Den kurdiske medaljens bakside

I kjølvannet av den positive økonomiske utviklingen i den irakiske delen av Kurdistan avdekkes nå omfattende brudd på menneskerettighetene i det samme området.

Skre­vet av Øystein Skot­heim

Under den pågå­en­de kon­flik­ten i Irak har de nord­re kur­dis­ke områ­de­ne stått til­syne­la­ten­de ube­rørt av kam­pe­ne. Kur­de­re nyter stor grad av selv­sty­re under den nåvæ­ren­de ira­kis­ke regje­ring, og den øko­no­mis­ke utvik­lin­gen har til­truk­ket seg en rek­ke uten­lands­ke inves­to­rer. Den sosia­le trygg­he­ten som for tiden rår, står like­vel i sterk kon­trast til for­hol­de­ne i Irak for øvrig. Øko­no­misk åpning og stren­ge fore­byg­gen­de sik­ker­hets­til­tak, for å hind­re at vol­den fra Irak-kri­gen skal ren­ne over i Kur­dis­tans eget beger, ser nå imid­ler­tid ut til å gå på bekost­ning av grunn­leg­gen­de men­neske­ret­tig­he­ter.

Det er gjen­nom Human Rights Watch sin nyli­ge rap­port om kur­dis­ke sik­ker­hets­styr­ker at poli­ti­ets gjen­tat­te brudd på men­neske­ret­tig­he­ter nå avdek­kes. Iføl­ge Reu­ters har et hit­til ukjent antall blitt arres­tert og holdt i fan­gen­skap uten lov og dom. Fle­re av dem skal ved gjen­tat­te gan­ger ha blitt tor­tu­rert i form av slag med blant annet jern­sten­ger og tre­pin­ner. Det ret­tes også kri­tikk mot at fle­re av fan­ge­ne er blitt holdt fan­get bety­de­lig len­ger enn hva de opp­rin­ne­li­ge dom­me­ne fast­slo.

Situa­sjo­nen i den ira­kis­ke delen av Kur­dis­tan har nok blitt bety­de­lig bed­ret sett i for­hold til Sad­dam Hus­seins under­tryk­ken­de regi­me. Den tid­li­ge­re dik­ta­to­rens poli­tikk over­for den kur­dis­ke mino­ri­te­ten var en poli­tikk pre­get av bru­ta­li­tet. Stat­li­ge over­grep begått over­for kur­der­ne har, både i Irak og i nabo­lan­de­ne, vært man­ge. Mino­ri­te­tens gjen­tat­te for­søk på løs­ri­vel­se har tid­li­ge­re mis­lyk­kes. I det makt­vakum som opp­stod etter Sad­dams fall i 2003 for­søk­te kur­dis­ke regio­nal­myn­dig­he­ter å til­eg­ne seg mest mulig makt. Deres rett til selv­sty­re kan imid­ler­tid ikke rett­fer­dig­gjø­re makt­mis­bru­ket som nå pågår.

Human Rights Watch opp­ford­rer kur­dis­ke regio­na­le myn­dig­he­ter til å opp­ret­te en selv­sten­dig juri­disk komi­té som kan vur­de­re de nåvæ­ren­de og frem­ti­di­ge fengs­le­de sin situa­sjon. Human Rights Watch kan fore­lø­pig ikke skil­te med sik­re tall for hvor man­ge som sit­ter fan­get på mang­len­de retts­lig grunn­lag, men anslår antal­let til å kun­ne omfat­te fle­re tusen men­nes­ker. Å sik­re balan­sen mel­lom sam­fun­nets sik­ker­het og indi­vi­dets per­son­vern er en kunst som må læres.

Mer om saken kan leses på Human Rights Watch sine nett­si­der.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen