Adjøss, virkelighet!

Den borgerlige tenkningen rundt NRK forholder seg ikke til samme virkelighet som forskere. Det er et problem.

Tid­li­ge­re P4-mann og nåvæ­ren­de medie­po­li­tisk tals­mann for Høy­re, Kår­stein Eidem Løv­aas, fikk det til å koke i norsk offent­lig­het da han i et inter­vju med Aften­pos­ten luf­tet regje­rin­gens for­slag om NRKs fram­ti­di­ge rol­le og finan­sie­rings­mo­dell. Løv­aas hev­der at NRKs kjerne­virk­som­het skal begren­ses til radio og TV, og at riks­kring­kas­te­ren må ta betalt for sin nett­virk­som­het – på lik lin­je med and­re medi­er.

I juni kom­mer regje­rin­gens stor­tings­mel­ding om NRK, og den tra­di­sjo­nel­le lisens­mo­del­len bør abso­lutt dis­ku­te­res og vur­de­res i den digi­ta­le tids­al­der. Bor­det er dek­ket for debatt. Men når ube­ha­ge­li­ge fak­ta gjem­mes under duken, og en kun vil snak­ke om empi­ri som til enhver tid støt­ter opp om eget grunn­syn, pre­ges sam­ta­len av ideo­lo­gis­ke fron­ter fram­for til­gjen­ge­lig kunn­skap.

Hva nå for nrk.no?

Hva nå for nrk.no?

Hoved­pro­ble­met er det­te: Løv­aas avfei­er to nye, grun­di­ge og bevis­ba­ser­te under­sø­kel­ser, og kal­ler dem for «bare tull». Hvor­for? Jo, rap­por­te­ne «gjen­spei­ler ikke vir­ke­lig­he­ten». Der­imot fes­ter Løv­aas sin ful­le til­lit til en bran­sje­in­tern spørre­un­der­sø­kel­se fra Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening (MBL). Den­ne spørre­un­der­sø­kel­sen har tyde­lig­vis gjen­klang i Løv­aas’ vir­ke­lig­hets­for­stå­el­se. Jour­na­lis­te­ne bur­de stilt det eks­tra lil­le opp­føl­gings­spørs­må­let: «hva er det som gjør at han sto­ler så mye på den ene under­sø­kel­sen, og ikke de and­re?»

Alt om NRK-debat­ten
NRKs og all­menn­kring­kas­tin­gens fram­tid i et digi­talt medie­sam­funn debat­te­res aktivt. På en egen tema­side sam­ler Vox Pub­li­ca fort­lø­pen­de rap­por­ter, debatt­inn­legg, nyhets­opp­slag og annet bak­grunns­ma­te­ria­le.

Han er ikke ale­ne. Fra tids­skrif­tet Miner­va sva­rer redak­tør Kris­ti­an Mei­sing­set lyn­raskt på Løv­aas’ utspill, og går enda et hakk len­ger: NRK bør leg­ge ned hele sin nett­avis. Det­te har Mei­sing­set argu­men­tert for før. Da kal­te han rap­por­ten fra forsk­nings­mil­jø­et SNF ved Nor­ges Han­dels­høy­sko­le «skuf­fen­de svak» – uten å spe­si­fi­se­re det­te ytter­li­ge­re. I sitt nye utspill nev­ner han at en mulig grunn til at SNF-rap­por­ten kom­mer fram til mot­satt kon­klu­sjon av han selv, kan skyl­des meto­de. MBLs rap­port der­imot, ser Mei­sing­set ingen grunn til å pro­ble­ma­ti­se­re. Det er sik­kert ikke med vil­je, men en slik opp­stil­ling er en slapp hånd­te­ring av kil­der, på gren­sen til det ure­de­li­ge.

Selv er nem­lig både Mei­sing­set og Løv­aas helt blin­de for metode­bru­ken i MBL-under­sø­kel­sen de beg­ge sto­ler på. Det er her argu­men­te­ne og bevi­se­ne strek­kes så langt at det ikke bare kna­ker i sam­men­føy­nin­ge­ne, men vir­ke­lig spru­ter i skru­er og metall. Utval­get bak under­sø­kel­sen, under ledel­se av Polar­is-styre­le­der Bernt Oluf­sen, kon­klu­der bas­tant: Riks­kring­kas­te­ren er i ferd med å bli for domi­ne­ren­de i den nors­ke medie­bran­sjen.

Selv er både Mei­sing­set og Løv­aas helt blin­de for metode­bru­ken i MBL-under­sø­kel­sen de beg­ge sto­ler på

Den­ne påstan­den base­rer utval­get på en gjen­nom­gang av NRKs posi­sjon i medie­mar­ke­det, som viser det vi alle vet: NRK er – som seg hør og bør – sto­re, også på nett. Det­te er helt i tråd med NRK-pla­ka­ten, sist revi­dert i 2007, som nett­opp påleg­ger NRK å «utvik­le et attrak­tivt, lisens­fi­nan­siert til­bud på nye medie­platt­for­mer». Men hva som menes med for domi­ne­ren­de, og hvor­dan NRKs til­stede­væ­rel­se på nett har skapt en usunn kon­kur­ran­se med de pri­va­te aktø­re­ne, står ube­svart. En sur­vey­un­der­sø­kel­se som blant annet viser at 7 av 10 i nors­ke medie­hus ser på NRK som en kon­kur­rent eller en utford­ring, står fram som utval­gets enes­te nye empi­ris­ke bidrag. I kva­li­tet og grun­dig­het kan den ikke sam­men­lik­nes med de to and­re, som Mei­sing­set og Løv­aas er ras­ke til å avfeie.

At fler­tal­let i nors­ke medie­hus (under­sø­kel­sen for­tel­ler ikke noe om hvem som har svart, om det er jour­na­lis­ter, redak­tø­rer, eller direk­tø­rer) opp­gir at de opp­le­ver NRK som en kon­kur­rent er data man bare kan strek­ke til et visst punkt. Det er en for­skjell på noens egen­rap­por­ter­te opp­fat­ning av vir­ke­lig­he­ten som man får gjen­nom spørre­skje­ma, og en obser­vert vir­ke­lig­het. Det at noen mener at NRK har en uhel­dig effekt, eller er kon­kur­ranse­vri­den­de, betyr ikke at NRK fak­tisk har sli­ke effek­ter.

Dess­uten bur­de det ikke være opp­sikts­vek­ken­de at en slik under­sø­kel­se nett­opp fin­ner ut at NRK opp­fat­tes som en kon­kur­rent. Det vik­ti­ge spørs­må­let her har all­tid vært om hvor­vidt den­ne kon­kur­ran­sen er ska­de­lig – og det har man ikke grunn­lag for å påstå med de bevi­se­ne man har. Det er trist å se slik selek­tiv vir­ke­lig­hets­opp­fat­ning. Men tris­te­re er det at to grun­di­ge, evi­dens­ba­ser­te rap­por­ter avfei­es som tøv. Løv­aas spør filo­so­fisk på Twit­ter: «Hva når forsk­nin­gen ikke er enty­dig, og vir­ke­lig­he­ten er anner­le­des?» Tris­test er den impli­sit­te påstan­den i utsag­net — at fors­ke­re ikke for­hol­der seg til vir­ke­lig­he­ten.

Man har ikke belegg for å påstå at NRK tru­er medie­mang­fol­det

Løv­aas og Mei­sing­set min­ner sta­dig mer om Harald Hei­de-Steen Jr. sin udø­de­li­ge figur, ubåt­kap­tei­nen, som hard­nak­ket ror, nek­ter og for­sø­ker å bort­for­kla­re det åpen­ba­re fak­tum at han har gjort noe galt: par­kert ubå­ten i norsk far­vann. «Vi kan jo ikke se den gren­se under vann!» I dagens situa­sjon er det ikke et over­tramp, men en enkel obser­va­sjon som lig­ger til grunn: Man har ikke belegg for å påstå at NRK tru­er medie­mang­fol­det, eller at NRK har en uhel­dig kon­kur­ranse­vri­den­de effekt. Men man kan tyde­lig­vis ikke så lett se fak­ta hvis man er for opp­tatt av å få den til å pas­se med en kon­klu­sjon man har gjort seg opp om på for­hånd.

Til­svar fra Mei­sing­set
Om kon­kur­ran­sen fra NRK: Kris­ti­an Mei­sing­set sva­rer på kri­tik­ken fra Espe­rås og Iver­sen.

Høy­re har rett i at nye medie­va­ner må føre til en ny og moder­ne medie­po­li­tikk. Men en moder­ne, platt­form­til­pas­set medie­po­li­tikk må ta NRK med på las­set. At riks­kring­kas­te­ren ikke har noe å gjø­re på inter­nett – som Løv­aas går langt i å indi­ke­re, og som Mei­sing­set uttryk­ker eks­pli­sitt – er omtrent en like kon­ser­va­tiv idé som at nors­ke aviser bare skal eksis­te­re på papir.

NRKs man­dat er å frem­me den offent­li­ge sam­ta­len, slik at hele befolk­nin­gen får til­strek­ke­lig infor­ma­sjon til å kun­ne være aktivt med i demo­kra­tis­ke pro­ses­ser. Nett­opp der­for må ikke NRK vinge­klip­pes, men til­la­tes å være til ste­de – bredt, fler­me­di­alt og sta­dig i for­and­ring.

De omtalte rapportene kan leses her:

Hva nå NRK?, MBLs utvalgs­rap­port.
Kon­kur­ranse­mes­si­ge virk­nin­ger av noen utvalg­te NRK-tje­nes­ter, SNF-rap­port 2/15
Ana­ly­se av model­ler for finan­sie­ring av NRK AS, Menon-pub­li­ka­sjon 33 2014

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen