Ingen frihetsfakkel

De siste ukene har kinesiske myndigheter slått voldsomt ned på fredelige demonstranter i Tibet. Raftoprisvinner Rebiya Kadeer har ingen tro på en forsonende OL-fakkel.

I en utga­ve av Wash­ing­ton Post trek­ker den uiguris­ke men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Rebi­ya Kade­er paral­lel­ler mel­lom tibe­ta­ner­nes og hen­nes eget folks utford­rin­ger i Kina. Hun ser med gru på utvik­lin­gen i Tibet og min­nes lig­nen­de bru­ta­le hen­del­ser i hen­nes hjem­land Øst-Turke­stan i 1997. Da ble fle­re titalls fre­de­li­ge demon­stran­ter drept. Blant dis­se var fle­re kvin­ner og barn. I etter­kant ble hundre­vis fengs­let og man­ge også hen­ret­tet.

«Kinas omfat­ten­de under­tryk­king av reli­giøs og øko­no­misk fri­het, poli­tisk mis­nøye og ikke minst deres aggres­si­ve migra­sjons­po­li­tikk har ført våre folk, tibe­ta­ne­re og uigu­rer, nær­me­re hver­and­re,» skri­ver Rebi­ya Kade­er i den sam­me kro­nik­ken. 
 
Hun er sterkt kri­tisk til Kinas pla­ner om å føre den olym­pis­ke fak­kel gjen­nom uro­li­ge områ­der som Tibet og Øst-Turke­stan, av Kina kalt Xin­jiang-pro­vin­sen. Iføl­ge Kade­er er det­te intet annet enn et despe­rat for­søk på å vir­ke for­so­nen­de utad, og med det skju­le bru­ta­li­te­ten som er vir­ke­lig­he­ten i dis­se områ­de­ne.
 
«Kina vil ikke kun­ne nyte inter­na­sjo­nal anse­el­se før de inn­går i dia­log med de under­tryk­te par­te­ne,» fort­set­ter hun.
 
Rebi­ya Kade­er måt­te for fire år siden flyk­te fra Øst-Turke­stan. Siden den gang har hun fort­satt sin kamp for uigu­re­nes ret­tig­he­ter i eksil i USA. I hjem­lan­det har myn­dig­he­te­ne latt Kade­ers egen fami­lie lide for hen­nes kamp. Amne­sty Inter­na­tio­nal rap­por­ter­te om en av dis­se fengs­lin­ge­ne i april i fjor. To av søn­ne­ne soner for tiden en leng­re feng­sels­straff. 11. april kom­mer Kade­er til Ber­gen for å del­ta på et semi­nar om men­neske­ret­tig­he­ter i Kina.

TEMA

M

enneske
rettigh
eter

52 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

3 KOMMENTARER

  1. […] Ingen fri­hets­fak­kel – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 08.04.2008 […]

  2. […] Ingen fri­hets­fak­kel – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 08.04.2008 […]

  3. […] Ingen fri­hets­fak­kel – Vox Pub­li­ca: Raft­oblog­gen, 08.04.2008 […]

til toppen