble alle inn­legg som inne­holdt en feil­sta­ving av ordet «aper­tu­re» (=blen­der­åp­ning) ble reg­net som inkom­pe­tent, og fikk såle­des inn­leg­get sitt sen­su­rert.

 4. hei!
  koso­vo alba­ne­re er som hitler,og da mener jeg de som kal­ler seg hvi­te albanere.De behand­ler bru­ne men­nes­ker som søppel,de kal­ler alle bru­ne men­nes­ker for sigøynere,de er sto­re arroganter.de hvi­te mus­lims­ke alba­ner­ne er mot krist­ne også.
  De hvi­te koso­vo alba­ne­re vold­tar kvin­ner og yng­re jen­ter av den bru­ne rasen.Og de ter­ro­ri­se­rer en gru­pe som heter ashka­li og en grup­pe som heter rome.De hvi­te koso­vo alba­ner­ne tok de mør­ke som sla­ver slik at de mis­tet sin identitet.De hvi­te har pro­sti­tu­ert de brune.De sier de er med hitler.De ned­ver­dig­gjør de brune.Albansk hvit rase er nazi-hit­ler og de bru­ne er mer fre­de­li­ge og ofre­ne til de hvi­te.

 5. spør de alba­ner­ne som kal­ler seg hvi­te hva de har gjort og fort­satt gjør mot de mørke,de vil ikke for­tel­le det,de vil påstå at de er uskyl­di­ge. En mørk mann for­tal­te at de såkall­te hvi­te alba­ner­ne tok han og fami­li­en som sla­ve helt fra han var liten i en landsby,og de ble tvun­get til å arbei­de i gården,ofte ble de ter­ro­ri­sert av de hvi­te og lev­de i frykt for å bli drept og dame­ne vold­tatt og prostituert.På sko­len blir alle mør­ke barn mob­bet og sit­ter uten rettigheter,veldig fat­tig er de og de bli dis­krime­nert hele tiden og blir kallt for magjup.I koso­vo er det my dritt som skjer.Og de mør­ke som har vært ofre i alle år tørr ikke å utta­le seg for­di de er redde,de aksep­te­rer fo mye dritt.De ser ut til å være glad i albansk kul­tur og språk.Mens alba­ner­ne ter­ro­ri­se­rer dem hele tiden i alle år.

  [Inn­leg­get er noe for­kor­tet av redak­sjo­nen. Red.]

 6. ser­be­re og alba­ne­re liker ikke hverandre,de er ego­is­tis­ke og arro­gan­te beg­ge rasene.Og de er den hvi­te slags rasen som ned­tryk­ker de mør­ke rasene.hvite Alba­ner­ne hater ser­be­re for­di de er orto­dok­ser og kal­ler dem shkavi for å ned­tryk­ke dem og ser­be­re vil bestem­me over alle.Serbiske folk er som krist­ne i Nor­ge bare litt forskjell,mens alba­ner­ne er delt i kato­likk og mus­limsk grupper.Det er man­ge hvi­te albans­ke voldttekts­menn ute på nat­ten i koso­vo som dri­ver og vold­tar mør­ke kvinner.Serbere ser ut til å ha tatt de mør­ke fol­ka som sla­ver.

  [Inn­leg­get er noe for­kor­tet av redak­sjo­nen. Red.]

 7. Vox Publica–redaksjonen har dis­ku­tert de tre kom­men­ta­re­ne fra sig­na­tu­ren «peace» over, med tan­ke på om våre ret­nings­lin­jer for kom­men­ta­rer er brutt. «Peace» uttryk­ker seg i en krass tone og kom­mer med ster­ke ankla­ger mot folke­grup­per i Koso­vo. Vår vur­de­ring er like­vel at det er i tråd med vårt øns­ke om å leg­ge til ret­te for åpen debatt og bred del­ta­kel­se at kom­men­ta­re­ne blir stå­en­de (to av kom­men­ta­re­ne er noe for­kor­tet av redak­sjo­nen).

  «Peace» hen­le­der opp­merk­som­he­ten mot en vik­tig sak — situa­sjo­nen for mino­ri­te­ter som ashka­li og roma i Koso­vo. Den­ne saken for­tje­ner mer medie­dek­ning enn den får i dag. Man­ge men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner peker på over­grep mot dis­se mino­ri­te­te­ne. Blant and­re har Den nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­te nylig pub­li­sert en rap­port om tema­et (se Kosovo­no­tat (pdf–dokument). For oss i Vox Pub­li­ca er det­te en natur­lig sak å skri­ve om, og vi vil prø­ve å få det til i løpet av de nes­te måne­de­ne.

 8. visst är det så att alba­ner och ser­ber inte liker varand­ra och att det­ta så kal­la­de krig har pågått i fle­ra århund­ra­de, men kom igen nu! Vi måste fak­tiskt gå vida­re och inse någon gång att alla män­niskor är lika vär­da.
  Och till (peace) som skrev att vita koso­vo alba­ner är som hitler„„kom igen nu väx upp tack. Jag är koso­vo alban och jag är väl­digt mörk, men ingen har behand­lat mig illa och jag behand­lar ingen illa. Vare sig det är en nasist, en serb , en alban, en norsk eller de så kal­la­de mino­ri­tets grup­per­na i koso­vo. Abso­lut är det­ta ett pro­blem som måste lösas, men dra inte alla över en kam. Och så är det enstaka män­niskor ur var­je folk­grupp som är kri­mi­nal, som är lite nasis­tiskt av sig, som behand­lar män­niskor illa. Men det bety­der ej att alla är lika­da­na. Och för de sis­ta så har det albans­ka fol­ket käm­pat i över 300 år mot de ser­bis­ka styr­kor­na. Och jag säger inte att de ser­bis­ka styr­kor­na var ter­rio­ris­ter, det var bara folk som var hjärntvättad och fak­tiskt inte insåg vad som skedde.

  Tack för mig

 9. HEI IGJEN!

  Du sel­le som påstår at du ikke behand­ler noen ille eller dine albans­ke folk.hva med vår­es identitet?hvor ble det av de?de kal­ler oss sigøynere,magjup,ashkali og mye rart.
  hvor­dan skjed­de alt dette?er ikke det bare kun for­di dere alba­ner­ne og ser­ber­ne har under­tryk­ket oss i alle år og de har behand­let oss som søppel.Vi er født i koso­vo og vår­es mors­mål er albansk men dere sier til oss at vi er ikke albans­ke og dere sier at vi har ingen rett til å bo i koso­vo.
  den såkal­te uck drev og kas­tet alle ashka­li fra deres hjem etter krigen.Og de sier at hvis de får koso­vo skal de ter­ro­ri­se­re alle ashka­li i hjel og kas­te dem ut fra koso­vo.
  Tenk at fra vi var små har vi ald­ri fått fred fra dine fplk selle,tenk hva dine folk gjør med vår­es barn,bare ta en titt på you tube hvor­dan dine såkal­te albans­ke hvi­te folk som de sier,bare se hvor­dan de dis­kri­mi­ne­rer vår­es barn og alle oss.
  Når folk beskri­ver ashka­li folk sier de at de har ikke utdanning,det er ikke sant.utrolig man­ge av dem har utdan­ning og vi er fre­de­li­ge mennesker.Men det er deres folk sel­le som søker trøb­bel selv når de dri­ver og dis­kri­mi­ne­rer alle and­re og liker bare seg selv.tenk hvor mye smer­te dine folk har gitt til oss selle,tenk hva dem hele tiden har gjort mot oss od de gjør fortsatt.alle snak­ker om alba­ner­ne og ser­ber­ne men hva med oss ashkali,hva med de ashka­li fol­ka som lever i koso­vo uten håp og blir tor­tu­rert og vold­tatt av de såkal­te hvi­te alba­ner­ne som de kal­ler seg.jeg er ærlig for­tel­ler situa­sjo­nen slik den er.

 10. bare så det er nevnt så kan dere ta en titt på de albans­ke komediene,albansk humo­re­ne så ser dere hvor­dan de dis­kri­mi­ne­rer og gjør ashka­li til latter,det er det ver­ste jeg har sett.hvis de såkal­te hvi­te alba­ner­ne vet hav like­verd er så had­de de ikke tul­let med and­re raser.
  http://www.youtube.com/watch?v=ckP2yTFy3Ms.ta en titt på den hvor­dan de dis­kri­mi­ne­rer vår­es uskyl­di­ge barn.
  http://www.youtube.com/watch?v=moKkhX6e69I&feature=related.og den.
  http://www.youtube.com/watch?v=Rmb9TjxUj64
  så på gjen­syn.

 11. jeg har noen fle­re.
  http://www.youtube.com/watch?v=1C-NasZUa8E&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=2gCJYDX1bU4

  http://www.youtube.com/watch?v=EAiiA7BV56s.

  takk for at dere leser det jeg skri­ver og viser forståelse.og takk til OLAV ANDERS ØVREBØ.HILSEN PEACE.

 12. for­står ikke hva du mener me dis­se fil­ma­ne du set­ter inn..de impo­ne­re meg så god de er å spil­le trom­me i gaten og jaf­fal den­ne http://www.youtube.com/watch?v=1C-NasZUa8E&NR=1 som syn­ger så fint.

 13. Sel­le har bes­te kom­men­ta­ren her!!Helt enig i alt du sier der,Selle!Godt å se at det fort­satt fin­nes for­nuf­ti­ge men­nes­ker rundt omkring

 14. KosovoAlbanerJente says:

  Koso­vo-alba­ne­re er sto­oore rasis­ter. Jeg bli så flau over dem. De girr oss et dår­lig ryk­te og den er J**** fra før av.

 15. KosovoAlbanerJente says:

  Til sel­le…

  Jeg kjen­ner en albansk jen­te som er vel­dig mørk i hud­en av en eller annen grunn. (siden ingen i fami­li­en hen­nes er så mørk. Og ho bli mob­bet av sin egen fami­lie og kalt neg­er. Nei man skal ikke dra alle over en kam men de FLESTE alba­ner­ne er rasis­ter. Halv par­ten. En skam ass…

 16. Mina Hau­ge Nær­land skri­ver «Det er gans­ke tyde­lig at debat­te­ne på sake­ne ikke blir bed­re enn jour­na­lis­tik­ken.»

  Det må være noe av det mest opp­løf­ten­de jeg kan hus­ke å ha lest fra en Dag­blad-jour­na­list.

  Det er to typer men­nes­ker i ver­den. De som prø­ve å bli bed­re men­nes­ker, og de ikke gjør det. Selv har jeg trodd at jour­na­lis­te­ne hører til den førs­te kate­go­ri­en der. Så det er godt å se at det ikke gjel­der alle. Tror i det hele tatt at det er posi­tivt at jour­na­lis­te­ne kom­mer litt mer ut av ska­pet, de også. Så kan vi hate dem litt mind­re.

 17. hei!
  det jeg har fotalt her er helt sant og ingen tvil.
  Da jeg gikk på bar­ne sko­len i kosovo,ville ingen and­re albans­ke barn sit­te ved siden av meg for­di jeg var ashka­li.
  Bar­na synes det var ekkelt å røre meg og de kall­te meg magjup hver­dag.
  De mob­bet meg hver­dag når dem så meg ute og de vil­le ikke leke med meg.
  jeg har i alle år lurt på hva ordet magjup betyr og hvor de har fått det ordet fra?
  Bar­na lærer fra fed­re­ne og for­fed­re­ne sine å hate ashka­li og de har sån­ne ster­ke for­dom­mer mot oss og ren ste­reo­typi mot oss.
  Vi ashka­li er bare nor­ma­le men­nes­ker og ser nor­ma­le ut og lever nor­malt som alle and­re men de albans­ke ser på oss som søppel,de ned­ver­dig­gjør oss.
  DE albans­ke er både rasis­ter og nazis­ter mot ashka­li fol­ket.
  I alle år har de albans­ke ned­tryk­ket oss også før slo­bo­dan milo­se­vic var med i bil­det.
  vår­es for­fed­re ofg fed­re har lidet sterkt av albanere,de har blitt tatt som sla­ver fra albanere,de har blitt torturert,drept,terrorisert,mobbet og de har assi­mi­lert dem.De har brukt vold i sto­re grad mot vår­es folk og de har vold­tatt bar­na og kvin­nen vår­es når dem har gått ut.
  Det jeg for­tel­ler er sann­he­ten som alba­ne­re har holdt skjult i alle år,jeg er modig nok ti å stå for det jeg for­tel­ler her.
  fort­satt lider vår­es folk i dag i koso­vo selv om koso­vo har fått demo­kra­ti hjel­per det ingen­ting når det fort­sat­ter rasisme,komunister og nazis­ter i arv.

 18. peace: Magjup betyr sigøy­ner, ikke alba­ne­re men hele ver­den kal­ler dere det­te. Grun­nen til at dere fins på Bal­kan har noe med det at vi var de enes­te i Euro­pa som ikke gadd å drepe/forfølge dere slik alle de and­re euro­pe­is­ke lan­de­ne gjor­de. Dere er fra Raja­nistan i India og har ingen­ting på Bal­kan å gjø­re egent­lig. Deres for­fed­re var inde­re som kom til euro­pa for å arbei­de, man­ge også som sla­ver da det­te var van­lig på den tid. Nå som jeg har lært deg om din his­to­rie er det en selv­føl­ge at i et land som Albania/kosova der det er mye uvi­ten­het oven­for and­re raser enn den hvi­te, ses and­re raser rart på uten at det tren­ger å være rasis­me. Jeg tror at nord­menn også så de førs­te negro­i­de i nor­ge med et rart øye da de først ankom her, man­ge gjør det­te idag. Liker du ikke for­hol­de­ne, kan du gjø­re som alle and­re sigøy­ne­re gjør når de bestem­mer seg for å føl­ge vin­den, nettop å føl­ge vin­den vide­re bort fra våre byer… Det at du snak­ker albansk har noe med det å gjø­re at dere ikke har et offi­si­elt skrift­språk og har i alle år vil­let bli assi­mi­lert inn i det albans­ke mil­jø­et, men det­te er umu­lig da de spe­si­el­le albans­ke tra­di­sjo­ne­ne, blodstra­di­sjo­ne­ne og kul­tu­ren er meget iso­lert og fore­be­holdt hvi­te alba­ne­re med albansk som moder­språk og albansk blod­lin­je. Det er fak­tisk så strengt at om min beste­far had­de vært halvt av annen iden­ti­tet had­de han blitt avskjært fra det albans­ke og ikke len­ger reg­net som alba­ner.
  Kosovo­al­ba­ner­jen­te: For meg høres det ut som du har fun­net deg en ikke-albansk eller ikke-norsk eller ikke-hvit kjæ­res­te, noe som ses strengt på innen vår kul­tur, du trøs­ter deg­selv med å gjø­re oss til gær­ne pga vår hold­ning til and­re raser enn euro­pe­is­ke.. det­te er galt og du vet godt at du er på ran­den av å bli avskå­ret fra den albans­ke iden­ti­te­ten, ikke av deg­selv, men av alle and­re alba­ne­re rundt deg som ser på deg som en stor quis­ling.

 19. […] god opp­vei­er ti dår­li­ge Der­for er jeg mer enig med Mina H. Nær­land: “For meg opp­vei­er en god nett­de­batt ti dår­li­ge, og jeg tror både medie- og det poli­tis­ke […]

 20. for det førs­te så er ikke ashka­li fra india
  og ashka­li er ikke sigøy­ner
  vi vet ikke helt hvor vi ashka­li er fra for­di vi har blitt så mye assi­mi­lert med tvang av albans­ke og ser­be­re slik at vi har mis­tet identiteten,kulturen og språ­ket vi had­de opp­rin­ne­lig.

  noen har spo­ret opp noen his­to­ri­er som mener at ashka­li kan stam­me fra ashka­lon eller egypt.

  da ashka­li kom til bal­kan tok albans­ke og ser­be­re mak­ten over dem
  de ble delt i 2 grup­per
  en grup­pe ble sla­ver for albans­ke og en grup­pe ble sla­ver for ser­be­re.
  det ble ikke gitt noen ret­tig­he­ter til ashka­li.
  ashak­li er ikke fra india rom er fra india.

  vi ashka­li er ikke rom og vi er ikke albans­ke
  vi er et helt ann­net rase som de har blan­det oss med and­re raser bare for å utslet­te vår­es iden­ti­tet.

  mar­tin­leka vi ashka­li har vært i ball­kan i tusen­vis av år og har like mye ret­tig­he­ter på lik lin­je med and­re i ball­kan.

  den albans­ke jen­ta for­tel­ler sann­he­ten ja
  hun er i hvert­fall ærlig og kan se sann­he­ten med kla­re øyne
  pla­ger det deg mar­tin­leka?
  noen fei­er sann­he­ten under tep­pe.
  men vi men­nes­ker er alle like mye verdt
  hvor­for blir ikke ashka­li behand­let som men­nes­ker i koso­vo da?
  hbvor blir det av men­neske­rett­gi­he­te­ne?

til toppen