Skal NRK få ha reklame?

NRK skal få lov til å ha reklame på nettet, men ikke på radio, TV og tekst-TV, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Det bør bli for­bud mot rekla­me i NRK radio, TV og tekst-TV, men til­latt med rekla­me på nett­si­de­ne NRK.no. Det går Kul­tur­de­par­te­men­tet inn for i for­sla­get til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Gren­se­ne for NRKs kom­mer­si­el­le akti­vi­te­ter er tema for den fem­te delen i for­sla­get. I dag har NRK lov til å ha rekla­me på tekst-TV og på nett­si­de­ne.

Hva mener du?

NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud skal være ikke-kom­mer­si­elt», skri­ver Kul­tur­de­par­te­men­tet. Men NRK skal få lov til å dri­ve kom­mer­si­ell virk­som­het også. Det skil­les mel­lom all­menn­kring­kas­tings­til­bu­det på radio, fjern­syn og tekst-TV og til­bu­det på inter­nett. På net­tet skal NRK kun­ne til­by kom­mer­si­el­le tje­nes­ter ved siden av ikke-kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­ting.

Hva mener du? Er det­te en god måte å trek­ke gren­se­ne mel­lom NRKs ikke-kom­mer­si­el­le og kom­mer­si­el­le virk­som­het på? Bur­de nett­si­de­ne også være reklame­frie? Gir det­te for mye eller for lite spille­rom for NRK? Hvor­for står det ikke noe om spon­sor­pla­ka­ter? Fin­nes det and­re måter å gjø­re det­te på?

Skriv inn dine syns­punk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skri­ve en egen artik­kel).

Her er teks­ten i del 5 av for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK:

NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud skal være ikke-kom­mer­si­elt
• NRKs redak­sjo­nel­le avgjø­rel­ser skal ikke være påvir­ket av kom­mer­si­el­le hen­syn.
• NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud på radio, fjern­syn og tekst-tv skal være reklame­fritt, og skal ikke inne­hol­de spe­si­el­le salgs­frem­men­de hen­vis­nin­ger til kon­ser­nets kom­mer­si­el­le tje­nes­ter og pro­duk­ter.
• NRK kan ha rekla­me på Inter­nett, med unn­tak for nett­si­der som har barn som mål­grup­pe. NRK skal til­stre­be et tyde­ligst mulig skil­le mel­lom all­menn­kring­kas­tings­til­bu­det og kom­mer­si­el­le tje­nes­ter til­budt på Inter­nett. Ned­last­nings­tje­nes­ter som til­bys innen­for all­menn­kring­kas­tings­til­bu­det skal ikke inne­hol­de reklame­inn­slag.
• Lisens­mid­ler og and­re offent­li­ge inn­tek­ter skal ikke bli brukt til å sub­si­di­ere kom­mer­si­el­le akti­vi­te­ter. Det skal være et klart regn­skaps­mes­sig og drifts­mes­sig skil­le mel­lom NRKs kom­mer­si­el­le akti­vi­te­ter og all­menn­kring­kas­tings­virk­som­he­ten.

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

14 KOMMENTARER

 1. Rekla­me på nett­si­de­ne, kan­skje OK.… Men for all del IKKE rekla­me (og helst ikke spon­sing hel­ler!) i TV-sen­din­ge­ne. Når DET skjer, har norsk «all­menn­kring­kas­ting» sun­ket vir­ke­lig dypt.…

 2. Skule Karijord says:

  Gjør NRK lisens fri, så vi slip­per å beta­le for noe vi ikke bru­ker!
  Føles som jeg blir bestjå­let hver gang jeg beta­ler!

 3. Avatar
  Marianne Lilleaas says:

  Nei. Det er nok som det er med spon­sin­gen. Åpnes det for reklame­inn­slag a la tv3 kas­ter jeg ut tv’en for godt og bru­ker hel­ler pc/dvd når jeg selv vil. Jeg vil ikke for­uren­ses av his­si­ge påvir­ke­re når jeg tar inn infor­ma­sjon eller slap­per av med under­hold­ning. En løs­ning må være at vi som ikke liker rekla­me og er vil­li­ge til å beta­le for kva­li­tets­tv kan abon­ne­re på nrk på nett. Der kan vi vel­ge oss det vi er inter­es­sert i og f eks slip­pe unna det vi ikke liker (sport feks). Jeg ser også at da vil det kan­skje bli mind­re pen­ger å rut­te med for stats­ka­na­len og kvaliteten/kvantiteten vil gå ned. I så fall synd.

 4. NRK bør reklame­fi­nan­sie­res — eller lisens­fi­nan­sie­res. Det er en hån mot skatte­be­ta­ler­ne at de skal få ha i pose og sekk. Spe­si­elt på net­tet bry­ter de med inten­sjo­ne­ne, her er det rekla­me over en lav sko, på lik lin­je med alle and­re.

  Inn­fø­ring av det digi­ta­le bakke­net­tet vil i til­legg med­føre at alle må beta­le for å se TV — og det­te kom­mer i til­legg til lisen­sen.

  NRK og poli­ti­ker­ne bør skjer­pe seg!

 5. Finn Sørgård says:

  Rekla­me på N.R.K. ? De har jo gjort det i man­ge år , de bare kal­ler det spon­sing . De må fjer­ne alt av spon­sing så får de kan­skje noen av de gam­le seer­ne til­ba­ke også , for det­te er hyk­le­ri som de nå dri­ver . Selv om folk kjø­per seg para­bol og ser på and­re kana­ler , så må de også beta­le lisens til N.R.K. og det er tull . Det som bør gjø­res er at N.R.K. må bli beta­lings-tv som de and­re , da får vi se hvor man­ge som vir­ke­lig ser på N.R.K. , tror ikke det blir så man­ge seere da

 6. Nor­ge har noe UNIKT med reklame­fritt TV og radio, selv om det­te mot­ar­bei­des bevisst av verdi­løse poli­ti­ke­re. Det mor­som­me et at http://www.nrk.no IKKE er NRK men et pri­vat kom­mer­si­elt sel­skap. NRK har ikke lov å rekla­me­re, men gjør det via nrk.no ved å rekla­me­re aktivt for det­te nett­ste­det. Trist, for uten rekla­me vil­le nrk.no vært et kon­kur­ranse­dyk­tig nyhets­sted. Nå ser det ut som nrk.no’s opp­ga­ve er å sel­ge blekk­hus!

 7. Gerd Hansen says:

  selv­sagt skal de ha rekla­me. Det har de jo alle­re­de! Litt mer rekla­me og vi kan slip­pe å beta­le lisens. Det er jo bare til å slå av lyden på rekla­men hvis noen irri­te­rer seg. Tar gjer­ne imot rekla­me for å få fjer­net den mono­po­lis­tis­ke lisen­sen som ALLE må beta­le.

 8. Det er helt greit med rekla­me på inter­net og null rekla­me på radio og TV. Sålen­ge NRK kan hand­te­re det­te uten å kom­me i loja­li­tets­hen­syn, så er det ok.
  Men NRK må sna­rest slut­te med den­ne penge­spill­re­kla­men for Riks­to­to og Norsk Tip­ping, som de dri­ver med fle­re gan­ger i uken, for­mid­dag og kveld. Det er regel i NRK at kana­len ikke skal gene­re­re pen­ger til dets eiere, som er sta­ten. Sta­ten eier Norsk Tip­ping, og Riks­to­to er under­lagt Land­bruks­dep., og der­med så bry­ter NRK reg­le­ne.
  Jeg tror ingen i Nor­ge er i tvil om at alle penge­spill­s­en­din­ger er rekla­me verd hundre­vis av mil­lo­ner hvert år.(Skulle ikke NRK være reklame­fri ?) Norsk Tip­pings trek­nin­ger og Riks­to­to sine trav­løp må fjer­nes fra TV skjer­me­ne, penge­spill er en fri­vil­lig eks­tra­skatt som tar fra de med lite og minst i sam­fun­net og fun­ge­rer som ren inn­sam­ling til stats­kas­sa, selv om man på utsi­den frem­stil­ler det som under­hold­ning. Jeg fore­slår og leg­ge alle dis­se sen­din­ge­ne på inter­net og bare der, helst fjer­ne dem helt.

 9. Igor Ahlefeldt says:

  Jeg synes spørs­må­let er feil og sva­ret blir der­for hver­ken-eller. Jeg synes NRK bør sel­ges eller ned­leg­ges. Prin­si­pi­elt sett bør ikke en stats­ka­nal sen­de rekla­me, men prin­si­pi­elt sett bør der ikke være noen stats­ka­nal.

 10. Jeg job­ber i reklame­bran­sjen, og jeg har sett fle­re uhel­di­ge redak­sjo­nel­le krum­spring som føl­ge av rekla­me.

  Det gjel­der for media som det gjel­der for hun­der: De biter ikke så lett hån­den som mater dem. Der­for er jeg svært skep­tisk til hvil­ken effekt rekla­me vil ha på den redak­sjo­nel­le integri­te­ten til NRK.

  Like­vel ser jeg ingen pro­ble­mer med å inn­føre rekla­me på både NRK2 og NRK3. Hva er sam­funns­ver­di­en av å la sam­fun­net kol­lek­tivt beta­le for under­hold­ning — som kan­skje bare et fåtall ser på?

  Radio, der­imot, har ofte egen­pro­du­sert redak­sjo­nelt presse­inn­hold — og har dess­uten lave­re pro­duk­sjons­kost­na­der. De bur­de ikke under­leg­ges rekla­me, ei hel­ler doku­men­ta­rer eller kri­tis­ke inn­slag på net­tet.

  Det er også pro­ble­ma­tisk at vi nå må beta­le enda mer for NRK når bakke­net­tet kom­mer. Da bur­de også lisen­sen flyt­tes over på deko­der­ne, siden det blir umu­lig å få inn NRK på TV-appa­ra­tet uten en eller annen form for deko­der.

  Mens BBC i Eng­land had­de støt­tet til å øke lisen­sen MER enn de gjor­de, opp­le­ver vi at NRK til­rø­ver seg pen­ger de ikke skul­le hatt, alle­re­de er for dyre og mang­ler støt­te blant folk når det kom­mer til lisens-pen­ger.

 11. Jeg ser fak­tisk NRK, men vil­le jeg betalt for det hvis jeg had­de ett reelt valg, nep­pe. Jeg tror det­te er føl­sen man­ge for­bru­ke­re sit­ter med. NRK er per i dag beta­lings-tv, å kal­le det gra­tis er tide­nes reklame­pre­sta­sjon, sam­ti­dig som det pro­vo­se­rer meg. RiksTv er i mine øyne tide­nes lobby­virk­som­het i Nor­ge, had­de aktø­re­ne vært «klas­sis­ke» pri­vat­eide bedrif­ter vil­le det­te ald­ri blitt god­tatt, kon­kur­ran­se til­sy­net vil­le rime­lig sik­kert ha hind­ret den­ne sam­men­slå­in­gen for len­ge siden hvis lov­ver­ket har rom for det.

  For­bru­ker­ne bør kre­ve at alle anten­ne mot­ta­ker blir meldt ut av NRKs regis­ter, for så å mel­des inn igjen hvis de kjø­per den nye super­bok­sen til RiksTv.

  For­bru­ker­ne bør også kre­ve en tredje­parts gjen­nom­gang av NRKs betyd­ning og funk­sjon, sam­ti­dig som gave­pak­ken RiksTv har fått bør gjen­nom­gåes. Det sykes­te er fak­tisk måten det digi­ta­le bakke­net­tet finan­sie­res på: Det er du som beta­ler, hvor­dan? Via LISENSEN til NRK! NRK beta­ler leie for å lig­ge i Riks-Tvs nett, ett nett som per i dag har en poten­si­ell bru­ker­grup­pe på 30% av tv-tit­ten­de hus­stan­der. Inves­te­rin­gen på 1,5 mil­li­ar­der ret­tet mot den­ne grup­pen blir sub­si­di­ert av alle de som ser på TV i Nor­ge men som gjør det via de like gode eller bed­re tek­no­lo­gi­ene kabel tv og para­bol. For litt av spørs­må­let her er jo, hva skal vi egent­lig med bakke­net­tet?

  Det jeg fin­ner mest inter­es­sant med hele saken er jo hvem som sit­ter som eiere av det­te net­tet når det er bygd ut og ned­be­talt. Når en ten­ker på det sam­ti­dig som en hus­ker på at bety­de­li­ge deler av finan­sie­rin­gen er betalt, som en skatt til sta­ten, som der­et­ter er «!gitt bort!» til pri­vat­eide bedrif­ter, da ser man at det er Ola Nord­mann som står igjen med lua i han­da her, ingen tvil om det! Jeg sel­ger tven når det ana­lo­ge net­tet sten­ger, og for­hol­der meg til seriø­se uten­lands­ke tv-kana­ler og inter­nett. Vil anbe­fa­le alle and­re å gjø­re det sam­me.

 12. Rekla­me eller ikke. Det er ikke rekla­men i seg selv som for meg er det ver­ste, men det van­vit­tig bana­le snak­ket! Selv om NRK ikke har «rekla­me», har de den sam­me idiot­må­ten å hen­ven­de seg og rekla­me­re for egne pro­gram­mer på, som gjør at jeg ikke len­ger gid­der ver­ken se tv eller beta­le lisen­sen. Nå har det også kom­met på radio, selv på P2 og All­tid klas­sisk, som har vært så og si fritt for det tul­let.

  «Lyd­ver­ket!!!!!!!!!!!! Ons­dag på NRK2!!!!!!» «Hub­ba­hub­ba!!!! Lør­dag på NRK1!!!!!!!!» «NÅ ER DET MÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅL!!!!!! En eller annen fot­ball­kamp på NRK‑X!!!!».…. Slik er det HELE KVELDEN! Selv når jeg har stilt inn radio­en på f.eks. P2 eller All­tid klas­sisk, kom­mer de med det tul­let! HVORFOR??!! Hvem har bedt om det???!! Jeg VET jo at jeg hører på de kana­le­ne! Jeg er FREMDELES i stand til å lese meg til hva som kom­mer når, uten å få det pren­tet inn med det bana­le snak­ket fle­re gan­ger i løpet av pro­gram­met, eller i løpet av kvelden/uken! Det er DERFOR vi lyt­teT (ingen R) til sli­ke kana­ler! Vi var skå­net fra sli­ke bana­li­te­ter! Men nå er også det øde­lagt av det tul­let! Selv «seriø­se» pro­gram­mer som valg­pro­gram­mer, har blitt det renes­te sir­ku­set, hvor vi ikke len­ger hører annet enn ren under­hold­ning.

  Jeg ser INGEN for­skjell på NRK og and­re medi­er len­ger, da alle nå hen­ven­der seg som om alle er kom­plet­te idio­ter! Der­for kan de for meg like gjer­ne bli reklame­fi­nan­siert de også, da de opp­fyl­ler «alle krav» for å hen­ven­de seg på en måte som de and­re kana­le­ne.

  Jeg har inn­sett at jeg er en utdødd rase som ikke blir hørt, og det er fle­re med meg, men jeg har fun­net and­re medi­er jeg kan benyt­te meg av på inter­nett.. Uten banalt snikk­snakk og bana­li­te­ter!

 13. Christer Bendixen says:

  Poen­get med å ha en ikke-kom­mer­si­ell kanal bør da være at de ikke skal behø­ve å bry seg om seer­tall og reklame­inn­tek­ter. Der­med skal de ha stør­re fri­het til å sen­de pro­gram­mer som er til stor gle­de og nyt­te for noen få, men som ikke til­trek­ker nok seere til at en kom­mer­sell kanal vil sen­de dem — eller pro­gram­mer som ellers er sam­funns­nyt­ti­ge.

  Det vir­ker desver­re ikke som det er det som dri­ver NRK i dag. Hva med litt mer nyt­ti­ge pro­gram­mer? Fore­les­nin­ger (sjekk TED­tal­ks eller Uchann­el — mas­se mor­ro som kan bru­kes gra­tis om du ikke er kom­mer­si­ell)? språk­kurs? stør­re sats­ning på lokal­sen­di­ger og pro­gram­mer på samisk? Lis­ten kan bli lang men den inne­hol­der hver­ken fot­ball eller påkos­te­de ame­ri­kans­ke TVse­ri­er.

 14. REKLAMEFRITT NRK.
  NRK gjør TV i Nor­ge unikt, om det opnes opp for rekla­me på nett­si­de­ne er bal­len begynt å rul­le, og jeg er redd det ikke vil gå lang tid før rekla­me også kom­mer på skjer­men.
  I til­egg til at NRK er reklame­fritt har de defi­ni­tivt det bes­te TV til­bu­det. KVALITET og SERIØSITET er stikk­ord jeg mener NRK logo repre­sen­te­rer. Jeg spør meg selv hvor­for det­te er til­fel­let? Hvor­dan kan en stats­ka­nal kla­re seg så godt mot ster­ke kom­mer­si­el­le kref­ter, som «sel­ger det folk vil ha» uten hem­nin­ger. Det er vel kan­sje men­nes­ke­ne, og ret­nings­lin­je­ne som leg­ges til grunn. Noe vi alle må ta inn over oss er at vi sty­res av media. Så mye som vi sit­ter foran TV er det vel hel­ler ikke una­tur­lig. NRK er da en flott mot­vekt til mye av det «søp­pe­let» som pøses ut av and­re kana­ler, som dri­ver TV av en enes­te grunn, PENGER. La NRK få være den mot­vek­ten som ska­per balan­se innen­for den lil­le fir­kan­ten. » dont chan­ge a win­ning team»

til toppen