Den katolske kirke: NRK må sende gudstjenester

Krav om at NRK skal overføre gudstjenester og andakter må inn i allmennkringkastingsplakaten, skriver Den katolske kirke i Nord-Norge i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her hørings­ut­ta­lel­sen fra Tromsø stift/Den katols­ke kir­ke i Nord-Nor­ge til Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK (se hørings­bre­vet). Over­skrift og len­ker står for Vox Pub­li­cas reg­ning. Du kan også las­te ned utta­lel­sen i ori­gi­nal­ver­sjon (pdf-for­mat).

Høring — All­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK
Tromsø stift/Den katols­ke kir­ke i Nord-Nor­ge (her­etter: stif­tet) har mot­tatt hørings­no­tat med utkast til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK.

Stif­tet er takk­nem­lig for den­ne mulig­het til å utta­le seg i en sak som ved­rø­rer oss og der vi står i en stor inter­na­sjo­nal sam­men­heng.

Stif­tet ser posi­tivt både på pla­ka­ten og på de gode inten­sjo­ner som lig­ger bak mht. utvik­lin­gen av Norsk riks­kring­kas­ting.

Like­vel mener vi at pla­ka­ten er noe man­gel­full.

Stif­tet fore­slår der­for at pla­ka­tens fjer­de avsnitt (NRK skal etter­stre­be høy kva­li­tet, mang­fold og nyskap­ning) bør få til­føyd et nytt punkt, f.eks. med føl­gen­de ord­lyd:

NRKs til­bud skal inklu­de­re over­fø­ring av guds­tje­nes­ter og andak­ter — van­lig­vis uten redak­sjo­nell bear­bei­ding — fra sam­men­hen­ger som vesent­li­ge deler av befolk­nin­gen kan iden­ti­fi­se­re seg med.

Det­te dek­kes ikke til­freds­stil­len­de av noe annet punkt etter­som den­ne form for pro­gram­virk­som­het er helt egen­ar­tet. Den redak­sjo­nel­le rol­le over­tas på man­ge måter av det tros­sam­funn som avhol­der guds­tje­nes­ten. Sam­ti­dig behol­der NRK ansva­ret for å gi et auten­tisk bil­de av hva som sies og fore­går under guds­tje­nes­ten. Kom­men­ta­rer er bare unn­taks­vis (over­fø­ring fra Peters­kir­ken jule­natt) og i for­kant eller etter­kant natur­lig. Etter sin natur vil sli­ke over­fø­rin­ger ikke være «avba­lan­ser­te» pro­gram­mer, men «ensi­di­ge» og uimot­sag­te frem­fø­rin­ger av noe som fore­går på sub­jek­tiv basis.

Det er vik­tig å fast­hol­de at den­ne form for over­fø­rin­ger er en del av all­menn­kring­kas­tin­gens ansvar. Det sva­rer til hva som fore­kom­mer i man­ge and­re land. Det respek­te­rer at reli­gion er en vesent­lig del av livet i lan­det og det gir en fak­tisk hjelp for man­ge men­nes­ker til å utøve sin reli­gion selv om de ikke kan opp­søke sted hvor guds­tje­nes­ten eller andak­ten fore­går. Den­ne rol­len (og ikke guds­tje­nes­ten som kuriøs eller ekso­tisk fore­te­el­se) gjør det natur­lig å knyt­te den­ne form for over­fø­rin­ger til «sam­men­hen­ger som vesent­li­ge deler av befolk­nin­gen kan iden­ti­fi­se­re seg med.» Det­te skal selv­føl­ge­lig ikke være til hin­der for at NRR også brin­ger and­re for­mer for reli­giø­se inn­slag. Det vil til enhver tid være et redak­sjo­nelt vur­de­rings­an­svar å bestem­me hva vesent­li­ge deler av befolk­nin­gen kan iden­ti­fi­se­re seg meg. Vesent­li­ge deler for­ut­set­ter ikke noe slags fler­tall. Hel­ler ikke bin­des det­te til f.eks. Den nors­ke kir­kes guds­tje­nes­ter og andak­ter.

Tromsø, 10. august 2007.

Med venn­lig hil­sen
Tor­bjørn Olsen
Bispe­døm­me­ad­mi­ni­stra­tor

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen