Nyhetsbrev uke 10

Datajournalistikk, Camilla Collett og regulering av nettdebatt.

I det nyes­te inn­leg­get på Vox Pub­li­ca viser Håvard Legreid hvor­dan han går frem for å illust­re­re Vox Pub­li­cas saker.

Les også nye inn­legg på våre blog­ger: Den nye blog­gen Ytring på nett har hatt sitt førs­te inn­legg, hvor Dag Elge­sem skri­ver om regu­le­ring av avi­se­nes nett­de­bat­ter i kjøle­van­net av 22/7. Også blog­gen Virk­som­me ord had­de pre­miere den­ne uken med et inn­legg om en tale av Camil­la Col­lett, skre­vet av Hanne Ris­myhr. I til­legg har Eirik Sta­ve­lin skre­vet et inn­legg om verk­tøy for data­jour­na­lis­tikk på Fak­ta først.

Husk også å sjek­ke Agora­ka­len­de­ren for aktu­el­le arran­ge­men­ter om demo­kra­ti og ytrings­fri­het. Tors­dag 22. mars arran­ge­res kon­fe­ran­sen Action on Bela­rus på Lit­te­ra­tur­hu­set i Oslo, og tors­dag 19. april arran­ge­res semi­nar om val­gets ram­mer med Audun Bey­er på Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB. Besøk Agora­ka­len­de­ren for å få en full over­sikt over alle arran­ge­men­ter, og du kan selv også enkelt bli med­lem av kalen­de­ren og leg­ge inn arran­ge­men­ter der.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: på civita.no skri­ver Mor­ten Kin­an­der at ytrings­fri­he­ten er under press i Stras­bourg, mens Alex­is Mad­ri­gal spør om hvor­for folks nett­bruk blir log­get til mins­te detalj på theatlantic.com.

For å lese artik­le­ne

De tom­me for­mers norm
Det sies at det vans­ke­ligs­te med teg­ning er de førs­te stre­ke­ne – det blan­ke arket er ladet med for­vent­nin­ger. Av Håvard Legreid.

Ytring på nett
Regu­le­ring av avi­se­nes nett­de­bat­ter i kjøl­van­net av 22/7

Hva betyr krav om iden­ti­fi­se­ring og and­re regu­le­rin­ger av nett­de­batt for folks mulig­het til å ytre seg? Av Dag Elge­sem.

Virk­som­me ord
Fru­en­tim­me­re og poli­tikk

Feir kvinne­da­gen med Camil­la Col­letts under­hol­den­de og skar­pe tale «Hvad rager det os?». Av Hanne Ris­myhr.

Fak­ta først
Verk­tøy for data­jour­na­lis­tikk

Det kom­mer sta­dig nye og gode verk­tøy for data­jour­na­lis­ter – uten at du må være pro­gram­me­rer. En over­sikt. Av Eirik Sta­ve­lin.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen