Hvordan kan NRK styrke demokratiet?

NRK skal være uavhengig og balansert og jobbe for å styrke folks mulighet til å delta i demokratiske prosesser, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Et redak­sjonelt uavhengig NRK skal bidra til at hele befolknin­gen får nok infor­masjon til å delta i demokrati­et. Det går Kul­tur­de­parte­mentet inn for i forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Overordnede prin­sip­per for NRKs jour­nal­is­tikk og sam­funnsrolle er tema for den første delen i forslaget.

Hva mener du?

NRK skal holde en høy etisk stan­dard og jour­nal­is­tikken skal være bal­ansert “over tid”. NRK skal med sitt tilbud fremme offentlig debatt. Og NRK får som opp­gave å avdekke kri­tikkverdi­ge forhold og beskytte enkelt­men­nesker og grup­per mot over­grep fra myn­digheter, pri­vate bedrifter eller andre.

Hva men­er du? Hvor­dan kan NRK best bidra til å styrke demokrati­et? Er NRKs jour­nal­is­tikk bal­ansert? Hvor over­be­vist er du om NRKs uavhengighet? Hvilke grep kan tas for å styrke den? Bør NRK satse sterkere på å invol­vere pub­likum i sine debat­ter og jour­nal­is­tikk generelt? Er NRK åpen nok for pub­likum i dag? 

Skriv inn dine syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skrive en egen artikkel).

Her er tek­sten i del 1 av forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK:

NRK skal under­støtte og styrke demokratiet 
• NRKs sam­lede all­mennkringkast­ingstil­bud skal ha som for­mål å opp­fylle demokratiske, sosiale og kul­turelle behov i samfunnet.
• NRK skal bidra til å fremme den offentlige sam­tal­en og med­virke til at hele befolknin­gen får tilstrekke­lig infor­masjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.
• NRK har som opp­gave å avdekke kri­tikkverdi­ge forhold og bidra til å beskytte enkelt­men­nesker og grup­per mot over­grep eller forsøm­melser fra offentlige myn­digheter og insti­tusjon­er, pri­vate fore­tak eller andre.
• NRK skal være redak­sjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og tro­verdighet for å kunne opp­tre fritt og uavhengig i forhold til per­son­er eller grup­per som av ide­ol­o­giske, økonomiske eller andre grun­ner vil øve inn­fly­telse på det redak­sjonelle innhold. Virk­somheten skal preges av høy etisk stan­dard og over tid være bal­ansert. Sak­lighet, ana­lytisk tilnærm­ing og upar­tiskhet skal etterstrebes.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

 1. Her er hvor­dan NRK IKKE styrk­er demor­ati­et: NRK lar Norsk Tip­ping få pro­motere spille­gal­skap med gratis­reklame verdt 473 mil­lion­er kro­ner årlig. Det er ganske imponerende gratis­støtte til en meget smal næring. Nevnte vi at Giske er gen­er­al­for­sam­ling både i NT og NRK ???

 2. NRK kan styrke demokrati­et ved å la poli­tisk uko­r­rek­te stem­mer få slippe til. NRK bør vidre slutte å la seg bruke som mikro­fon­sta­tiv av asy­lad­vokater og andre rep­re­sen­tan­ter for asylin­dus­trien. NRK bør også stille kri­tiske spørsmål til hvor­dan skat­te­penger brukes og hvor­dan olje­for­muen for­valtes. Dette er fak­tisk folkets penger! NRK bør også ta tak i det som debat­teres livlig på net­tet, men som for­ties i NRK. For eksem­pel rovdyr, peak oil og EØS. Til slutt er mitt ønske nå for­ran val­gkam­p­en at NRK lar små­parti­er slippe til. I demokrati­ets navn må NRK pre­sen­tere parti­er som NKP, Demokratene, Pen­sjon­ist­par­ti­et og De Grønne i sine val­gsendinger. Disse par­tiene har minst like ser­iøse pro­gram­mer som de store par­tiene, men ikke penger nok til å kjøre store valgkampanjer.

 3. Enig med Rei­dar Kaar­bø når det gjelder tip­pin­gen. Det er pin­lig og skan­daløst at en staskanal bruk­er masse tid (beste sende­tid!) på dette. Forøvrig, når det gjelder å styrke demokrati­et (som er en vik­tig opp­gave for NRK!) må NRK gjøre om debattpro­grammene fra pin­lig vrøvl og ukval­i­fis­ert syns­ing til kunnskaps- og verdibaserte reflek­sjon­er med sam­men­hen­gende reson­nementer. Videre bør nyhetssendin­gene styrkes og gjerne sup­pleres med skikke­lige analyser av situ­asjo­nen i Norge og ver­den, slik vi som er vel­gere, for­brukere og sam­funns­borg­ere har noe sub­stan­sielt å ta utgangspunkt i når vi skal danne oss meninger og gjøre valg.

  EKH

 4. Igor Ahlefeldt says:

  Spørsmålsstill­in­gen virk­er let­tere absurd på meg. Jeg synes ikke noe om hverken NRK eller om demokrati­et. Ikke prin­sip­ielt betrak­tet. NRK har av og til gode musikkpro­gram­mer som jeg hør­er på, og demokrati­et kan av og til fat­te ved­tak jeg kan applaud­ere, men jeg har ikke kun­net se at dette skal kunne avst­ed­komme at jeg endr­er mitt prin­si­pale syn­spunkt om at stat­en ikke skal dri­ve kringkast­ing på den ene side og om at et fler­tall ikke skal kunne bestemme noe av betyd­ning over et min­dretall på den annen side. Demokrati i sin nåværende utfly­tende form synes jeg heller ikke noe om. Et innskren­ket demokrati, la meg si, begrenset til den eien­doms­be­sit­tende klasse, med en alder­s­grense nedad på, tja, tredve år og gjerne ytterligere begrenset med for eksem­pel krav til en høyere embed­sut­dan­nelse, ja det ville jeg kunne diskutere, men jeg ser på både dagens NRK og dagens norske demokrati som onder. Om man der­for skal benytte det ene ondet til å styrke det andre…? Prob­lem­still­in­gen er som man forstår for meg nok­så absurd.

 5. Potifar says:

  Helt enig med Igor Ahle­feldt. Demokrati­et er opp­skrytt. I dag hen­vis­er man til demokrati­et like ofte som Stal­in bruk­te ordet folkedemokrati. Det ble ikke særlig mye demokrati av det. Og i dag slip­per stort de samme men­neskene til orde i NRK om nær sagt alle emn­er. Thomas Hyl­land Erik­sen kom­menter­er alt, Olaf Thommessen blir alltid hen­tet inn for å si noe om innvan­dring. Aldri andre. Slik er det i alle avis­er og TV-kanaler. Det blir et lik­som-demokrati. Van­lige folk slip­per ikke til som hov­e­dopp­slag, bare som offer for noe. Enten som lot­to-vin­nere eller ulykkesfu­gler. Aldri for sine meninger. Dessuten er det norske demokrati­et preget av den norske kaf­fekos-men­tal­iteten; det farlige unngås, man spør heller Thomas Hyl­land Eriksen.

til toppen