Den katolske kirke: NRK må sende gudstjenester

Krav om at NRK skal overføre gudstjenester og andakter må inn i allmennkringkastingsplakaten, skriver Den katolske kirke i Nord-Norge i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her høring­sut­talelsen fra Trom­sø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge til Kul­tur­de­parte­mentets forslag til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK (se hørings­brevet). Over­skrift og lenker står for Vox Pub­li­cas reg­n­ing. Du kan også laste ned uttalelsen i orig­i­nalver­sjon (pdf-for­mat).

Høring — All­mennkringkast­ingsplakat for NRK
Trom­sø stift/Den katolske kirke i Nord-Norge (heretter: stiftet) har mot­tatt høringsno­tat med utkast til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK.

Stiftet er takknem­lig for denne mulighet til å uttale seg i en sak som vedrør­er oss og der vi står i en stor inter­nasjon­al sammenheng.

Stiftet ser pos­i­tivt både på plakat­en og på de gode inten­sjon­er som lig­ger bak mht. utviklin­gen av Norsk rikskringkasting.

Likev­el men­er vi at plakat­en er noe mangelfull.

Stiftet fores­lår der­for at plakatens fjerde avs­nitt (NRK skal etter­strebe høy kvalitet, mang­fold og nyskap­n­ing) bør få til­føyd et nytt punkt, f.eks. med føl­gende ordlyd:

NRKs tilbud skal inklud­ere over­føring av gud­st­jen­ester og andak­ter — van­ligvis uten redak­sjonell bear­bei­d­ing — fra sam­men­henger som vesentlige del­er av befolknin­gen kan iden­ti­fis­ere seg med.

Dette dekkes ikke til­fredsstil­lende av noe annet punkt etter­som denne form for pro­gramvirk­somhet er helt ege­nartet. Den redak­sjonelle rolle over­tas på mange måter av det trossam­funn som avhold­er gud­st­jen­esten. Sam­tidig behold­er NRK ans­varet for å gi et aut­en­tisk bilde av hva som sies og foregår under gud­st­jen­esten. Kom­mentar­er er bare unntaksvis (over­føring fra Peter­skirken jule­natt) og i forkant eller etterkant naturlig. Etter sin natur vil slike over­føringer ikke være “avbal­anserte” pro­gram­mer, men “ensidi­ge” og uimot­sagte frem­føringer av noe som foregår på sub­jek­tiv basis.

Det er vik­tig å fastholde at denne form for over­føringer er en del av all­mennkringkastin­gens ans­var. Det svar­er til hva som forekom­mer i mange andre land. Det respek­ter­er at reli­gion er en vesentlig del av livet i lan­det og det gir en fak­tisk hjelp for mange men­nesker til å utøve sin reli­gion selv om de ikke kan opp­søke sted hvor gud­st­jen­esten eller andak­ten foregår. Denne rollen (og ikke gud­st­jen­esten som kuriøs eller ekso­tisk fore­teelse) gjør det naturlig å knytte denne form for over­føringer til “sam­men­henger som vesentlige del­er av befolknin­gen kan iden­ti­fis­ere seg med.” Dette skal selvføl­gelig ikke være til hin­der for at NRR også bringer andre for­mer for religiøse innslag. Det vil til enhver tid være et redak­sjonelt vur­der­ingsans­var å bestemme hva vesentlige del­er av befolknin­gen kan iden­ti­fis­ere seg meg. Vesentlige del­er forut­set­ter ikke noe slags fler­tall. Heller ikke bindes dette til f.eks. Den norske kirkes gud­st­jen­ester og andakter.

Trom­sø, 10. august 2007.

Med vennlig hilsen
Tor­b­jørn Olsen
Bispedømmeadministrator

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen