Åpen netthøring om NRKs framtid

Vox Publica inviterer til bred og åpen netthøring om NRK og forslaget til ny allmennkringkastingsplakat. Her har du sjansen til å si din mening og påvirke hvordan framtidens NRK skal bli.

NRKs framtid og rolle er oppe til debatt. Kul­tur­min­is­ter Trond Giske har sendt en såkalt all­mennkringkast­ingsplakat med forslag til nye, overordnede ret­ningslin­jer for NRK på høring. 

Hva mener du?

Men debat­ten kan bli mye bredere og åpnere enn Kul­tur­de­parte­mentet leg­ger opp til. Ist­e­den­for at invi­tasjo­nen bare går til utval­gte organ­isas­jon­er og virk­somheter, ønsker Vox Pub­li­ca med dette ini­tia­tivet å gi alle som ønsker det sjansen til å delta i debat­ten om NRKs rolle og framtid. Vi men­er at alle bør få muligheten til å si sin mening og påvirke hvor­dan fremti­dens NRK skal bli.

Dette er en vik­tig debatt. Medieland­skapet er i rask endring, og over­alt i ver­den str­ev­er all­mennkringkastere som NRK med å finne en framtid­sret­tet mod­ell for sin virksomhet.

Med dette debat­top­p­legget tar vi Trond Giske og kringkast­ingss­jef Hans-Tore Bjerkaas på ordet. Neden­for kan du se video fra Giskes pre­sen­tasjon av all­mennkringkast­ingsplakat­en i Bergen i mai, der han blant annet sa dette:

Vi ønsker å få bre­dest mulig deltakelse i diskusjo­nen om (…) NRKs all­mennkringkas­terop­p­drag. Dette blir den største diskusjo­nen om NRKs rolle kan­skje noengang.

Kringkast­ingss­jef Bjerkaas har på sin side uttalt at han synes det er “fan­tastisk at vi får en bred og engas­jert debatt om NRKs samfunnsoppdrag.”

Slik leg­ger vi opp debatten:

  • Over­sik­tlig: For å legge til rette for en mest mulig over­sik­tlig debatt har vi delt opp tek­sten i all­mennkringkast­ingsplakat­en i fem del­er. Vi har også laget en intro­duk­sjon til hver del. Neden­for finner du over­sik­ten over de ulike sidene knyt­tet til NRK-debatten. 
  • Bredt og smalt: Du behøver ikke bare forholde deg til all­mennkringkast­ingsplakat­en. Hvis du heller vil kom­mentere NRKs sam­funnsrolle og utvikling generelt, fores­lår vi at du bruk­er kom­men­tar­fel­tet i denne artikkelen.
  • Opp­sum­meringer: Under­veis vil vi opp­sum­mere syn­spunk­tene som kom­mer inn i nye artik­ler her i mag­a­sinet. (OPPDATERING 2. august: Les den første opp­sum­merin­gen, etter de første tre ukene.) Vi vil også følge med på debat­ten i andre medi­er, blog­ger osv. og ref­erere denne. 
  • Lengre inn­legg: I til­legg til inn­leggene i kom­men­tar­fel­tet, inviter­er vi forskere, rep­re­sen­tan­ter for press­grup­per og andre til å skrive egne artik­ler om NRK-plakat­en. Invi­tasjo­nen gjelder selvsagt også Vox Pub­li­cas lesere. Hvis du har ekstra mye på hjertet, fores­lår vi at du tar kon­takt med oss om å skrive en egen artikkel.

Reg­jerin­gens hørings­frist er 1. sep­tem­ber. Når vi kom­mer så langt, vil vi lage en egen sam­men­fat­ning av denne debat­ten og sende inn som egen høring­sut­talelse. (OPPDATERING 3. sep­tem­ber: Her kan du lese høring­sut­talelsen.)

Og målet med det hele? Det er å gi flere sjansen til å delta i debat­ten og å få fram syn­spunk­ter som ellers ikke ville blitt rep­re­sen­tert. God fornøyelse!

Bak­grunns­ma­te­ri­ale
Mye av bak­grun­nen for forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat finnes i stort­ingsmeldin­gen Kringkast­ing i en dig­i­tal fremtid. Giske la denne fram sam­tidig med allmennkringkastingsplakaten. 

Hvis du ønsker å lese forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat i sin hel­het og med departe­mentets hørings­brev, kan dette lastes ned her (pdf-doku­ment, 73 KB).

Du kan også sende din egen høring­sut­talelse direk­te til departe­mentet.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] Og nå er muligheten der, for alle. Vox Pub­li­ca, der jeg er med i redak­sjo­nen, inviter­er til en “Åpen net­thøring om NRKs framtid”. Vi er litt spente, så klart: vil mange ønske å bidra i et rel­a­tivt nys­tartet mag­a­sin med […]

til toppen