Redaktørforeningen: Konsekvenser for NRKs journalistiske frihet

Enkelte punkter i forslaget til allmennkringkastingsplakat vil kunne få konsekvenser for NRKs frihet til å ta opp kontroversielle og vanskelige forhold, skriver Norsk Redaktørforening i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her Norsk Redak­tør­for­enings hørings­ut­ta­lel­se om Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK (se hørings­bre­vet). Over­skrift og len­ker står for Vox Pub­li­cas reg­ning. Du kan også las­te ned utta­lel­sen i ori­gi­nal­ver­sjon (pdf-for­mat).

Hørings­ut­ta­lel­se vedr utkast til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK

Vi viser til hørings­brev av 2007-05-18, og avgir med det­te våre kom­men­ta­rer til oven­nevn­te utkast.

Norsk Redak­tør­for­ening har som for­mål å ver­ne om redak­tør­in­sti­tut­tet og den redak­sjo­nel­le uav­hen­gig­het og frem­me og beskyt­te infor­ma­sjons- og ytrings­fri­he­ten. Den redak­sjo­nel­le uav­hen­gig­het er i dag pri­mært sik­ret gjen­nom prin­sip­pe­ne i Redak­tør­pla­ka­ten, som er en gjen­si­dig og fri­vil­lig avta­le mel­lom eier­ne (Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening — MBL) og redak­tø­re­ne (Norsk Redak­tør­for­ening — NR).

Det er en fel­les for­stå­el­se mel­lom eiere og redak­tø­rer om at det til­lig­ger eier­ne å defi­ne­re det enkel­te medi­ets for­mål og hoved­kon­sept. Det er der­for hel­ler ikke natur­lig for NR som orga­ni­sa­sjon å gi uttrykk for sær­li­ge syns­punk­ter til de enkel­te punk­ter i det utkas­tet til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat som nå fore­lig­ger. NRs opp­ga­ve er å vur­de­re hvor­vidt den­ne typen sty­rings­do­ku­men­ter utford­rer prin­sip­pe­ne om redak­sjo­nell uav­hen­gig­het. I så måte vil vi gjer­ne gi to kom­men­ta­rer.

For det førs­te mener vi det i utgangs­punk­tet er posi­tivt at Kul­tur­de­par­te­men­tet har tatt ini­tia­tiv til utar­bei­del­se av en all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK. NR har som mål å få flest muli­ge medi­er og medie­ei­ere til å tyde­lig­gjø­re og syn­lig­gjø­re sine pub­li­sis­tis­ke prin­sip­per og sitt redak­sjo­nel­le opp­drag. En all­menn­kring­kas­ter­pla­kat byg­get opp etter prin­sip­pe­ne i det fore­lig­gen­de utkas­tet, møter den utford­rin­gen på en god måte.

… vil kun­ne få kon­se­kven­ser for NRKs fri­het til å ta opp for­hold som frem­står som kon­tro­ver­si­el­le

For det and­re mener vi det er grunn­leg­gen­de at ikke måle­ne for det jour­na­lis­tis­ke opp­dra­get for­mu­le­res slik at de bry­ter mot prin­sip­pe­ne for redak­sjo­nell uav­hen­gig­het, slik de er for­mu­lert and­re ste­der i det sam­me doku­men­tet. Vi ten­ker her kon­kret på kule­punkt 3 og 4 under hoved­punk­tet «NRK skal styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tur». Det heter i de nevn­te punk­te­ne at «NRK skal syn­lig­gjø­re mang­fol­det og reflek­te­re Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn» og vide­re at «NRK skal frem­me økt for­stå­el­se og dia­log mel­lom uli­ke grup­per i sam­fun­net». Under kule­punkt 5 i nes­te hoved­punkt, «NRK skal etter­stre­be høy kva­li­tet, mang­fold og nyska­ping» heter det at «NRK skal ta sik­te på å bidra til økt kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold blant befolk­nin­gen og der­igjen­nom frem­me for­stå­el­se mel­lom folke­grup­per».

Etter vårt syn indi­ke­rer dis­se for­mu­le­rin­ge­ne mål som går utover det rent jour­na­lis­tis­ke og som — i ytters­te fall — vil kun­ne får kon­se­kven­ser for NRKs fri­het til å ta opp for­hold som frem­står som kon­tro­ver­si­el­le og vans­ke­li­ge, for­di de ikke «frem­mer for­stå­el­se». Vi mener at pla­ka­ten — på dis­se punk­ter — går prin­si­pi­elt leng­re enn ellers, nett­opp for­di den set­ter opp mål for hva som skal bli kon­se­kven­sen av NRKs jour­na­lis­tikk og der­med strek­ker seg mot mål utover det jour­na­lis­tis­ke opp­dra­get som en stat­lig eiet — men jour­na­lis­tisk fritt­stå­en­de medie­be­drift.

For å unn­gå det pro­ble­met som er skis­sert oven­for, kan de omtal­te kule­punk­te­ne for eksem­pel utfor­mes slik:

  • NRK skal for­mid­le kunn­skap om uli­ke grup­per og om mang­fol­det i det nors­ke sam­fun­net.
  • NRK skal ska­pe are­na­er for debatt og infor­ma­sjon om Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn.
  • NRK skal bidra til økt kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold blant befolk­nin­gen.

Venn­lig hil­sen
Norsk Redak­tør­for­ening
Arne Jen­sen
assis­te­ren­de gene­ral­sek­re­tær

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Jeg synes de opp­rin­ne­li­ge for­mu­le­rin­ge­ne er gode nok, og kan ikke egent­lig se redak­tør­for­enin­gens inn­ven­din­ger. For det førs­te skal en all­menn­krin­gas­ter både fyl­le jour­na­lis­tis­ke krav, men har også krav på seg av mer edu­ka­tiv art. Det var grunn­la­get for NrK, og bør fort­satt være det.
    For det and­re set­ter redak­tør­for­enin­gen lik­hets­tegn mel­lom for­stå­el­se og har­mo­ni, når de kri­ti­se­rer det­te punk­tet. Det er vel mer snakk om redak­tør­for­enin­gens for­stå­el­se av begre­pet «for­stå­el­se», enn rea­li­te­te­ne i begre­pet. Jeg kan godt for­stå, det er en for­del om jeg for­står, men i det­te lig­ger ikke at jeg der­for må være enig. Her tror jeg redak­tør­for­enin­gen gjor­de en tolk­nings­feil.

til toppen