Adjøss, virkelighet!

Den borgerlige tenkningen rundt NRK forholder seg ikke til samme virkelighet som forskere. Det er et problem.

Tidligere P4-mann og nåværende mediepoli­tisk tals­mann for Høyre, Kårstein Eidem Løvaas, fikk det til å koke i norsk offent­lighet da han i et inter­vju med Aften­posten luftet reg­jerin­gens forslag om NRKs fram­tidi­ge rolle og finan­sier­ingsmod­ell. Løvaas hevder at NRKs kjernevirk­somhet skal begrens­es til radio og TV, og at rik­skringkasteren må ta betalt for sin nettvirk­somhet – på lik lin­je med andre medier.

I juni kom­mer reg­jerin­gens stort­ingsmeld­ing om NRK, og den tradis­jonelle lisens­mod­ellen bør abso­lutt diskuteres og vur­deres i den dig­i­tale tid­salder. Bor­det er dekket for debatt. Men når ube­hagelige fak­ta gjemmes under duken, og en kun vil snakke om empiri som til enhver tid støt­ter opp om eget grunnsyn, preges sam­tal­en av ide­ol­o­giske fron­ter fram­for tilgjen­gelig kunnskap.

Hva nå for nrk.no?

Hva nå for nrk.no?

Hov­ed­prob­lemet er dette: Løvaas avfeier to nye, grundi­ge og bevis­baserte under­søkelser, og kaller dem for «bare tull». Hvor­for? Jo, rap­portene «gjen­speil­er ikke virke­ligheten». Der­i­mot fes­ter Løvaas sin fulle tillit til en bran­sjein­tern spør­re­un­der­søkelse fra Mediebedriftenes Lands­foren­ing (MBL). Denne spør­re­un­der­søkelsen har tydeligvis gjen­klang i Løvaas’ virke­lighets­forståelse. Jour­nal­is­tene burde stilt det ekstra lille oppføl­gingsspørsmålet: «hva er det som gjør at han stol­er så mye på den ene under­søkelsen, og ikke de andre?»

Alt om NRK-debatten
NRKs og all­mennkringkastin­gens framtid i et dig­i­talt mediesam­funn debat­teres aktivt. På en egen tema­side sam­ler Vox Pub­li­ca fortløpende rap­porter, debat­tinn­legg, nyhet­sopp­slag og annet bakgrunnsmateriale.

Han er ikke alene. Fra tidsskriftet Min­er­va svar­er redak­tør Kris­t­ian Meis­ingset lyn­raskt på Løvaas’ utspill, og går enda et hakk lenger: NRK bør legge ned hele sin net­tavis. Dette har Meis­ingset argu­mentert for før. Da kalte han rap­porten fra forskn­ingsmiljøet SNF ved Norges Han­delshøyskole «skuf­fende svak» – uten å spe­si­fis­ere dette ytterligere. I sitt nye utspill nevn­er han at en mulig grunn til at SNF-rap­porten kom­mer fram til mot­satt kon­klusjon av han selv, kan skyldes metode. MBLs rap­port der­i­mot, ser Meis­ingset ingen grunn til å prob­lema­tis­ere. Det er sikkert ikke med vil­je, men en slik opp­still­ing er en slapp hånd­ter­ing av kilder, på grensen til det uredelige.

Selv er nem­lig både Meis­ingset og Løvaas helt blinde for metode­bruken i MBL-under­søkelsen de begge stol­er på. Det er her argu­mentene og bevisene strekkes så langt at det ikke bare knaker i sam­men­føynin­gene, men virke­lig spruter i skruer og met­all. Utval­get bak under­søkelsen, under ledelse av Polaris-styreled­er Bernt Olufsen, kon­klud­er bas­tant: Rik­skringkasteren er i ferd med å bli for dominerende i den norske mediebransjen.

Selv er både Meis­ingset og Løvaas helt blinde for metode­bruken i MBL-under­søkelsen de begge stol­er på

Denne pås­tanden baser­er utval­get på en gjen­nom­gang av NRKs posisjon i mediemarkedet, som vis­er det vi alle vet: NRK er – som seg hør og bør – store, også på nett. Dette er helt i tråd med NRK-plakat­en, sist rev­idert i 2007, som net­topp påleg­ger NRK å «utvikle et attrak­tivt, lisens­fi­nan­siert tilbud på nye medieplat­tformer». Men hva som menes med for dominerende, og hvor­dan NRKs tilst­ede­værelse på nett har skapt en usunn konkur­ranse med de pri­vate aktørene, står ubesvart. En sur­veyun­der­søkelse som blant annet vis­er at 7 av 10 i norske mediehus ser på NRK som en konkur­rent eller en utfor­dring, står fram som utval­gets eneste nye empiriske bidrag. I kvalitet og grundighet kan den ikke sam­men­lik­nes med de to andre, som Meis­ingset og Løvaas er raske til å avfeie.

At fler­tal­let i norske mediehus (under­søkelsen forteller ikke noe om hvem som har svart, om det er jour­nal­is­ter, redak­tør­er, eller direk­tør­er) opp­gir at de opplever NRK som en konkur­rent er data man bare kan strekke til et visst punkt. Det er en forskjell på noens egen­rap­porterte opp­fat­ning av virke­ligheten som man får gjen­nom spør­reskje­ma, og en observert virke­lighet. Det at noen men­er at NRK har en uheldig effekt, eller er konkur­ran­sevri­dende, betyr ikke at NRK fak­tisk har slike effekter.

Dessuten burde det ikke være opp­sik­tsvekkende at en slik under­søkelse net­topp finner ut at NRK opp­fattes som en konkur­rent. Det vik­tige spørsmålet her har alltid vært om hvorvidt denne konkur­ransen er skadelig – og det har man ikke grunnlag for å påstå med de bevisene man har. Det er trist å se slik selek­tiv virke­lighet­sopp­fat­ning. Men tris­tere er det at to grundi­ge, evi­dens­baserte rap­porter avfeies som tøv. Løvaas spør filosofisk på Twit­ter: «Hva når forsknin­gen ikke er enty­dig, og virke­ligheten er annerledes?» Tris­test er den implisitte pås­tanden i utsag­net — at forskere ikke forhold­er seg til virkeligheten.

Man har ikke belegg for å påstå at NRK truer mediemangfoldet

Løvaas og Meis­ingset min­ner stadig mer om Har­ald Hei­de-Steen Jr. sin udødelige fig­ur, ubåtkapteinen, som hard­nakket ror, nek­ter og forsøk­er å bort­fork­lare det åpen­bare fak­tum at han har gjort noe galt: park­ert ubåten i norsk far­vann. «Vi kan jo ikke se den grense under vann!» I dagens situ­asjon er det ikke et over­tramp, men en enkel obser­vasjon som lig­ger til grunn: Man har ikke belegg for å påstå at NRK truer medie­mang­fold­et, eller at NRK har en uheldig konkur­ran­sevri­dende effekt. Men man kan tydeligvis ikke så lett se fak­ta hvis man er for opp­tatt av å få den til å passe med en kon­klusjon man har gjort seg opp om på forhånd.

Tilsvar fra Meisingset
Om konkur­ransen fra NRK: Kris­t­ian Meis­ingset svar­er på kri­tikken fra Esperås og Iversen.

Høyre har rett i at nye medievan­er må føre til en ny og mod­erne mediepoli­tikk. Men en mod­erne, plat­tformtil­pas­set mediepoli­tikk må ta NRK med på las­set. At rik­skringkasteren ikke har noe å gjøre på inter­nett – som Løvaas går langt i å indikere, og som Meis­ingset uttrykker eksplisitt – er omtrent en like kon­ser­v­a­tiv idé som at norske avis­er bare skal eksis­tere på papir.

NRKs man­dat er å fremme den offentlige sam­tal­en, slik at hele befolknin­gen får tilstrekke­lig infor­masjon til å kunne være aktivt med i demokratiske pros­ess­er. Net­topp der­for må ikke NRK vingek­lippes, men tillates å være til stede – bredt, fler­me­di­alt og stadig i forandring.

De omtalte rapportene kan leses her:

Hva nå NRK?, MBLs utvalgsrapport.
Konkur­ransemes­sige virkninger av noen utval­gte NRK-tjen­ester, SNF-rap­port 2/15
Analyse av mod­eller for finan­sier­ing av NRK AS, Menon-pub­likasjon 33 2014

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen