Ytringsfriheten i Burma

Burma er et av de landene i verden med dårligst forhold for ytrings- og pressefriheten.

På grunn av inter­nasjon­alt press tillot regimet i 2006 flere nye pub­likasjon­er og innvil­get visum for jour­nal­is­ter som skulle dekke grunnlovspros­essen som ble gjenopp­tatt. Dette er egentlig bare et spill for å få folk til å tro på bedre kår for ytrings­fri­heten og sam­tidig kutte ytterligere ned på folks fun­da­men­tale ret­tigheter. (Se artikkel Reporters with­out Bor­ders.)

Et eksem­pel på dette er den kjente jour­nal­is­ten U Win Tin som ble arrestert i 1989 for å ha kri­tis­ert mil­itærdik­taturet. Han er nå 76 år gam­mel og nek­ter fort­satt å ta imot jun­taens tilbud om fri­het mot at han kut­ter forbindelsen til Aung San Suu Kyi sitt par­ti Nation­al League for Democ­ra­cy (NLD). U Win Tin ble tildelt prisen ”Årets jour­nal­ist” av Reportere uten grenser i 2006.

Les mer på nettsi­dene til Human Rights House Net­work.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen