Innvandrerforum: NRK må gjenspeile mangfold og skape forståelse

NRK må vektlegge programmer som viser hvordan det gavner Norge å være et kulturelt sammensatt samfunn, skriver Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her høring­sut­talelsen fra Kon­tak­tut­val­get mel­lom innvan­drerbe­folknin­gen og myn­dighetene til Kul­tur­de­parte­mentets forslag til all­mennkringkast­ingsplakat for NRK (se hørings­brevet). Over­skrift og lenker står for Vox Pub­li­cas reg­n­ing. Du kan også laste ned høring­sut­talelsen i orig­i­nalver­sjon (pdf-for­mat).

Høring/KD Utkast til høringss­var om all­mennkringkast­ingsplakat for NRK
Kul­tur og kirkede­parte­mentet har fått i opp­drag å utforme for ved­tak i Stortinget forslag til ny all­mennkringkast­ingsplakat for NRK. Denne dreier seg om ret­ningslin­jer som NRK plik­ter å følge i sin virk­somhet. Høringsin­stansene har fått tilsendt kopi av dagens vedtek­ter som de bes om å gi tilbakemeld­ing på. 

Hva mener du?

KIM vil i det føl­gende gi inn­spill til noen punk­ter som vi men­er er modne for endring og opp­grader­ing. Vi gjen­gir i forhold til punk­ter som fram­settes i høring­sutkastet. KIMs forslag til endringer er mark­ert i kursiv. 

KIM har fire punk­ter som vi særlig ønsker å framheve: 

1) NRK må fram­stå strate­gisk ved tilset­ting av sen­trale pro­gram­ledere og reportere både i radio og spe­sielt TV. Det er vik­tig at de tydelig gjen­speil­er en sam­men­satt befolkning. 

2) I NRKs kjernevirk­somhet bør i til­legg til pro­gram­mer med de to off­isielle mål­formene, også vek­t­legge flere pro­gram­mer på språk som snakkes i minoritetsbefolkningen. 

3) I forhold til reg­jerin­gens vek­t­leg­ging av mang­fold og inklud­er­ing, hen­stiller vi til NRK å vek­t­legge pro­gram­mer som på ulike måter vis­er hvor­dan det gavn­er Norge å være et kul­turelt sam­men­satt samfunn. 

4) I NRKs styre bør sam­menset­tin­gen av styremedlemmene gjen­speile Norge som et flerkul­turelt sam­funn med minst 1 representant. 

Med vennlig hilsen Rita Kumar Utvalgsleder
Sak­sans­varlig: Hilde Roald Rådgiver 

ENDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN I ALLMENNKRGKASTINGSPLAKATEN:

• Punkt 3/ s. 2–3: NRK skal styrke norsk språk, iden­titet og kultur 
KIMs kom­mentar­er omfat­ter både over­skrift og under­punk­tene nr. 2, 3: 

Over­skrift: Nytt forslag: NRK skal styrke norsk språk, iden­titet og kul­tur­er

Under­punkt 2:
Nytt forslag: NRK skal bidra til å styrke både norsk og samisk språk, iden­ti­et og kul­tur i til­legg til språk, iden­titet og kul­tur hos de nyere minoritets­be­folknin­gene. En hov­edan­del av tilbudet skal ha norsk forankring og sam­tidig kunne speile mang­fold­et i norsk virkelighet.

Under­punkt 3: Nytt forslag: NRK skal syn­lig­gjøre mang­fold­et og reflek­tere Norge som et flerkul­turelt sam­funn. NRK skal vek­t­legge forståelse, dia­log og samhan­dling mel­lom ulike grup­per i samfunnet. 

• Punkt 3/ s. 3: NRK skal etter­strebe høy kvalitet, mang­fold og nyskaping

KIMs kom­mentar­er omfat­ter under­punk­tene 4, 5 og 6: 

Under­punkt 4: Nytt forslag: NRK skal til­by nyheter, aktu­aliteter og kul­turstoff for både smale og brede grup­per. Tilbudet skal gjen­speile det store mang­fold­et som finnes i befolknin­gen. NRKs sam­lede tilbud skal appellere til alle aldersgrupper. 

Under­punkt 5: Nytt forslag: NRK skal ha som målset­ting å bidra til økt kunnskap om inter­nasjonale forhold som bla. kan fortelle noe om det økende etniske mang­fold­et i lan­det. Hen­sik­ten må være å bidra til forståelse og innsikt mel­lom folkegrupper. 

Under­punkt 6: Nytt forslag: NRK skal være nyskapende og bidra til kvalitet­sutvikling på måter som speil­er en sam­men­satt befolkning.

Vedtek­ter for NRK AS:
KIMs kom­men­tar omfat­ter § 3–3; 3–4; 3–5 og 5 

§ 3–3 Overordnede krav til NRKs allmennkringkastingstilbud 
Nytt forslag: Det samelede all­mennkringkast­ingstil­budet skal via fjern­syn, radio og inter­ak­tive medi­er eller lik­nende sikre den norske befolknin­gen et bredt tilbud av pro­gram­mer og tjen­ester. I tilbudet skal det tilstrebes høy kvalitet, all­sidighet og mang­fold. I tilbudet skal det legges avgjørende vekt på hen­synet til infor­masjons- og ytrings­fri­het og de demokratiske grun­nverdier. Ved infor­masjons­formidlin­gen skal det legges vekt på sak­lighet, ana­lytisk tilnærm­ing, redak­sjonell uavhengighet og upar­tiskhet. Virk­somheten skal sikre befolknin­gen adgang til vesentlig sam­funnsin­for­masjon og debatt. Den skal bidra til å styrke norsk språk, iden­titet og kul­tur­er. Virk­somheten skal preges av høy etisk stan­dard og over tid være balansert. 

§ 3–4 NRKs kjernevirksomhet
Nytt forslag kom­menter­er i forhold til strekpunkt 3 og 5 samt andre avs­nitt under de fem strekpunk­tene: I sin kjernevirk­somhet skal NRKs programtilbud:
— ha et innhold som appellerer til det brede lag av befolknin­gen og som ivare­tar inter­essene til både de språk­lige minoritetene og andre særskilte grup­per.

- i hov­ed­sak bestå av norskspråk­lige sendinger. Begge de off­isielle mål­formene skal benyttes. Minst 25 pst. av ver­balinnsla­gene skal være på nynorsk. 

- sam­let ha en bred sam­funns­mes­sig dekn­ing og slik avspeile mang­fold­et av kul­tur­er, livssyn og lev­ekår som finnes i de forskjel­lige lands­de­lene.

NRK skal i sin kjernevirk­somhet legge vekt på sin rolle som utvikler og formi­dler av både norsk og samisk kun­st og kul­tur og stå for en aktiv pro­fil ifht. kun­st og kul­tur hos nyere minoriteter i lan­det.

§ 3–5 Programkrav

Nytt forslag mark­eres i forhold til enkelt­punk­ter: NRKs sam­lede riks­dekkende pro­gramtil­bud skal både i radio og fjern­syn i det min­ste inneholde:

i) Livssyn­spro­gram­mer og religiøse pro­gram­mer som fanger bred­de og mang­fold i dagens norske befolkn­ing.

k) Formidling og pro­duk­sjon av norsk musikk, både den tradis­jonelle og den som speil­er en kul­turell sam­mensmelt­ing. Minst 35 % av sendin­gene skal bestå av det som for­tolkes som norsk musikk. 

m) Sportssendinger som dekker både bred­den i norsk idrettsliv – herun­der funksjon­shemmedes iddrettsutøvelse, store idretts­be­given­heter og sports­grein­er som vokser fram gjen­nom nye innvan­drere til Norge.

§ 5 Styret 
Nytt forslag: Styret har ni medlem­mer. Seks medlem­mer, herun­der styrets led­er og nes­tled­er, velges av gen­er­al­for­sam­lin­gen for to år av gan­gen. Gen­er­al­for­sam­lin­gen kan velge to varamedlem­mer til disse. Tre styremedlem­mer med varamedlem­mer velges ved direk­te valg av og blant de ansat­te etter reg­lene i aksjeloven § 8–17, jf. § 18–3 første ledd og forskrifter til aksjelovens bestem­melser om de ansattes rett til rep­re­sen­tasjon i aksje­sel­skapers styre og bedrifts­for­sam­ling med mer. Sam­menset­tin­gen av styremedlemmene bør gjen­speile Norge som et flerkul­turelt sam­funn med minst 1‑én rep­re­sen­tant med ikke-vestlig bakgrunn.

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen