Den kurdiske medaljens bakside

I kjølvannet av den positive økonomiske utviklingen i den irakiske delen av Kurdistan avdekkes nå omfattende brudd på menneskerettighetene i det samme området.

Skrevet av Øys­tein Skotheim

Under den pågående kon­flik­ten i Irak har de nor­dre kur­diske områ­dene stått tilsynela­tende uberørt av kam­p­ene. Kur­dere nyter stor grad av selvstyre under den nåværende irakiske reg­jer­ing, og den økonomiske utviklin­gen har tiltrukket seg en rekke uten­landske inve­stor­er. Den sosiale tryg­gheten som for tiden rår, står likev­el i sterk kon­trast til forhold­ene i Irak for øvrig. Økonomisk åpn­ing og strenge fore­byggende sikker­het­stil­tak, for å hin­dre at vold­en fra Irak-kri­gen skal renne over i Kur­dis­tans eget beger, ser nå imi­dler­tid ut til å gå på bekost­ning av grunn­leggende menneskerettigheter.

Det er gjen­nom Human Rights Watch sin nylige rap­port om kur­diske sikker­hetsstyrk­er at poli­ti­ets gjen­tat­te brudd på men­neskerettigheter nå avdekkes. Ifølge Reuters har et hit­til ukjent antall blitt arrestert og holdt i fan­gen­skap uten lov og dom. Flere av dem skal ved gjen­tat­te ganger ha blitt tor­tur­ert i form av slag med blant annet jern­stenger og tre­pin­ner. Det rettes også kri­tikk mot at flere av fan­gene er blitt holdt fanget bety­delig lenger enn hva de opprin­nelige dommene fastslo.

Situ­asjo­nen i den irakiske delen av Kur­dis­tan har nok blitt bety­delig bedret sett i forhold til Sad­dam Hus­seins under­trykkende regime. Den tidligere dik­ta­torens poli­tikk over­for den kur­diske minoriteten var en poli­tikk preget av bru­tal­itet. Statlige over­grep begått over­for kur­derne har, både i Irak og i nabolan­dene, vært mange. Minoritetens gjen­tat­te forsøk på løs­riv­else har tidligere mis­lykkes. I det mak­t­vakum som opp­stod etter Sad­dams fall i 2003 forsøk­te kur­diske regionalmyn­digheter å tileg­ne seg mest mulig makt. Deres rett til selvstyre kan imi­dler­tid ikke ret­tfer­dig­gjøre mak­t­mis­bruket som nå pågår.

Human Rights Watch opp­for­dr­er kur­diske regionale myn­digheter til å opprette en selvs­tendig juridisk komité som kan vur­dere de nåværende og frem­tidi­ge fengslede sin situ­asjon. Human Rights Watch kan foreløpig ikke skilte med sikre tall for hvor mange som sit­ter fanget på man­glende rettslig grunnlag, men anslår antallet til å kunne omfat­te flere tusen men­nesker. Å sikre bal­ansen mel­lom sam­fun­nets sikker­het og indi­videts per­son­vern er en kun­st som må læres.

Mer om sak­en kan leses på Human Rights Watch sine nettsider.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen