Redaktørforeningen: Konsekvenser for NRKs journalistiske frihet

Enkelte punkter i forslaget til allmennkringkastingsplakat vil kunne få konsekvenser for NRKs frihet til å ta opp kontroversielle og vanskelige forhold, skriver Norsk Redaktørforening i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her Norsk Redak­tør­foren­ings høring­sut­talelse om Kul­tur­de­parte­mentets forslag til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK (se hørings­brevet). Over­skrift og lenker står for Vox Pub­li­cas reg­n­ing. Du kan også laste ned uttalelsen i orig­i­nalver­sjon (pdf-for­mat).

Høring­sut­talelse vedr utkast til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK

Vi vis­er til hørings­brev av 2007-05-18, og avgir med dette våre kom­mentar­er til oven­nevnte utkast.

Norsk Redak­tør­foren­ing har som for­mål å verne om redak­tørin­sti­tut­tet og den redak­sjonelle uavhengighet og fremme og beskytte infor­masjons- og ytrings­fri­heten. Den redak­sjonelle uavhengighet er i dag primært sikret gjen­nom prin­sip­pene i Redak­tør­plakat­en, som er en gjen­sidig og friv­il­lig avtale mel­lom eierne (Mediebedriftenes Lands­foren­ing — MBL) og redak­tørene (Norsk Redak­tør­foren­ing — NR).

Det er en felles forståelse mel­lom eiere og redak­tør­er om at det tillig­ger eierne å definere det enkelte medi­ets for­mål og hov­ed­kon­sept. Det er der­for heller ikke naturlig for NR som organ­isas­jon å gi uttrykk for særlige syn­spunk­ter til de enkelte punk­ter i det utkastet til all­mennkringkast­ingsplakat som nå fore­lig­ger. NRs opp­gave er å vur­dere hvorvidt denne typen styrings­doku­menter utfor­dr­er prin­sip­pene om redak­sjonell uavhengighet. I så måte vil vi gjerne gi to kommentarer.

For det første men­er vi det i utgangspunk­tet er pos­i­tivt at Kul­tur­de­parte­mentet har tatt ini­tia­tiv til utar­bei­delse av en all­mennkringkast­ingsplakat for NRK. NR har som mål å få flest mulige medi­er og medieeiere til å tydelig­gjøre og syn­lig­gjøre sine pub­li­sis­tiske prin­sip­per og sitt redak­sjonelle opp­drag. En all­mennkringkaster­plakat bygget opp etter prin­sip­pene i det fore­liggende utkastet, møter den utfor­drin­gen på en god måte.

… vil kunne få kon­sekvenser for NRKs fri­het til å ta opp forhold som frem­står som kontroversielle

For det andre men­er vi det er grunn­leggende at ikke målene for det jour­nal­is­tiske opp­draget for­muleres slik at de bry­ter mot prin­sip­pene for redak­sjonell uavhengighet, slik de er for­mulert andre sted­er i det samme doku­mentet. Vi tenker her konkret på kulepunkt 3 og 4 under hov­ed­punk­tet “NRK skal styrke norsk språk, iden­titet og kul­tur”. Det het­er i de nevnte punk­tene at “NRK skal syn­lig­gjøre mang­fold­et og reflek­tere Norge som et flerkul­turelt sam­funn” og videre at “NRK skal fremme økt forståelse og dia­log mel­lom ulike grup­per i sam­fun­net”. Under kulepunkt 5 i neste hov­ed­punkt, “NRK skal etter­strebe høy kvalitet, mang­fold og nyskap­ing” het­er det at “NRK skal ta sik­te på å bidra til økt kunnskap om inter­nasjonale forhold blant befolknin­gen og derig­jen­nom fremme forståelse mel­lom folkegrupper”.

Etter vårt syn indik­er­er disse for­mu­lerin­gene mål som går utover det rent jour­nal­is­tiske og som — i ytter­ste fall — vil kunne får kon­sekvenser for NRKs fri­het til å ta opp forhold som frem­står som kon­tro­ver­sielle og vanske­lige, for­di de ikke “frem­mer forståelse”. Vi men­er at plakat­en — på disse punk­ter — går prin­sip­ielt lengre enn ellers, net­topp for­di den set­ter opp mål for hva som skal bli kon­sekvensen av NRKs jour­nal­is­tikk og dermed strekker seg mot mål utover det jour­nal­is­tiske opp­draget som en statlig eiet — men jour­nal­is­tisk frittstående mediebedrift.

For å unngå det prob­lemet som er skissert oven­for, kan de omtalte kulepunk­tene for eksem­pel utformes slik:

  • NRK skal formi­dle kunnskap om ulike grup­per og om mang­fold­et i det norske samfunnet.
  • NRK skal skape are­naer for debatt og infor­masjon om Norge som et flerkul­turelt samfunn.
  • NRK skal bidra til økt kunnskap om inter­nasjonale forhold blant befolkningen.

Vennlig hilsen
Norsk Redaktørforening
Arne Jensen
assis­terende generalsekretær

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. Jeg synes de opprin­nelige for­mu­lerin­gene er gode nok, og kan ikke egentlig se redak­tør­forenin­gens innvendinger. For det første skal en all­mennkringaster både fylle jour­nal­is­tiske krav, men har også krav på seg av mer eduka­tiv art. Det var grunnlaget for NrK, og bør fort­satt være det.
    For det andre set­ter redak­tør­forenin­gen likhet­stegn mel­lom forståelse og har­moni, når de kri­tis­er­er dette punk­tet. Det er vel mer snakk om redak­tør­forenin­gens forståelse av begrepet “forståelse”, enn realitetene i begrepet. Jeg kan godt forstå, det er en fordel om jeg forstår, men i dette lig­ger ikke at jeg der­for må være enig. Her tror jeg redak­tør­forenin­gen gjorde en tolkningsfeil.

til toppen