Ytringsfriheten i Burma

Burma er et av de landene i verden med dårligst forhold for ytrings- og pressefriheten.

På grunn av inter­na­sjo­nalt press til­lot regi­met i 2006 fle­re nye pub­li­ka­sjo­ner og inn­vil­get visum for jour­na­lis­ter som skul­le dek­ke grunn­lovs­pro­ses­sen som ble gjen­opp­tatt. Det­te er egent­lig bare et spill for å få folk til å tro på bed­re kår for ytrings­fri­he­ten og sam­ti­dig kut­te ytter­li­ge­re ned på folks fun­da­men­ta­le ret­tig­he­ter. (Se artik­kel Repor­ters wit­hout Bor­ders.)

Et eksem­pel på det­te er den kjen­te jour­na­lis­ten U Win Tin som ble arres­tert i 1989 for å ha kri­ti­sert mili­tær­dik­ta­tu­ret. Han er nå 76 år gam­mel og nek­ter fort­satt å ta imot jun­ta­ens til­bud om fri­het mot at han kut­ter for­bin­del­sen til Aung San Suu Kyi sitt par­ti Natio­nal League for Democracy (NLD). U Win Tin ble til­delt pri­sen ”Årets jour­na­list” av Repor­te­re uten gren­ser i 2006.

Les mer på nett­si­de­ne til Human Rights House Network.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen