Abelia: For stort kommersielt spillerom for NRK

Forslaget til allmennkringkastingsplakat vil gi NRK for stort spillerom i konkurransemarkedene og svekke private aktører, skriver NHOs bransjeforening Abelia i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her høring­sut­talelsen fra Abelia, NHOs foren­ing for kunnskaps- og teknologibedrifter, til Kul­tur­de­parte­mentets forslag til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK (se hørings­brevet). Over­skrift og lenker står for Vox Pub­li­cas reg­n­ing. Du kan også laste ned høring­sut­talelsen i orig­i­nalver­sjon (pdf-for­mat).

Høring om all­mennkringkast­ingsplakat for NRK

Abelia takker for muligheten til å kom­mentere departe­mentets høring om all­mennkringkast­ingsplakat­en for NRK. 

Abelia har to hov­ed­kom­mentar­er til forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK. For det første stiller vi spørsmål ved om kravene og for­vent­nin­gene fores­lått i plakat­en er rel­e­vante og real­is­tiske for det norske sam­funn anno 2007. For det andre men­er vi at skil­let mel­lom den ikke-kom­mer­sielle og den kom­mer­sielle delen ikke er tilstrekke­lig ivare­tatt for å sikre likeverdig vilkår for pri­vate konkurrenter. 

Demokrati, språk, iden­titet og kultur 
NRK tilde­les en stor kul­tur- og mediepoli­tisk rolle knyt­tet til opp­fylling av demokratiske, språk­lige og kul­turelle behov i sam­fun­net, slik det kom­mer til uttrykk i St.meld.nr. 30 (2006–2007) og i forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat. Forslaget til all­mennkringkast­ingsplakat­en betyr — slik Abelia ser det — en ytterligere styrk­ing av NRKs rolle ut fra kul­tur­poli­tiske argumenter. 

Hva mener du?

Abelia men­er all­mennkringkast­ingsplakat­en (og St.meld.nr.30) stiller for store krav og for­vent­ninger til NRKs rolle i forhold hva medieutviklingen/mediebruken og sam­funnsutviklin­gen gir grunnlag for (en utvikling St.meld.nr.30 gir en god beskriv­else av). Abelia men­er plakat­en gir NRK en rolle som nasjons­byg­ger som henger igjen i en tid der NRK var den eneste infor­masjons- og mediekanalen for befolknin­gen i Norge. En slik rolle for NRK er ikke nød­vendigvis prob­lema­tisk isol­ert sett, men blir prob­lema­tisk når den også brukes som begrun­nelse for NRKs rolle og inntre­den i nye mediekanaler og i kom­mer­siell markeder. 

Abelia men­er myn­dighetene bør være var­somme med å bidra til å gi NRK konkur­ransemes­sige fordel­er basert på et kul­tur­poli­tisk grunnlag som i økende grad ikke er til stede.

Konkur­ranse på like vilkår 
Abelia men­er all­mennkringkast­ingsplakat­en og St.meld.nr.30 åpn­er for en pengestrøm internt i NRK mel­lom de ikke-kom­mer­sielle og de kom­mer­sielle aktivitetene. På den ene siden het­er det at det ikke skal være krys­sub­si­dier­ing mel­lom NRKs kom­mer­sielle aktiviteter og all­mennkringkast­ingsvirk­somheten. På den andre siden åpnes det for at over­skud­det fra kom­mer­sielle tjen­ester skal finan­siere all­mennkringkast­ingst­jen­ester (som er lisens­fi­nan­sierte). I St.meld.nr 30 (s 85) het­er det at “over­skott i den for­ret­ningsmes­sige verk­sem­da skal nyt­tas til å finan­siere auka pro­gram­pro­duk­sjon og pro­graminnkjøp, noko som vil styrk­je all­mennkringkastin­ga i Noreg”. 

Reg­u­lerin­gen av NRK og allmennkring-
kast­ingsplakat­en er for uklar

Abelia synes det er prob­lema­tisk at inntek­ter fra NRKs kom­mer­sielle virk­somhet benyttes til å styrke all­mennkringkastin­gen, når sam­tidig pro­gramkon­septer og utviklin­gen av nye tjen­ester finan­siert av lisen­spenger styrk­er NRKs posisjon i konkur­ranse­marke­dene, og dermed i stor grad bidrar til å svekke pri­vate aktør­ers konkur­ransekraft og inno­vasjon­sevne. Lisens­fi­nan­sierin­gen av NRKs sats­ing knyt­tet til Inter­nett og mobil, og reklamein­ntek­tene fra de samme tjen­estene er eksem­pel på en slik uheldig sam­men­bland­ing. At det i prak­sis i til­legg er over­latt til NRK å vur­dere hva som skal falle inn under all­mennkringkast­ings­be­grepet og når tjen­ester kan tilbys kom­mer­sielt (jf, St.meld.nr.30, s100), gis NRK et stort spillerom til å skaffe seg konkur­ransemes­sige fordeler. 

Abelia men­er reg­u­lerin­gen av NRK og all­mennkringkast­ingsplakat­en er for uklar og gir NRK for stort spillerom til å manøvrere i kom­mer­sielle marked­er. Abelia men­er det ikke er en tilstrekke­lig god kul­tur­poli­tisk begrun­nelse til å gi NRK slike fordeler. 

Eier­skap og tilsyn 
Som en følge av at NRK er blitt en fler­me­di­al aktør i konkur­ranse med pri­vate aktør­er, men­er Abelia at for­valt­nin­gen av NRK også bør gjen­nomgås. At Kul­tur­de­parte­mentet både fores­lår lover, fast­set­ter forskrifter, behan­dler klage­sak­er og sam­tidig er eier av NRK, egn­er seg stadig min­dre etter hvert som NRK oper­erer i ulike kom­mer­sielle marked­er. En slik gjen­nom­gang bør drøfte grensene for NRKs kom­mer­sielle engas­je­ment og finan­sierin­gen av de kom­mer­sielle aktivitetene. 

Paul Chaf­fey
Admin­istr­erende direk­tør i Abelia

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen