Mer distrikt og mer nynorsk i NRK?

NRK skal sende fra og om distriktene og ha minst 25 prosent nynorsk, foreslår regjeringen. Hva mener du?

Minst 25 pros­ent andel nynorsk i NRK-sendin­gene, pro­gram­mer fra og om dis­trik­tene og syn­lig­gjøring av Norge som mang­foldig og flerkul­turelt. Det går Kul­tur­de­parte­mentet inn for i forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Språk, kul­tur­arv, dis­trik­ter og minoriteter er tema for den tred­je delen i forslaget.

Hva mener du?

Forslaget vil gi NRK plikt til å sende pro­gram­mer og annet innhold som er pro­dusert i eller han­dler om dis­trik­tene. NRKs pro­gra­markiv­er tas også opp. Disse skal NRK jobbe for å dig­i­talis­ere og gjøre tilgjen­gelig, og arkivstof­fet bør “i hov­ed­sak” være gratis å bruke.

Hva men­er du? Hvor­dan kan NRK best gi et tilbud for hele lan­det? Hva med minoritets­grup­per – bør NRK også ha sendinger på de største minoritetenes språk? Hvor­dan kan NRK best fremme dia­log og forståelse mel­lom sam­funns­grup­per? Er det real­is­tisk eller ønske­lig med 25 pros­ent nynorsk-andel? Hva med arkivet, bør gam­le NRK-pro­gram­mer være fritt tilgjen­gelig, også for nedlasting?

Skriv inn dine syn­spunk­ter i kom­men­tar­fel­tet neden­for, eller ta direk­te kon­takt med redak­sjo­nen hvis du vil ytre deg på annen måte (for eksem­pel ved å skrive en egen artikkel).

Her er tek­sten i del 3 av forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK:

NRK skal styrke norsk språk, iden­titet og kultur
• NRK skal reflek­tere det geografiske mang­fold i Norge og ha et godt lokalt tilbud og lokal tilstedeværelse.
• NRK skal bidra til å styrke norsk og samisk språk, iden­titet og kul­tur. En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile norske virkeligheter.
• NRK skal syn­lig­gjøre mang­fold­et og reflek­tere Norge som et flerkul­turelt sam­funn. NRK skal fremme økt forståelse og dia­log mel­lom ulike grup­per i samfunnet.
• NRKs tilbud skal i hov­ed­sak bestå av norskspråk­lig innhold. Begge de off­isielle mål­formene skal benyttes. Minst 25 pst. av innhold­et skal være på nynorsk.
• NRK plik­ter å sende innhold som enten er pro­dusert i, eller som tar det innholdmes­sige utgangspunkt i, distriktene.
• NRK skal bidra til å stim­ulere til kun­st­ner­isk kreativitet ved å formi­dle en bred vari­asjon av norske kunstuttrykk.
• NRK skal formi­dle norsk kul­tur­arv. NRKs arkiv­er er en del av norsk kul­tur­arv, og sel­skapet skal arbei­de for å dig­i­talis­ere og tilgjen­gelig­gjøre disse arkivene for all­mennheten. Arkivtil­budet skal i hov­ed­sak gjøres gratis tilgjengelig.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Hva er vit­sen med Nynorsk? Jeg har vokst opp med nynorsk og skrev nynorsk til jeg var 18år, men har forkastet nynorsken full­s­tendig. Det vi sit­ter igjen med er en kvasi-nynorsk som hele tiden åpn­er for bok­mål­sord. Nei, fjern nynorsken som skrift­språk i norge og bruk bok­mål. Min­dre enn 10% av norges befolkn­ing bruk­er nynorsk og så skal de ha 25% av sende­ti­den på nynorsk?

 2. Dette vert sikkert endå eit lite intel­li­gent ord­skifte um nynorsk, i staden for å pra­ta um kva som er spe­sielt for denne artikke­len. Sjølv um du hev vakse opp med nynorsk, gjer ikkje det deg til ein nynorsk-gud. Sjølv vaks eg opp med bokmål.

  Dette såg ut som eit godt forslag i mine augo. Folk må sjå nynorsken nyt­ta. Det held ikkje at nynorskkom­mu­nane hev nynorsk og bok­mål­skom­mu­nane bok­mål; for at hald­ningane til nynorsk skal betrast må han ver­ta meir syn­leg. At andre «minoritetsspråk» skal få pro­gram­fes­ta plass i NRK er ikkje del av same ord­skifte. Dei språ­ki er ikkje norsk! Dei er ikkje del av det offentlege Noreg; det er ikkje vedteke at «bok­mål og fran­sk er tvo sjølvs­tendi­ge og likeverdi­ge norske skrift­språk», slik det er for nynorsk og bokmål.

  Likev­el er det godt me hev pro­gram som «Migrapo­lis» på NRK (um det fram­leis gjeng), der minoritets­grup­por fær nyhende frå Noreg på sitt eige språk. Å ska­pa forståing og god dia­log mel­lom alle nord­menn (òg nyin­n­fly­t­ta) er ikkje ei lita oppgåve, og det må tru­leg gjerast på fleire stad­er. Kann hen­da det vik­ti­gaste er å få oss til å vil­ja forstå og god­ta; men det er ikkje noko ein gjer yver natti.

  Bok­målen tråkkar lett på nynorsken, og for å min­s­ka under­trykkinga av nynorskbrukarar so er det lurt å gjera nynorsken meir syn­leg i NRK (og dimed meir syn­leg i sam­fun­net). Sjølv synest eg 25% er eit lite mål, eg hadde nok betre lika um det hadde vore 50–50 mel­lom nynorsk og bokmål.

  Arkivi til NRK lyt abso­lutt leg­gast ut fritt; helst utan nokon form for avgrens­ing av bruk. Det kann hen­da dei vil kun­na nyt­ta ein «Cre­ative Commons»-lisens som utesteng­jer kom­mer­siell bruk, um NRK vil hava litt ret­tar på det som er folkets materiale.

  Eg tykkjer óg det er lurt med meir dis­trikt i NRK, sjølv um det kann hen­da finst fleire men­neskje i byen. Det er ein vik­tig del av Noreg, og det hev lett for å ver­ta for myk­je by-sen­trering um ein ikkje tenkjer yver det. At byane fær umtrent all merk­semd er ikkje rart, sidan det er der me sender mest frå. Likev­el er NRK ganske god på dette allereie; men å få det i ein all­mennkringkas­tarplakat hadde ikkje vore å forakta.

  So eg er heilt for denne plakat­en, det finst ikkje neg­a­tivt i han :-)

til toppen