Data-seminar med Guardian, digitalisér.dk og andre godbiter

Bli med på seminar om offentlige data i Bergen 12. januar.

Pro­gram­met er nå klart for semi­na­ret vi har valgt å kal­le «Give us our data»: The democra­tic poten­ti­al of open govern­ment data. Tid og sted: Nep­tun Hotel i Ber­gen 12. janu­ar. Semi­nar­språ­ket blir engelsk. Alle detal­jer fin­ner du på Ago­ra-kalen­de­ren. Påmel­ding til gjartrud.kolas@infomedia.uib.no.

Vi er vel­dig glad for at Simon Rogers fra The Guar­di­ans Data­b­log tar turen over Nord­sjø­en. Guar­di­an har sat­set kon­sis­tent på jour­na­lis­tisk bruk av offent­li­ge data, og har også vært pådri­ver for fri­gi­vel­se av data i Stor­bri­tan­nia.

Like­le­des blir det spen­nen­de å høre Cah­tri­ne Lip­pert fra IT- og Tele­sty­rel­sen i Dan­mark for­tel­le om erfa­rin­ge­ne med digitalisér.dk.

Harald Gro­ven skal snak­ke om data­kil­der som i dag er util­gjen­ge­li­ge, men som etter hans mening bur­de kun­ne fri­gis. Gau­te Tjems­land vil for­tel­le om TV 2s erfa­rin­ger med data­støt­tet jour­na­lis­tikk. Funn fra kart­leg­gin­gen av nors­ke for­hold som vi har gjort på UiB og for­talt om på den­ne blog­gen i høst, vil bli pre­sen­tert. Og vi håper på man­ge inn­spill og god debatt om dis­se tema­ene. Vel­kom­men!

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen