Innvandrerforum: NRK må gjenspeile mangfold og skape forståelse

NRK må vektlegge programmer som viser hvordan det gavner Norge å være et kulturelt sammensatt samfunn, skriver Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene i sin høringsuttalelse.

Vox Pub­li­ca gjen­gir her hørings­ut­ta­lel­sen fra Kon­takt­ut­val­get mel­lom inn­vand­rer­be­folk­nin­gen og myn­dig­he­te­ne til Kul­tur­de­par­te­men­tets for­slag til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK (se hørings­bre­vet). Over­skrift og len­ker står for Vox Pub­li­cas reg­ning. Du kan også las­te ned hørings­ut­ta­lel­sen i ori­gi­nal­ver­sjon (pdf-for­mat).

Høring/KD Utkast til hørings­svar om all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK
Kul­tur og kirke­de­par­te­men­tet har fått i opp­drag å utfor­me for ved­tak i Stor­tin­get for­slag til ny all­menn­kring­kas­tings­pla­kat for NRK. Den­ne drei­er seg om ret­nings­lin­jer som NRK plik­ter å føl­ge i sin virk­som­het. Hørings­in­stan­se­ne har fått til­sendt kopi av dagens ved­tek­ter som de bes om å gi til­bake­mel­ding på.

Hva mener du?

KIM vil i det føl­gen­de gi inn­spill til noen punk­ter som vi mener er mod­ne for end­ring og opp­gra­de­ring. Vi gjen­gir i for­hold til punk­ter som fram­set­tes i hørings­ut­kas­tet. KIMs for­slag til end­rin­ger er mar­kert i kur­siv.

KIM har fire punk­ter som vi sær­lig øns­ker å fram­heve:

1) NRK må fram­stå stra­te­gisk ved til­set­ting av sen­tra­le pro­gram­le­de­re og repor­te­re både i radio og spe­si­elt TV. Det er vik­tig at de tyde­lig gjen­spei­ler en sam­men­satt befolk­ning.

2) I NRKs kjerne­virk­som­het bør i til­legg til pro­gram­mer med de to offi­si­el­le mål­for­me­ne, også vekt­leg­ge fle­re pro­gram­mer på språk som snak­kes i mino­ri­tets­be­folk­nin­gen.

3) I for­hold til regje­rin­gens vekt­leg­ging av mang­fold og inklu­de­ring, hen­stil­ler vi til NRK å vekt­leg­ge pro­gram­mer som på uli­ke måter viser hvor­dan det gav­ner Nor­ge å være et kul­tu­relt sam­men­satt sam­funn.

4) I NRKs sty­re bør sam­men­set­tin­gen av styre­med­lem­me­ne gjen­spei­le Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn med minst 1 repre­sen­tant.

Med venn­lig hil­sen Rita Kumar Utvalgs­le­der
Saks­an­svar­lig: Hil­de Roald Råd­gi­ver

ENDRINGSFORSLAG TIL TEKSTEN I ALLMENNKRGKASTINGSPLAKATEN:

• Punkt 3/ s. 2–3: NRK skal styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tur
KIMs kom­men­ta­rer omfat­ter både over­skrift og under­punk­te­ne nr. 2, 3:

Over­skrift: Nytt for­slag: NRK skal styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tu­rer

Under­punkt 2:
Nytt for­slag: NRK skal bidra til å styr­ke både norsk og samisk språk, iden­ti­et og kul­tur i til­legg til språk, iden­ti­tet og kul­tur hos de nyere mino­ri­tets­be­folk­nin­ge­ne. En hoved­an­del av til­bu­det skal ha norsk for­ank­ring og sam­ti­dig kun­ne spei­le mang­fol­det i norsk vir­ke­lig­het.

Under­punkt 3: Nytt for­slag: NRK skal syn­lig­gjø­re mang­fol­det og reflek­te­re Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn. NRK skal vekt­leg­ge for­stå­el­se, dia­log og sam­hand­ling mel­lom uli­ke grup­per i sam­fun­net.

• Punkt 3/ s. 3: NRK skal etter­stre­be høy kva­li­tet, mang­fold og nyska­ping

KIMs kom­men­ta­rer omfat­ter under­punk­te­ne 4, 5 og 6:

Under­punkt 4: Nytt for­slag: NRK skal til­by nyhe­ter, aktua­li­te­ter og kul­tur­stoff for både sma­le og bre­de grup­per. Til­bu­det skal gjen­spei­le det sto­re mang­fol­det som fin­nes i befolk­nin­gen. NRKs sam­le­de til­bud skal appel­le­re til alle alders­grup­per.

Under­punkt 5: Nytt for­slag: NRK skal ha som mål­set­ting å bidra til økt kunn­skap om inter­na­sjo­na­le for­hold som bla. kan for­tel­le noe om det øken­de etnis­ke mang­fol­det i lan­det. Hen­sik­ten må være å bidra til for­stå­el­se og inn­sikt mel­lom folke­grup­per.

Under­punkt 6: Nytt for­slag: NRK skal være nyska­pen­de og bidra til kva­li­tets­ut­vik­ling på måter som spei­ler en sam­men­satt befolk­ning.

Ved­tek­ter for NRK AS:
KIMs kom­men­tar omfat­ter § 3–3; 3–4; 3–5 og 5

§ 3–3 Over­ord­ne­de krav til NRKs all­menn­kring­kas­tings­til­bud
Nytt for­slag: Det same­le­de all­menn­kring­kas­tings­til­bu­det skal via fjern­syn, radio og inter­ak­ti­ve medi­er eller lik­nen­de sik­re den nors­ke befolk­nin­gen et bredt til­bud av pro­gram­mer og tje­nes­ter. I til­bu­det skal det til­stre­bes høy kva­li­tet, all­si­dig­het og mang­fold. I til­bu­det skal det leg­ges avgjø­ren­de vekt på hen­sy­net til infor­ma­sjons- og ytrings­fri­het og de demo­kra­tis­ke grunn­ver­di­er. Ved infor­ma­sjons­for­mid­lin­gen skal det leg­ges vekt på sak­lig­het, ana­ly­tisk til­nær­ming, redak­sjo­nell uav­hen­gig­het og upar­tisk­het. Virk­som­he­ten skal sik­re befolk­nin­gen adgang til vesent­lig sam­funns­in­for­ma­sjon og debatt. Den skal bidra til å styr­ke norsk språk, iden­ti­tet og kul­tu­rer. Virk­som­he­ten skal pre­ges av høy etisk stan­dard og over tid være balan­sert.

§ 3–4 NRKs kjerne­virk­som­het
Nytt for­slag kom­men­te­rer i for­hold til strek­punkt 3 og 5 samt and­re avsnitt under de fem strek­punk­te­ne: I sin kjerne­virk­som­het skal NRKs pro­gram­til­bud:
— ha et inn­hold som appel­le­rer til det bre­de lag av befolk­nin­gen og som iva­re­tar inter­es­se­ne til både de språk­li­ge mino­ri­te­te­ne og and­re sær­skil­te grup­per.

- i hoved­sak bestå av norsk­språk­li­ge sen­din­ger. Beg­ge de offi­si­el­le mål­for­me­ne skal benyt­tes. Minst 25 pst. av ver­bal­inn­sla­ge­ne skal være på nynorsk.

- sam­let ha en bred sam­funns­mes­sig dek­ning og slik avspei­le mang­fol­det av kul­tu­rer, livs­syn og leve­kår som fin­nes i de for­skjel­li­ge lands­de­le­ne.

NRK skal i sin kjerne­virk­som­het leg­ge vekt på sin rol­le som utvik­ler og for­mid­ler av både norsk og samisk kunst og kul­tur og stå for en aktiv pro­fil ifht. kunst og kul­tur hos nyere mino­ri­te­ter i lan­det.

§ 3–5 Pro­gram­krav

Nytt for­slag mar­ke­res i for­hold til enkelt­punk­ter: NRKs sam­le­de riks­dek­ken­de pro­gram­til­bud skal både i radio og fjern­syn i det mins­te inne­hol­de:

i) Livs­syns­pro­gram­mer og reli­giø­se pro­gram­mer som fan­ger bred­de og mang­fold i dagens nors­ke befolk­ning.

k) For­mid­ling og pro­duk­sjon av norsk musikk, både den tra­di­sjo­nel­le og den som spei­ler en kul­tu­rell sam­men­smel­ting. Minst 35 % av sen­din­ge­ne skal bestå av det som for­tol­kes som norsk musikk.

m) Sports­sen­din­ger som dek­ker både bred­den i norsk idretts­liv – her­under funk­sjons­hem­me­des idd­retts­ut­øvel­se, sto­re idretts­be­gi­ven­he­ter og sports­grei­ner som vokser fram gjen­nom nye inn­vand­re­re til Nor­ge.

§ 5 Sty­ret
Nytt for­slag: Sty­ret har ni med­lem­mer. Seks med­lem­mer, her­under sty­rets leder og nest­le­der, vel­ges av gene­ral­for­sam­lin­gen for to år av gan­gen. Gene­ral­for­sam­lin­gen kan vel­ge to vara­med­lem­mer til dis­se. Tre styre­med­lem­mer med vara­med­lem­mer vel­ges ved direk­te valg av og blant de ansat­te etter reg­le­ne i aksje­lo­ven § 8–17, jf. § 18–3 førs­te ledd og for­skrif­ter til aksje­lo­vens bestem­mel­ser om de ansat­tes rett til repre­sen­ta­sjon i aksje­sel­ska­pers sty­re og bedrifts­for­sam­ling med mer. Sam­men­set­tin­gen av styre­med­lem­me­ne bør gjen­spei­le Nor­ge som et fler­kul­tu­relt sam­funn med minst 1‑én repre­sen­tant med ikke-vest­lig bak­grunn.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen