Et smalt eller bredt NRK?

NRKs tilbud skal appellere til både brede og smale publikumsgrupper og samtidig være nyskapende, foreslår regjeringen. Hva mener du?

NRK skal få ha samme tilbud som kom­mer­sielle aktør­er og sam­tidig være en kilde til innsikt og kunnskap. NRK-tilbudet skal både nå brede og smale pub­likums­grup­per. Det går Kul­tur­de­parte­mentet inn for i forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Bal­ansen mel­lom opplysning og under­hold­ning er tema for den fjerde delen i forslaget.

Hva mener du?

NRK skal gi innsikt, reflek­sjon og kunnskap om inter­nasjonale forhold, men sam­tidig ha lov til å konkur­rere med kom­mer­sielle kanaler. Begren­snin­gen er at NRK skal prøve å plusse på et “ele­ment av økt sam­funnsver­di” i forhold til de kom­mer­sielle, fores­lås det. NRKs tilbud skal gjen­speile mang­fold­et i befolknin­gen og appellere til alle aldersgrupper.

Hva men­er du? Bør NRK over­late under­hold­ning og sport til de kom­mer­sielle og kon­sen­trere seg om å levere det markedet ikke tilbyr? Gir forslaget NRK for frie hen­der, eller leg­ger det for sterke begren­sninger på hva NRK kan gjøre? Er kravene som stilles pre­sise nok eller for vage til å “måle” NRK etter? 

Skriv inn dine syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skrive en egen artikkel).

Her er tek­sten i del 4 av forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK:

NRK skal etter­strebe høy kvalitet, mang­fold og nyskaping 
• NRK skal også kunne formi­dle samme type tilbud som også tilbys av kom­mer­sielle aktør­er, men bør etter­strebe å til­føye sitt tilbud et ele­ment av økt sam­funnsver­di i forhold til det kom­mer­sielle tilbudet.
• NRK skal til­by tjen­ester som kan være kilde til innsikt, reflek­sjon, opplevelse og kunnskap gjen­nom pro­gram­mer av høy kvalitet.
• NRKs tilbud skal ha tem­a­tisk og sjanger­mes­sig bredde.
• NRK skal til­by nyheter, aktu­aliteter og kul­turstoff for både smale og brede grup­per. Tilbudet skal gjen­speile det mang­fold­et som finnes i befolknin­gen. Blant annet skal NRKs sam­lede tilbud appellere til alle aldersgrupper.
• NRK skal ta sik­te på å bidra til økt kunnskap om inter­nasjonale forhold blant befolknin­gen og derig­jen­nom fremme forståelse mel­lom folkegrupper.
• NRK skal være nyskapende og bidra til kvalitetsutvikling.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

 1. NRK formi­dler ikke norsk kul­tur og tradis­jon­er på en pos­i­tiv og ser­iøs måte. NRK er et red­skap i glob­alis­erin­gens tjen­este. Spe­sielt gjelder dette fjern­synet. I den grad det er noen norske kul­turinnslag så er det enten smal finkul­tur eller så blir norsk kul­tur latteliggjordt.

 2. Einar Spurkeland says:

  Hva er viktigst?
  Noen vik­tige stikko­rd i forslaget til nye NRK-mål:
  — samme tilbud som kom­mer­sielle aktører
  — innsikt, reflek­sjon og kunnskap
  — høy kvalitet, bred­de i tema og sjangre
  — smale og brede grupper
  — kunnskap om inter­nasjonale forhold
  — fremme forståelse mel­lom folkegrupper
  — nyskapende og bidra til kvalitetsutvikling

  Man kunne gjerne si: Lykke til! Det første punk­tet slår ihjel samtlige andre punk­ter og vil trolig føre til at NRK som plat­tform på nett og i eter­me­di­ene vil gjen­nomgå en kom­mer­siell rev­o­lusjon der seer­tall, lyt­ter­tall og net­tbesøk vil styre pro­graminnhold­et. Noen vil hevde at der er vi allerede. Jo, i forhold til opplysningsti­den i NRK, som ble gravlagt en gang på 1980-tal­let, så er vi nok nærmere en ren kom­mer­siell pub­lic kringkaster enn noen gang. Det er bare å slå opp på nettsi­dene, sjekke sport­sendin­gene med alle sine spon­sor­plakater eller lese rul­letek­sten på utal­lige pro­gram­mer med aktive kom­mer­sielle aktører.

  Det er kan­skje der­for ord som jour­nal­is­tikk, kildekri­tikk, presseetikk, pro­fesjon­setikk osv ikke er med i de overordnede målene. Det fremkom­mer heller intet om hvor­dan målene skal bli opp­nådd. Så vil noen innvende at man kan ikke ha med alle detal­jer, og det er utvil­somt rik­tig, men ved å ute­late sen­trale begreper for hvor­dan pro­graminnhold­et skal pro­duseres og markeds­føres, hvor­dan inntek­tene skal skapes etc, så mis­ter målene fotfeste.Det blir klis­jeer som sier alt og ingent­ing. Et tankeko­rs er det jo at ordet “kom­mer­siell” er det blitt plass til — mens ordet “jour­nal­is­tikk” ikke er fun­net verdig en plass på øver­ste nivå.

  NRK skal eksem­pelvis appellere til alle alder­s­grup­per, het­er det. Hvor­dan skal dette tilret­te­legges? Skal det være i løpet av hvert enkelt pro­gram, send­ing eller sende­pla­nen over timen, døgnet, uken, året osv? Hvilke kri­terier har man tenkt å benytte for å måle den eventuelle brøken for fordel­ing mel­lom aldersgrupper?

  Kvalitet er ekstremt vanske­lig å måle. Man kan selvføl­gelig enkelt måle den tekniske kvaliteten. Verre er det med innhold­skvaliteten. Det er lett å ty til seer­tall, antall unike besøk­ende på inter­nett osv, men det sier lite om innholdskvaliteten.

  Jeg tror nok den nye NRK-sje­fen først som sist vil sette seg ned og tenke over hvor­dan inntek­tene skal skapes i det frem­tidi­ge medie­mang­fold­et der mer og mer av mid­lene gener­eres på basis av kom­mer­sielle beslut­ninger. En forsvarsstrate­gi kan være å sørge for at samtlige pub­lic kanaler i Europa blir tilgjen­gelig i det frem­tidi­ge Riks-TV. Da vil man ha et annet kvalitetsmes­sig innhold å måle seg mot og kunne sjekke dette i forhold til lytter‑, seer- og net­topp­slut­ning. Verre blir det der­som NRK bare skal konkur­rere med kom­mer­sielle kanaler i den nye TV-virke­ligheten. Da er jeg redd for at det frem­tidi­ge NRK kun inn­frir det første punk­tet ovenfor.

  Det er ikke galt med en kom­mer­siell strate­gi — men en stuss­er litt når det som skal være innhold­et reduseres til “tjen­ester” som skal være som det du finner hos “kom­mer­sielle aktør­er”. Det kan også være rik­tig å gjøre NRK om til et rent kom­mer­sielt sel­skap, men da kan pri­vate inve­stor­er like gjerne over­ta, så får stat­en ta hånd om kul­tur­formidlin­gen på annen måte.

  I mot­satt fall bør dette forslaget omar­bei­des og fokuseres mye mer på at NRK skal være en pub­lic kvalitet­skanal med et antall plat­tformer. Der­som det siste skal være til­fel­let — må NRK ori­en­tere seg mer mot andre pub­lic kanaler enn å inn­fri kort­sik­tige kom­mer­sielle interesser.

 3. Igor Ahlefeldt says:

  Prin­sip­ielt sett bør ikke stat­en dri­ve kringkasting.

til toppen