Skal NRK få ha reklame?

NRK skal få lov til å ha reklame på nettet, men ikke på radio, TV og tekst-TV, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Det bør bli for­bud mot reklame i NRK radio, TV og tekst-TV, men tillatt med reklame på nettsi­dene NRK.no. Det går Kul­tur­de­parte­mentet inn for i forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Grensene for NRKs kom­mer­sielle aktiviteter er tema for den femte delen i forslaget. I dag har NRK lov til å ha reklame på tekst-TV og på nettsidene.

Hva mener du?

NRKs all­mennkringkast­ingstil­bud skal være ikke-kom­mer­sielt”, skriv­er Kul­tur­de­parte­mentet. Men NRK skal få lov til å dri­ve kom­mer­siell virk­somhet også. Det skilles mel­lom all­mennkringkast­ingstil­budet på radio, fjern­syn og tekst-TV og tilbudet på inter­nett. På net­tet skal NRK kunne til­by kom­mer­sielle tjen­ester ved siden av ikke-kom­mer­siell allmennkringkasting. 

Hva men­er du? Er dette en god måte å trekke grensene mel­lom NRKs ikke-kom­mer­sielle og kom­mer­sielle virk­somhet på? Burde nettsi­dene også være reklame­frie? Gir dette for mye eller for lite spillerom for NRK? Hvor­for står det ikke noe om spon­sor­plakater? Finnes det andre måter å gjøre dette på?

Skriv inn dine syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skrive en egen artikkel).

Her er tek­sten i del 5 av forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK:

NRKs all­mennkringkast­ingstil­bud skal være ikke-kommersielt 
• NRKs redak­sjonelle avgjørelser skal ikke være påvir­ket av kom­mer­sielle hensyn.
• NRKs all­mennkringkast­ingstil­bud på radio, fjern­syn og tekst-tv skal være reklame­fritt, og skal ikke inneholde spe­sielle sal­gs­frem­mende hen­vis­ninger til kon­ser­nets kom­mer­sielle tjen­ester og produkter.
• NRK kan ha reklame på Inter­nett, med unntak for nettsider som har barn som mål­gruppe. NRK skal tilstrebe et tydeligst mulig skille mel­lom all­mennkringkast­ingstil­budet og kom­mer­sielle tjen­ester tilbudt på Inter­nett. Ned­last­ningst­jen­ester som tilbys innen­for all­mennkringkast­ingstil­budet skal ikke inneholde reklameinnslag.
• Lisens­mi­dler og andre offentlige inntek­ter skal ikke bli brukt til å sub­si­diere kom­mer­sielle aktiviteter. Det skal være et klart reg­n­skapsmes­sig og driftsmes­sig skille mel­lom NRKs kom­mer­sielle aktiviteter og allmennkringkastingsvirksomheten.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

14 KOMMENTARER

 1. Reklame på nettsi­dene, kan­skje OK.… Men for all del IKKE reklame (og helst ikke spon­s­ing heller!) i TV-sendin­gene. Når DET skjer, har norsk “all­mennkringkast­ing” sun­ket virke­lig dypt.…

 2. Skule Karijord says:

  Gjør NRK lisens fri, så vi slip­per å betale for noe vi ikke bruker!
  Føles som jeg blir bestjålet hver gang jeg betaler!

 3. Marianne Lilleaas says:

  Nei. Det er nok som det er med spon­sin­gen. Åpnes det for reklameinnslag a la tv3 kaster jeg ut tv’en for godt og bruk­er heller pc/dvd når jeg selv vil. Jeg vil ikke forurens­es av hissige påvirkere når jeg tar inn infor­masjon eller slap­per av med under­hold­ning. En løs­ning må være at vi som ikke lik­er reklame og er vil­lige til å betale for kvalitet­stv kan abon­nere på nrk på nett. Der kan vi velge oss det vi er inter­essert i og f eks slippe unna det vi ikke lik­er (sport feks). Jeg ser også at da vil det kan­skje bli min­dre penger å rutte med for statskanalen og kvaliteten/kvantiteten vil gå ned. I så fall synd.

 4. NRK bør reklame­fi­nan­sieres — eller lisens­fi­nan­sieres. Det er en hån mot skat­te­be­talerne at de skal få ha i pose og sekk. Spe­sielt på net­tet bry­ter de med inten­sjonene, her er det reklame over en lav sko, på lik lin­je med alle andre.

  Inn­føring av det dig­i­tale bakkenet­tet vil i til­legg med­føre at alle må betale for å se TV — og dette kom­mer i til­legg til lisensen.

  NRK og poli­tik­erne bør skjerpe seg!

 5. Finn Sørgård says:

  Reklame på N.R.K. ? De har jo gjort det i mange år , de bare kaller det spon­s­ing . De må fjerne alt av spon­s­ing så får de kan­skje noen av de gam­le seerne tilbake også , for dette er hyk­leri som de nå dri­ver . Selv om folk kjøper seg parabol og ser på andre kanaler , så må de også betale lisens til N.R.K. og det er tull . Det som bør gjøres er at N.R.K. må bli betal­ings-tv som de andre , da får vi se hvor mange som virke­lig ser på N.R.K. , tror ikke det blir så mange seere da

 6. Norge har noe UNIKT med reklame­fritt TV og radio, selv om dette motar­bei­des bevisst av verdiløse poli­tikere. Det mor­somme et at http://www.nrk.no IKKE er NRK men et pri­vat kom­mer­sielt sel­skap. NRK har ikke lov å reklamere, men gjør det via nrk.no ved å reklamere aktivt for dette nettst­edet. Trist, for uten reklame ville nrk.no vært et konkur­ransedyk­tig nyhetsst­ed. Nå ser det ut som nrk.no’s opp­gave er å selge blekkhus!

 7. Gerd Hansen says:

  selvsagt skal de ha reklame. Det har de jo allerede! Litt mer reklame og vi kan slippe å betale lisens. Det er jo bare til å slå av lyden på rekla­men hvis noen irriter­er seg. Tar gjerne imot reklame for å få fjer­net den monop­o­lis­tiske lisensen som ALLE må betale.

 8. Det er helt gre­it med reklame på inter­net og null reklame på radio og TV. Sålenge NRK kan handtere dette uten å komme i lojalitet­shen­syn, så er det ok.
  Men NRK må snarest slutte med denne penge­spill­rekla­men for Rik­sto­to og Norsk Tip­ping, som de dri­ver med flere ganger i uken, formid­dag og kveld. Det er regel i NRK at kanalen ikke skal generere penger til dets eiere, som er stat­en. Stat­en eier Norsk Tip­ping, og Rik­sto­to er under­lagt Land­bruks­dep., og dermed så bry­ter NRK reglene.
  Jeg tror ingen i Norge er i tvil om at alle penge­spillsendinger er reklame verd hun­drevis av mil­lon­er hvert år.(Skulle ikke NRK være reklame­fri ?) Norsk Tip­pings trekninger og Rik­sto­to sine travløp må fjernes fra TV skjermene, penge­spill er en friv­il­lig ekstraskatt som tar fra de med lite og minst i sam­fun­net og fun­ger­er som ren innsam­ling til statskas­sa, selv om man på utsi­den frem­stiller det som under­hold­ning. Jeg fores­lår og legge alle disse sendin­gene på inter­net og bare der, helst fjerne dem helt.

 9. Igor Ahlefeldt says:

  Jeg synes spørsmålet er feil og svaret blir der­for hverken-eller. Jeg synes NRK bør selges eller ned­legges. Prin­sip­ielt sett bør ikke en statskanal sende reklame, men prin­sip­ielt sett bør der ikke være noen statskanal.

 10. Anno Nym says:

  Jeg job­ber i reklame­bran­sjen, og jeg har sett flere uheldige redak­sjonelle krum­spring som følge av reklame. 

  Det gjelder for media som det gjelder for hun­der: De biter ikke så lett hån­den som mater dem. Der­for er jeg svært skep­tisk til hvilken effekt reklame vil ha på den redak­sjonelle integriteten til NRK. 

  Likev­el ser jeg ingen prob­le­mer med å inn­føre reklame på både NRK2 og NRK3. Hva er sam­funnsver­di­en av å la sam­fun­net kollek­tivt betale for under­hold­ning — som kan­skje bare et fåtall ser på? 

  Radio, der­i­mot, har ofte egen­pro­dusert redak­sjonelt pres­seinnhold — og har dessuten lavere pro­duk­sjon­skost­nad­er. De burde ikke under­legges reklame, ei heller doku­mentar­er eller kri­tiske innslag på nettet. 

  Det er også prob­lema­tisk at vi nå må betale enda mer for NRK når bakkenet­tet kom­mer. Da burde også lisensen fly­ttes over på dekoderne, siden det blir umulig å få inn NRK på TV-appa­ratet uten en eller annen form for dekoder.

  Mens BBC i Eng­land hadde støt­tet til å øke lisensen MER enn de gjorde, opplever vi at NRK tilrøver seg penger de ikke skulle hatt, allerede er for dyre og man­gler støtte blant folk når det kom­mer til lisens-penger.

 11. Jeg ser fak­tisk NRK, men ville jeg betalt for det hvis jeg hadde ett reelt valg, neppe. Jeg tror dette er følsen mange for­brukere sit­ter med. NRK er per i dag betal­ings-tv, å kalle det gratis er tidenes reklameprestasjon, sam­tidig som det provoser­er meg. Rik­sTv er i mine øyne tidenes lob­byvirk­somhet i Norge, hadde aktørene vært “klas­siske” pri­vatei­de bedrifter ville dette aldri blitt god­tatt, konkur­ranse tilsynet ville rimelig sikkert ha hin­dret denne sam­menslåin­gen for lenge siden hvis lovver­ket har rom for det.

  For­bruk­erne bør kreve at alle antenne mot­tak­er blir meldt ut av NRKs reg­is­ter, for så å meldes inn igjen hvis de kjøper den nye super­bok­sen til RiksTv. 

  For­bruk­erne bør også kreve en tred­jeparts gjen­nom­gang av NRKs betyd­ning og funksjon, sam­tidig som gavepakken Rik­sTv har fått bør gjen­nomgåes. Det sykeste er fak­tisk måten det dig­i­tale bakkenet­tet finan­sieres på: Det er du som betaler, hvor­dan? Via LISENSEN til NRK! NRK betaler leie for å ligge i Riks-Tvs nett, ett nett som per i dag har en poten­siell bruk­er­gruppe på 30% av tv-tit­tende hus­stander. Investerin­gen på 1,5 mil­liarder ret­tet mot denne grup­pen blir sub­si­diert av alle de som ser på TV i Norge men som gjør det via de like gode eller bedre teknolo­giene kabel tv og parabol. For litt av spørsmålet her er jo, hva skal vi egentlig med bakkenettet? 

  Det jeg finner mest inter­es­sant med hele sak­en er jo hvem som sit­ter som eiere av dette net­tet når det er bygd ut og ned­be­talt. Når en tenker på det sam­tidig som en husker på at bety­delige del­er av finan­sierin­gen er betalt, som en skatt til stat­en, som deretter er “!gitt bort!” til pri­vatei­de bedrifter, da ser man at det er Ola Nord­mann som står igjen med lua i han­da her, ingen tvil om det! Jeg sel­ger tven når det analoge net­tet stenger, og forhold­er meg til ser­iøse uten­landske tv-kanaler og inter­nett. Vil anbe­fale alle andre å gjøre det samme.

 12. Reklame eller ikke. Det er ikke rekla­men i seg selv som for meg er det ver­ste, men det van­vit­tig banale snakket! Selv om NRK ikke har “reklame”, har de den samme idiot­måten å hen­vende seg og reklamere for egne pro­gram­mer på, som gjør at jeg ikke lenger gid­der verken se tv eller betale lisensen. Nå har det også kom­met på radio, selv på P2 og Alltid klas­sisk, som har vært så og si fritt for det tullet.

  “Lyd­ver­ket!!!!!!!!!!!! Ons­dag på NRK2!!!!!!” “Hub­bahub­ba!!!! Lørdag på NRK1!!!!!!!!” “NÅ ER DET MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!!!!!! En eller annen fot­bal­lkamp på NRK‑X!!!!”.…. Slik er det HELE KVELDEN! Selv når jeg har stilt inn radioen på f.eks. P2 eller Alltid klas­sisk, kom­mer de med det tul­let! HVORFOR??!! Hvem har bedt om det???!! Jeg VET jo at jeg hør­er på de kana­lene! Jeg er FREMDELES i stand til å lese meg til hva som kom­mer når, uten å få det prentet inn med det banale snakket flere ganger i løpet av pro­gram­met, eller i løpet av kvelden/uken! Det er DERFOR vi lyt­teT (ingen R) til slike kanaler! Vi var skånet fra slike banaliteter! Men nå er også det øde­lagt av det tul­let! Selv “ser­iøse” pro­gram­mer som val­gpro­gram­mer, har blitt det ren­este sirkuset, hvor vi ikke lenger hør­er annet enn ren underholdning.

  Jeg ser INGEN forskjell på NRK og andre medi­er lenger, da alle nå hen­ven­der seg som om alle er kom­plette idiot­er! Der­for kan de for meg like gjerne bli reklame­fi­nan­siert de også, da de opp­fyller “alle krav” for å hen­vende seg på en måte som de andre kanalene. 

  Jeg har innsett at jeg er en utdødd rase som ikke blir hørt, og det er flere med meg, men jeg har fun­net andre medi­er jeg kan benytte meg av på inter­nett.. Uten banalt snikksnakk og banaliteter!

 13. Christer Bendixen says:

  Poenget med å ha en ikke-kom­mer­siell kanal bør da være at de ikke skal behøve å bry seg om seer­tall og reklamein­ntek­ter. Dermed skal de ha større fri­het til å sende pro­gram­mer som er til stor glede og nytte for noen få, men som ikke tiltrekker nok seere til at en kom­mersell kanal vil sende dem — eller pro­gram­mer som ellers er samfunnsnyttige.

  Det virk­er desverre ikke som det er det som dri­ver NRK i dag. Hva med litt mer nyt­tige pro­gram­mer? Fore­lesninger (sjekk TEDtalks eller Uchan­nel — masse mor­ro som kan brukes gratis om du ikke er kom­mer­siell)? språkkurs? større sat­sning på lokalsendi­ger og pro­gram­mer på samisk? Lis­ten kan bli lang men den innehold­er hverken fot­ball eller påkost­ede amerikanske TVserier.

 14. REKLAMEFRITT NRK.
  NRK gjør TV i Norge unikt, om det opnes opp for reklame på nettsi­dene er ballen beg­y­nt å rulle, og jeg er redd det ikke vil gå lang tid før reklame også kom­mer på skjermen.
  I tilegg til at NRK er reklame­fritt har de defin­i­tivt det beste TV tilbudet. KVALITET og SERIØSITET er stikko­rd jeg men­er NRK logo rep­re­sen­ter­er. Jeg spør meg selv hvor­for dette er til­fel­let? Hvor­dan kan en statskanal klare seg så godt mot sterke kom­mer­sielle krefter, som “sel­ger det folk vil ha” uten hemninger. Det er vel kan­sje men­neskene, og ret­ningslin­jene som legges til grunn. Noe vi alle må ta inn over oss er at vi styres av media. Så mye som vi sit­ter foran TV er det vel heller ikke unaturlig. NRK er da en flott motvekt til mye av det “søp­pelet” som pøs­es ut av andre kanaler, som dri­ver TV av en eneste grunn, PENGER. La NRK få være den motvek­ten som skaper bal­anse innen­for den lille firkan­ten. ” dont change a win­ning team”

til toppen