Abelia: For stort kommersielt spillerom for NRK

Forslaget til allmennkringkastingsplakat vil gi NRK for stort spillerom i konkurransemarkedene og svekke private aktører, skriver NHOs bransjeforening Abelia i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her hørings­ut­ta­lel­sen fra Abe­lia, NHOs for­ening for kunn­skaps- og tek­no­logi­be­drif­ter, til Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK (se hørings­bre­vet). Over­skrift og len­ker står for Vox Pub­li­cas reg­ning. Du kan også las­te ned hørings­ut­ta­lel­sen i ori­gi­nal­ver­sjon (pdf-for­mat).

Høring om all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK

Abe­lia tak­ker for mulig­he­ten til å kom­men­te­re depar­te­men­tets høring om all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten for NRK.

Abe­lia har to hoved­kom­men­ta­rer til for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK. For det førs­te stil­ler vi spørs­mål ved om kra­ve­ne og for­vent­nin­ge­ne fore­slått i pla­ka­ten er rele­van­te og rea­lis­tis­ke for det nors­ke sam­funn anno 2007. For det and­re mener vi at skil­let mel­lom den ikke-kom­mer­si­el­le og den kom­mer­si­el­le delen ikke er til­strek­ke­lig iva­re­tatt for å sik­re like­ver­dig vil­kår for pri­va­te kon­kur­ren­ter.

Demo­kra­ti, språk, iden­ti­tet og kul­tur
NRK til­de­les en stor kul­tur- og medie­po­li­tisk rol­le knyt­tet til opp­fyl­ling av demo­kra­tis­ke, språk­li­ge og kul­tu­rel­le behov i sam­fun­net, slik det kom­mer til uttrykk i St.meld.nr. 30 (2006–2007) og i for­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. For­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten betyr — slik Abe­lia ser det — en ytter­li­ge­re styr­king av NRKs rol­le ut fra kul­tur­po­li­tis­ke argu­men­ter.

Hva mener du?

Abe­lia mener all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten (og St.meld.nr.30) stil­ler for sto­re krav og for­vent­nin­ger til NRKs rol­le i for­hold hva medieutviklingen/mediebruken og sam­funns­ut­vik­lin­gen gir grunn­lag for (en utvik­ling St.meld.nr.30 gir en god beskri­vel­se av). Abe­lia mener pla­ka­ten gir NRK en rol­le som nasjons­byg­ger som hen­ger igjen i en tid der NRK var den enes­te infor­ma­sjons- og medie­ka­na­len for befolk­nin­gen i Nor­ge. En slik rol­le for NRK er ikke nød­ven­dig­vis pro­ble­ma­tisk iso­lert sett, men blir pro­ble­ma­tisk når den også bru­kes som begrun­nel­se for NRKs rol­le og inn­tre­den i nye medie­ka­na­ler og i kom­mer­si­ell mar­ke­der.

Abe­lia mener myn­dig­he­te­ne bør være var­som­me med å bidra til å gi NRK kon­kur­ranse­mes­si­ge for­de­ler basert på et kul­tur­po­li­tisk grunn­lag som i øken­de grad ikke er til ste­de.

Kon­kur­ran­se på like vil­kår
Abe­lia mener all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten og St.meld.nr.30 åpner for en penge­strøm internt i NRK mel­lom de ikke-kom­mer­si­el­le og de kom­mer­si­el­le akti­vi­te­te­ne. På den ene siden heter det at det ikke skal være krys­sub­si­die­ring mel­lom NRKs kom­mer­si­el­le akti­vi­te­ter og all­menn­kring­kas­tings­virk­som­he­ten. På den and­re siden åpnes det for at over­skud­det fra kom­mer­si­el­le tje­nes­ter skal finan­siere all­menn­kring­kas­tings­tje­nes­ter (som er lisens­fi­nan­sier­te). I St.meld.nr 30 (s 85) heter det at «over­skott i den for­ret­nings­mes­si­ge verk­sem­da skal nyt­tas til å finan­siere auka pro­gram­pro­duk­sjon og pro­gram­inn­kjøp, noko som vil styr­kje all­menn­kring­kas­tin­ga i Noreg».

Regu­le­rin­gen av NRK og all­menn­kring-
kas­tings­pla­ka­ten er for uklar

Abe­lia synes det er pro­ble­ma­tisk at inn­tek­ter fra NRKs kom­mer­si­el­le virk­som­het benyt­tes til å styr­ke all­menn­kring­kas­tin­gen, når sam­ti­dig pro­gram­kon­sep­ter og utvik­lin­gen av nye tje­nes­ter finan­siert av lisens­pen­ger styr­ker NRKs posi­sjon i kon­kur­ranse­mar­ke­de­ne, og der­med i stor grad bidrar til å svek­ke pri­va­te aktø­rers kon­kur­ranse­kraft og inno­va­sjons­evne. Lisens­fi­nan­sie­rin­gen av NRKs sat­sing knyt­tet til Inter­nett og mobil, og reklame­inn­tek­te­ne fra de sam­me tje­nes­te­ne er eksem­pel på en slik uhel­dig sam­men­blan­ding. At det i prak­sis i til­legg er over­latt til NRK å vur­de­re hva som skal fal­le inn under all­menn­kring­kas­tings­be­gre­pet og når tje­nes­ter kan til­bys kom­mer­si­elt (jf, St.meld.nr.30, s100), gis NRK et stort spille­rom til å skaf­fe seg kon­kur­ranse­mes­si­ge for­de­ler.

Abe­lia mener regu­le­rin­gen av NRK og all­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten er for uklar og gir NRK for stort spille­rom til å manøv­re­re i kom­mer­si­el­le mar­ke­der. Abe­lia mener det ikke er en til­strek­ke­lig god kul­tur­po­li­tisk begrun­nel­se til å gi NRK sli­ke for­de­ler.

Eier­skap og til­syn
Som en føl­ge av at NRK er blitt en fler­me­di­al aktør i kon­kur­ran­se med pri­va­te aktø­rer, mener Abe­lia at for­valt­nin­gen av NRK også bør gjen­nom­gås. At Kul­tur­de­par­te­men­tet både fore­slår lover, fast­set­ter for­skrif­ter, behand­ler klage­sa­ker og sam­ti­dig er eier av NRK, egner seg sta­dig mind­re etter hvert som NRK ope­re­rer i uli­ke kom­mer­si­el­le mar­ke­der. En slik gjen­nom­gang bør drøf­te gren­se­ne for NRKs kom­mer­si­el­le enga­sje­ment og finan­sie­rin­gen av de kom­mer­si­el­le akti­vi­te­te­ne.

Paul Chaf­fey
Admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Abe­lia

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen