links for 2007-03-02

Uni­fo­rum – Vik­tig å formi­dle usikker­het i forskningen Refer­at fra debattmøte om forskn­ing og formidling. (tags: formidling forskn­ing offent­lighet) Demos | Cul­tur­al Diplo­ma­cy | We’re all diplo­mats now… Britisk tankesmier­ap­port om kul­turell forståelse og diplomati. (tags: kul­tur formidling) web­cameron: David Cameron De kon­ser­v­a­tives led­er i Storbri­tan­nia med egne, hyp­pig opp­daterte web-videoer. (tags: video poli­tikk) Tøns­bergs Blad […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen