Giske: Reklame på NRK.no eller høyere lisens

Et forbud mot reklame på NRKs nettsider vil føre til høyere lisens eller at NRK ikke får råd til viktige sportsrettigheter, sier kulturminister Trond Giske.

Det er vik­tig for NRK å få selge reklame på sine nettsider NRK.no, men­er kul­tur­min­is­ter Trond Giske. Kon­sekvensen av et for­bud kan bli at lisensen må økes, ifølge Giske. Ons­dag møtte han medieviter Hal­l­vard Moe til debatt om temaet på NRK radios Kulturnytt-sending.

Du kan høre debat­ten via Kul­turnytts nettsider. Velg pro­gram­met fra 8. august kl. 08.05 i menyen på høyre side, eller søk etter pro­gram­met der.

Hva mener du?

At NRK bør få ha reklame på net­tet, som i dag, er et av forsla­gene i all­mennkringkast­ingsplakat­en. Spørsmålet om reklame på NRK er et av de som har vakt mest debatt i Vox Pub­li­cas åpne net­thøring. Flere av artikkel­skriben­tene har også vært innom det, og Hal­l­vard Moe går inn for et reklame­fritt NRK.

— Vi har få klager på NRK når det gjelder reklame på inter­nett. Det han­dler her også om muligheten for NRK til å befeste seg på et område som stort sett er reklame­fi­nan­siert av alle andre aktør­er og hvor NRK er kom­met ganske i bak­lek­sa. Det krev­er ganske store investeringer å få det til, og da tror vi at å ta bort den ekstra inntek­tsmu­ligheten på net­tet vil gjøre det ekstra vanske­lig for NRK å nå den posisjo­nen, sa Giske.

Hal­l­vard Moe sa han var bekym­ret for at all­mennkringkast­ingsplakat­en ikke innehold­er nok grunn­leggende regler for veien videre for NRK, og at den får for mye preg av prag­ma­tiske vurderinger.

På spørsmål om det ikke ville være let­tere å forsvare fort­satt lisens­fi­nan­sier­ing hvis NRK var helt rens­ket for reklame, svarte Giske:

— Ja, jeg tror sikkert mange kunne tenkt seg det, men vi måtte reg­ne med å betale mer i lisens, da, for å dekke opp for de tapte inntek­tene, eller akseptere at de aller største sport­sarrange­mentene og en del andre ting ikke skulle finnes på NRK. Jeg tror folk er glad for at også NRK kan delta i kam­p­en om de store arrange­mentene og at vi kan oppleve det på NRK.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen