Kari og Kurt og meg

Kven vil legge ned NRK i dag, og kva argument brukar dei? Øyvind Strømmen legg ut på jakt etter NRK-hataren.

NRK bør leg­gjast ned. Er det nokon i norsk opi­nion som fak­tisk tør å hev­da det­te synet i dag? Eg har lei­ta, men kan ikkje fin­na poli­ti­ka­rar eller and­re syn­sa­rar som har hev­da det­te syns­punk­tet i debat­ten om NRK som all­menn­kring­kas­tar. Frams­tegs­par­ti­et sin media­po­li­tis­ke tals­mann Ulf Erik Knud­sen har rett nok ytra eit ynskje om å dela kana­len opp i bitar og sel­ja bit for bit, noko som kan­skje må rek­nast for det same, men den­ne stå­sta­den er ikkje grun­dig tuf­ta i Frp sitt pro­gram. Der hei­ter det ber­re at par­ti­et vil redu­se­ra og på sikt fjer­na NRK-lisen­sen.

Jak­ta på NRK-hata­ren
Det at det kna­pt finst stem­mer som argu­men­te­rer for at NRK bør leg­gjast ned gjor­de meg rela­tivt nyfi­ken på dei fol­ka som fak­tisk har den­ne opp­fat­nin­ga. Eg lei­ta på inter­nett, og fann fram til ein del av dei, alle saman ano­ny­me debat­tan­tar på ymse nett­fora. Kva argu­ment vert brukt for å for­sva­ra opp­fat­nin­ga om at NRK bør leg­gjast ned? Går det an å skjø­na NRK-hata­ren? Lat oss sjå næra­re på to av dei. Sidan dei er ano­ny­me kan me like gjer­ne kal­la dei Kari og Kurt.

Hva mener du?

Kari skriv: «Legg ned NRK (Norsk Repri­se Kring­kas­ting). Kvi­for skal me betala for ein reklame­fi­nan­siert kanal? Det er rekla­me i kvar jæv­la sports­sen­ding. Anten får dei dri­va på same vil­kår som dei and­re kana­la­ne eller så får dei leg­gja ned. NRK driv på same måten som mafia­en gjor­de i gam­le dagar: betal eller me tar noko frå deg».

Det­te reson­ne­men­tet for å leg­gja ned all­menn­kring­kas­ta­ren skil seg for­bau­san­de lite frå to av mål­set­jin­ga­ne regje­rin­ga har for NRK i sitt utkast til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat. Der hei­ter det blant anna at NRK sine kana­lar skal hal­da høg kva­li­tet og at dei ikkje skal vera kom­mer­si­el­le. NRK-mot­stan­da­ren eg site­rer mei­ner at kana­len ver­ken leve­rer kva­li­tet eller er ikkje-kom­mer­si­ell, og bru­kar det som argu­ment mot all­menn­kring­kas­ta­ren.

NRK-hata­rar er ofte meir moti­ver­te av lisens­av­gif­ta enn av inn­hal­det

Om NRK leve­rer kva­li­tet er vans­ke­leg å dis­ku­te­ra, sma­ken er som baken. Der­som kring­kas­ta­ren i fram­ti­da leve­rer same breidd som i dag er det imid­ler­tid grunn til å tru at at han kan leve­ra noko for dei fles­te. At NRK ikkje fram­står som ikkje-kom­mer­si­ell har imid­ler­tid debat­tan­ten eit poeng i, og me kjem eit steg næra­re å for­stå NRK-hata­ren. Han har eit solid argu­ment: Kvi­for betala for noko som ein synest er dår­leg, og som att på til er betalt for alle­reie? Det gjer omlag like mykje mei­ning som å abon­ne­ra på ei avis ein ikkje les, og som dess­utan er full av rekla­me.

«Levan­de flådd frå vug­ge til grav»
Kurt er hak­ket kras­sa­re enn Kari. Han skriv: «Eg held snart ikkje ut å bu i det­te lan­det og bli levan­de flådd frå vug­ge til grav. Eg ser ald­ri på NRK sine pro­gram, kana­len er eit pro­pa­gan­dareir for Arbei­dar­par­ti­et, som eg hatar. NRK bør skam­ma seg, ja, helst gøy­ma seg for evig og all­tid. Fjern det­te mono­po­let, det er ein para­sitt på sam­funns­ut­vik­lin­ga».

Det er freis­tan­de å kon­klu­de­ra at Kurt ikkje føl med. Det er etter­kvart ei god stund sidan NRK had­de eit mono­pol på fjern­syn og radio i det­te lan­det. Det er også freis­tan­de å seia at det kan­skje ikkje er uttrykk for ei heilt sunn hald­ning å direk­te hata eit poli­tisk par­ti ein er ueinig med. Men det er ikkje noko av det­te som er kron­ar­gu­men­tet til Kurt. Han kjen­ner seg flådd, tru­leg av skatte­ni­vå­et gene­relt, men sær­leg i høve lisens­pen­ga­ne, for­di han «ald­ri ser på NRK sine pro­gram». Han vil ikkje betala for noko han ikkje bru­kar. Han synest ikkje noko om NRK. All­menn­kring­kas­ta­ren fram­står som eit pro­pa­gan­dareir for han. Og det er jo også eit solid argu­ment: Vil­le du kan­skje ha ynskt å betala for eit påtvunge abon­ne­ment på eit nyhets­brev frå eit par­ti du ver­ke­leg mis­lik­te?

Det at ein synest at NRK er dår­leg er eit godt argu­ment for å lata vera å sjå på kana­len. Det at kana­len vert opp­fat­ta som eit pro­pa­gan­dareir er, der­som man­ge nok deler det­te synet, eit godt argu­ment for at NRK bør vur­de­ra sin redak­sjo­nel­le pro­fil. Men er nokon av argu­men­ta eit argu­ment for at det er ein dår­leg ide å ha ein ikkje-kom­mer­si­ell og offent­leg eigd all­menn­kring­kas­tar?

Lisen­sen gjev inn­trykk av å vera ein luk­sus­skatt på noko som slett ikkje er eit luk­sus­gode

Slik eg ser det må sva­ret vera eit tyde­leg nei. Ein offent­leg dri­ven, ikkje-kom­mer­si­ell kring­kas­tar har mog­leg­heit til å utfyl­la media­mark­na­den, og til å leve­ra eit pro­dukt som elles ikkje vil­le eksis­te­ra, men som det av uli­ke grun­nar er i sam­fun­nets inter­es­se at finst. NRK må alt­så leve­ra noko som er ann­leis enn det kom­mer­si­el­le aktø­r­ar kan eller vil leve­ra. Der­som NRK ikkje gjer det, så finst det få gode argu­ment for å hal­da på den ikkje-kom­mer­si­el­le all­menn­kring­kas­ta­ren. Då kan han like gjer­ne leg­gjast ned.

Behald NRK, fjern lisen­sen
I Noreg i dag er det brei poli­tisk støt­te til ein ikkje-kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­tar. Med god grunn. Men tyder det at det gjev mei­ning å finan­sie­ra NRK gjen­nom ein sær­skatt, slik det i dag i rea­li­te­ten vert gjort? Er det nokon grunn til at eit sam­funns­nyt­tig føre­mål, all­menn­kring­kas­ting, skal hand­sa­mast som grunn­leg­gjan­de ann­leis enn and­re sam­funns­nyt­ti­ge føre­mål, anten det er barne­ha­gar, sku­lar, sjuke­hus eller trygde­ord­nin­gar?

Eg har ein teori om at NRK-hata­rar ofte er meir moti­ver­te av lisens­av­gif­ta enn av inn­hal­det i kana­len, sjølv dei som hylar og skrik om at dei ald­ri ser på NRK. Nokon er jam­vel sin­te over at inn­hal­det er godt, utan at dei får det. Sjølv eg, som hel­ler lyt­tar til dis­trikts­sen­din­ga for Horda­land på P1 enn til tra­fikk­mel­din­gar for Oslo på P4, har kjend ein viss irri­ta­sjon over å vera med på å betala for NRK2 utan å få høve til å sjå på kana­len. Det hen­der eg har lyst til å sjå smal film. Utan å måt­ta rei­sa til Ber­gen for å trå­la snå­le DVD-butik­kar. For­hå­pent­leg­vis vert det betre med digi­talt nett, sjølv om eg med uro har sett kvi­te flek­kar på digi­tal­kar­tet for min kom­mu­ne.

Eg vil ikkje leg­gja ned NRK. Det er lisen­sen som stun­dom irri­te­rer meg. For meg er han fyrst og fremst ei eks­tra­rek­ning som kjem ding­lan­de ned i post­kas­sa. Sjølv om det ikkje er noko grunn til at han skul­le koma ding­lan­de, så kan eg leva med det. Men det som er ver­re med lisen­sen er at han sler ut uso­si­alt og at han for man­ge — sær­leg stu­den­tar og and­re med dår­leg råd eller stort ølinn­tak — er svært freis­tan­de å lata vera å betala i det hei­le. Der­med vert det høga­re pris for ærlege små­barns­for­eld­re og minste­pen­sjo­nis­tar.

Lisen­sen gjev inn­trykk av å vera ein luk­sus­skatt på noko som slett ikkje er eit luk­sus­gode

i dagens Noreg. Han er rett og slett tåpe­leg.

I Noreg bør me ha ein ikkje-kom­mer­si­ell all­menn­kring­kas­tar. Han bør finan­sie­rast over skatte­sed­de­len, saman med and­re all­mennyt­ti­ge til­tak.

Øyvind Strøm­men er busett i ein liten vest­lands­kom­mu­ne. Han er lokal­avis­jour­na­list, blog­gar og driv fir­ma­et haga­tekst saman med kona Marij­ke.

TEMA

N

RK

91 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

11 KOMMENTARER

 1. En av grun­ne­ne til at man hol­der på lisen­sen er så vidt jeg har for­stått for å gi NRK mer sta­bi­le øko­no­mis­ke ram­me­vil­kår. Ved å finan­siere NRK ute­luk­ken­de over stats­bud­sjet­tet så vil det bli enk­le­re å bru­ke NRK som sal­de­rings­post og/eller kut­te i finan­sie­rin­gen av poli­tis­ke grun­ner ved skif­ten­de poli­tisk fler­tall.

  Jeg er prin­si­pi­elt enig i at NRK bør finan­sie­res over stats­bud­sjet­tet, men fryk­ter at det vil gi NRK svært usik­re ram­me­vil­kår og at det vil leg­ge NRK lage­lig til for hogg om f.eks. FrP skul­le få makt i det­te lan­det.

 2. Jeg deler for­så­vidt din uro for at NRK skal bru­kes som sal­de­rings­post, og for at kana­len skal stå lage­lig til for hogg der­som et mer eller mind­re nrk-haten­de par­ti får inn­fly­tel­se i media­po­li­tik­ken.

  Sam­ti­dig synes jeg ikke det er et godt nok argu­ment for en sær­skatt av den­ne typen.

 3. […] Les gjer­ne min artik­kel i Vox Pub­li­ca. Artik­ke­len er ein del av dei­ra åpne nett­hø­ring om NRK si fram­tid, eit fabel­ak­tig til­tak. […]

 4. Jeg tror det bes­te argu­men­tet for å behol­de NRK er at medie­bil­det i Nor­ge over man­ge tiår har sta­bi­li­sert seg rela­tivt okay med en stor stat­lig aktør, og at det å fjer­ne den­ne eller split­te og pri­va­ti­se­re den vil hive en mas­se bal­ler opp i luf­ta. Inn­til de bal­le­ne fal­ler ned igjen vil de som liker det NRK leve­rer i dag få et dår­li­ge­re til­bud. Jeg er ikke en av de. Jeg er prin­sip­pi­elt mot hele greia, og har ikke sett TV i min egen stue på fle­re år. Jeg er null inter­es­sert i hva NRK leve­rer. Men det er det visst en del and­re som er, og for dem vil det å røre for mye ved NRK være dumt, ialle­fall i en peri­ode.

  Det er ikke et sterkt argu­ment, og jeg tror egent­lig ikke det er sterkt nok, men det er ialle­fall det bes­te jeg kjen­ner til. Jeg tror ikke at stat­lig TV av natur er over­le­gent kom­mer­si­ell TV, at man tren­ger det offent­li­ge til å dri­ve kva­li­tets-TV. (Har du først en stats-kanal som ikke sty­res for sterkt av poli­tis­ke inter­es­ser så ender den fort opp med en del kva­li­tets­pro­gram­mer — men av det føl­ger alt­så ikke at de ikke vil­le vært der uten den kana­len.) Jeg har hel­ler ikke san­sen for kul­tur­kvo­te­ring, alt­så at man skal ha en norsk stats­ka­nal for å styr­ke et eller annet som Kul­tur-depar­te­men­tet mener er en vik­tig del av den nors­ke nasjo­nen: Språk, lokal­nytt, bunad, osv. Ser du bort fra kul­tur­kvo­te­ring, og gir et kom­mer­si­elt medie­bil­de tid til å resta­bi­li­se­re seg, så tror jeg ikke man­ge kom­mer til å sav­ne stats-TV. Kva­li­tets­pro­gram­me­ne (hva nå det er) vil bli vist med reklame­brudd, og inter­na­sjo­na­le kana­ler vil dek­ke nisje­ne, (hva skal du med doku­men­ta­rer på NRK når du har Dis­covery?) Så mang­ler vi bare Nor­ge Rundt, og for alt jeg vet får vi kan­skje den også.

  Så .. jeg stem­mer nok mot NRK. Men jeg vel­ger ikke par­ti uti­fra NRK-spørs­må­let, og jeg for­står godt at man­ge and­re er ueni­ge. Det fun­ge­rer jo ålreit som det er nå, og over­gan­gen vil være ufor­ut­sig­bar og ube­ha­ge­lig. For meg er det­te først og fremst uvik­tig. Tan­ken på å la and­re bestem­me når jeg skal se på en god serie, doku­men­tar eller film, og att­på­til avbry­te den med rekla­me, (alter­na­tivt avkre­ve tvangs­be­ta­ling), er helt borte­vekk for meg. Jeg er fer­dig med hele kon­sep­tet kring­kas­ting, og det medie­bil­det jeg lever i, (som and­re er vel­kom­ne til å besø­ke når/hvis de en gang går lei av kring­kas­ting), har hel­dig­vis fått vokse fram fra star­ten av uten sær­lig med stat­lig inn­blan­ding på inn­holds­si­den. Og det er tross alt det bes­te.

 5. Min vink­ling er noe anner­le­des:

  Jeg lurer på hvor­for det­te inn­leg­get kom på trykk her over­ho­det. Det ser ut som man slip­per til over­alt om man bare er idio­tisk nok og skri­ver tåpe­lig nok, med støt­te til den rik­ti­ge mak­ten.

  Sor­ry, jeg kun­ne ikke dy meg. Øyvind har skre­vet så mye tåpe­lig at selv det han skri­ver som er noen­lun­de for­nuf­tig frem­står som tem­me­lig sprøtt…

 6. Bjørn Stærk:

  Så er det kan­skje det som skil­ler oss. Jeg er for det du kal­ler «kul­tur­kvo­te­ring». Jeg mener at all­menn­kring­kas­te­ren er med på å sik­re en bred­de av en type jeg har vans­ke­lig for å fore­stil­le meg at vil­le eksis­tert uten den­ne. Du mener dis­se argu­men­te­ne er sva­ke. Jeg mener de er ster­ke.

  Had­de jeg delt din ana­ly­se av mulig­he­te­ne i kom­mer­si­ell TV, så had­de jeg kan­skje truk­ket sam­me kon­klu­sjon som deg. Men jeg deler dem ikke. Det er selv­sagt fullt mulig for kom­mer­si­el­le aktø­rer å lage godt tv — min tv-tit­ting bekref­ter den påstan­den for meg. Men jeg kan ikke for­stå hvor­for en kom­mer­si­ell aktør skul­le fin­ne på å lage pro­gram­mer som ikke gir dem man­ge seere og føl­ge­lig sto­re inn­tek­ter gjen­nom rekla­me eller abon­ne­ment.

  En all­menn­kring­kas­ter har imid­ler­tid mulig­he­ten til å også lage pro­gram­mer som er så sma­le at de umu­lig kan løn­ne seg fra et øko­no­misk stå­sted. Noen av dem vil­le nok kun­ne lages av pri­va­te idea­lis­ter; men jeg tror til­bu­det vil­le for­rin­ges. Der­for mener jeg at det ikke er noen grunn til å la mar­ke­det ta over hele greia.

  Jeg skal imid­ler­tid gi deg et poeng. Media­mar­ke­det er, tak­ket være ny tek­no­lo­gi, i svært rask for­and­ring. Selv om jeg ikke tror det, kan det nok ten­kes at den­ne debat­ten etter­hvert vil være full­sten­dig avlegs. I alle til­fel­ler blir det enk­le­re og rime­li­ge­re for pri­va­te idea­lis­ter å lage tv etter­hvert.

  Jeg synes for­res­ten ikke noe om å behand­le Kul­tur­de­par­te­men­tet som om det var en mys­tisk enhet som eksis­ter­te uten­for det nors­ke sam­fun­net. Depar­te­men­tet er en del av regje­rin­gen, som vel­ges av Stor­tin­get og Stor­tin­get er folke­valgt. Sta­ten er meg, sa sol­kon­gen nede i Frank­ri­ke. I Nor­ge i dag er sta­ten oss.

  Grense­løs:

  At det er nett­opp du som sier det­te er fak­tisk ikke mind­re enn en ære, men jeg skjøn­ner jo at du frem­de­les er bit­ter for­di jeg har kri­ti­sert kon­spi­ra­sjons­teori­ene om 11. sep­tem­ber og for­di jeg har angre­pet pri­mi­ti­vis­men som en men­neske­fiendt­lig ideo­lo­gi. Uan­sett er det nes­ten all­tid fint å få kri­tikk fra din side. Tusen takk skal du ha!

 7. Øyvind Strøm­men: «Jeg mener at all­menn­kring­kas­te­ren er med på å sik­re en bred­de av en type jeg har vans­ke­lig for å fore­stil­le meg at vil­le eksis­tert uten den­ne.»

  Vel, la oss først være eni­ge om hva det er vi mis­ter. Vi mis­ter ikke sma­le pro­gram­mer. Inter­na­sjo­na­le kana­ler har et så stort mar­ked at de kan tje­ne godt på det som for en rent norsk kanal vil være en sær nisje. Dis­covery har vel noe sånt som fem kana­ler ale­ne. Og vi mis­ter hel­ler ikke pro­gram­mer med norsk fokus og bred appell — poli­tis­ke debat­ter, doku­men­ta­rer, TV-seri­er. Det vi der­imot mis­ter er det som både har norsk fokus og smal appell. Jeg er ikke helt opp­da­tert på hva som går av sli­ke ting for tiden, men kan­skje du har noen eksemp­ler på noe du ikke øns­ker å mis­te?

  Jeg er uan­sett vel­dig klar over at det er noen som set­ter pris på slikt inn­hold, og for dem vil det å avskaf­fe stats-TV, selv etter en til­pas­nings­pe­riode, være et tap. Men det blir litt som med det å byg­ge bro til en øy med 50 inn­byg­ge­re, det er vel­dig fint for de som får det, men er det rett­fer­dig å prio­ri­te­re deres inter­es­ser så mye høy­ere enn and­res? F.eks. vet jeg ikke om noen kana­ler du får tak i over kabel i Nor­ge som sen­der ani­me for voks­ne, det­te kun­ne alt­så være en typisk opp­ga­ve for NRK. Men noen har bestemt at and­re nisjer er vik­ti­ge­re. På hvil­ket grunn­lag? Med hvil­ken rett? Selv­sagt kan ikke alle nisjer dek­kes, det er nettop det: Man ender opp med å til­freds­stil­le de grup­pe­ne med mest kul­tur­po­li­tisk tyng­de, de nisje­til­hen­ger­ne som er så hel­di­ge at de befin­ner seg nær­me­re makt­sen­trum enn oss and­re.

  Det er der­for jeg er mer opp­tatt av de pro­gram­me­ne som er rela­tivt main­stre­am, men som NRK alli­ke­vel er tyngst på i dag, som nyhe­ter og fami­lie­un­der­hold­ning. Dis­se er ikke vans­ke­lig å tje­ne pen­ger på, men omstil­lings­pro­ses­sen tror jeg kan bli tung. Der­for er jeg ikke noen entu­si­as­tisk NRK-hater, jeg liker ikke destruk­ti­ve refor­mer. Jeg tar hel­ler den posi­ti­ve vink­lin­gen: Det fin­nes en bed­re medie­vir­ke­lig­het, som har alle for­de­le­ne til en stats­ka­nal, og ingen av ulem­pe­ne. En vir­ke­lig­het som dek­ker alt fra eks­tremt sma­le ama­tør­pro­duk­sjo­ner til gigan­tis­ke DVD-butik­ker.

  «I Nor­ge i dag er sta­ten oss.»

  Å anty­de at Kul­tur­de­par­te­men­tet nær­mest bare gjen­nom­fø­rer folke­vil­jen synes jeg er naivt. Er det slik at alle beslut­nin­ger myn­dig­he­te­ne tar gjen­spei­ler det fol­ket vir­ke­lig øns­ker å gjø­re? Eller bør du ta med spe­sial­in­ter­es­ser, makt­sent­re og fire års valg-lag i lig­nin­gen? Da får du et annet bil­de. Jeg tror det er slik at i et demo­kra­ti begren­ses myn­dig­he­te­nes valg­fri­het mer av hva vel­ger­ne blir pro­vo­sert av, enn hva de blir gla­de for. Å gå mot den nors­ke kul­tur­eli­ten ska­per støy, der­for får deres opp­fat­ning av hva god kul­tur er høy­ere prio­ri­tet enn den for­tje­ner uti­fra antal­let.

 8. Bjørn:

  Hvil­ke pro­gram­mer jeg ikke vil mis­te? La meg ta noen eksemp­ler på pro­gram­mer jeg ikke tror at en kom­mer­si­ell aktør i Nor­ge vil kun­ne leve­re: Arn­da, Manaid, Odda­sat. Alle dis­se er samis­ke pro­gram­mer. Jeg tror ikke at en kom­mer­si­ell kanal vil leve­re bar­ne-tv på samisk selv om NRK for­svin­ner.

  Hel­ler ikke sen­din­ger på kvensk eller egne nyhets­sen­din­ger for døve ser jeg for meg at vil stå høyt på lis­ten over pro­gram­mer man inves­te­rer pen­ger i. I til­legg kom­mer også en del norsk­språk­li­ge doku­men­ta­rer som jeg ikke tror vil­le vært vist, kan­skje ikke en gang laget, om det ikke had­de vært for NRK. Fak­tisk tror jeg det er en fare for at vi måt­te ha sett langt etter selv et pro­gram som Urix, tatt i betrakt­ning av norsk uten­riks­jour­na­lis­tikks ofte gans­ke begre­de­li­ge til­stand.

  Og jeg er fak­tisk glad for at dis­se pro­gram­me­ne lages; jeg tror ikke det er som å byg­ge en bro til en liten øy. Jeg tror det er mer som å set­te opp en fer­je som iall­fall går en dag eller to i uken, men som er avhen­gig av sub­si­di­er for å over­le­ve i leng­den. Til liks med den nye media­vir­ke­lig­he­ten du nev­ner her, og som jeg synes du har skre­vet bra om på blog­gen din gir all­menn­kring­kas­te­ren et bre­de­re til­bud, og et rike­re til­bud.

  Du tar i bruk hele ver­den for å for­sva­re nisje­pro­gram­me­nes død i fra­væ­ret av en all­menn­kring­kas­ter. Men det hjel­per ikke med døve­sen­din­ger på por­tu­gi­sisk eller nyhets­sen­din­ger på kata­lansk i Nor­ge. Og det hjel­per for svært man­ge lite eller ingen­ting med et uteks­tet engelsk­språk­lig pro­gram.

  «Eller bør du ta med spe­sial­in­ter­es­ser, makt­sent­re og fire års valg-lag i lig­nin­gen? […] Å gå mot den nors­ke kul­tur­eli­ten ska­per støy, der­for får deres opp­fat­ning av hva god kul­tur er høy­ere prio­ri­tet enn den for­tje­ner uti­fra antal­let».

  Det er hundre­vis av ting man må ta med i lig­nin­gen. Men det end­rer ikke på et enkelt fak­tum: kul­tur­de­par­te­men­tet er en del av regje­rin­gen. Regje­rin­gen er indi­rek­te folke­valgt.

  Der­som man øns­ker en annen kul­tur­po­li­tikk, kan man alt­så stem­me på et par­ti som øns­ker det sam­me, mel­de seg inn i et par­ti for å kjem­pe for det der eller star­te opp en inter­esse­grup­pe. Per­son­lig har jeg få inn­ven­din­ger mot dagens over­ord­ne­te kul­tur­po­li­tikk, og jeg vil ikke akku­rat påstå å iden­ti­fi­se­re meg selv med kul­tur­eli­ten.

 9. Øyvind, jeg tror nok også at sen­din­ger på samisk for­svin­ner uten stat­lig inn­blan­ding. Nors­ke pro­gram­mer på døve­språk også. Men jeg er ikke over­be­vist om beho­vet. Opp­fyl­les ikke beg­ge beho­ve­ne bed­re av and­re medi­er? Spe­si­elt døve­språk, hva skal man i dag med egne TV-nyhe­ter for døve? Og hva er ver­di­en av en halv­time samis­ke sen­din­ger nå og da sam­men­lig­net med det man kan få til på web? Men nå snak­ker jeg alt­så som en som ikke føler beho­vet for kring­kas­ting i det hele tatt — for de nisje­nyhe­te­ne jeg er inter­es­sert i vil jeg ialle­fall hel­ler ha 50 ivri­ge web­ma­ga­si­ner enn en halv­time påtvun­get TV-kvo­te.

  Uten­riks­ny­he­ter er hver­ken norsk eller smalt, så det tror jeg ikke for­svin­ner. Dvs., CNN og BBC World er ikke vel­dig gode kana­ler, jeg får hode­pine av å se på dem, sig­nal-støy-for­hol­det er så lavt. Spørs­må­let er om seriøs nyhets­dek­ning er en nisje, eller om det har main­stre­am-poten­sia­le. Tes­tet ut Al-Jaze­erah Eng­lish over net­tet nylig, den er gans­ke ålreit, får ialle­fall ikke vondt i hodet. De for­sø­ker å sam­le til seg jour­na­lis­ter som nettop er lei av CNN-sti­len, (det bes­te pro­gram­met deres er Wit­ness, med lav­bud­sjett doku­men­ta­rer fra hele ver­den). Sam­ti­dig er de vel frem­de­les tungt støt­tet av Qatar, så det bevi­ser ikke akku­rat poen­get mitt. Men jeg tror alt­så det er mulig. Og om det ikke er det, så får vi kan­skje nøye oss med god jour­na­lis­tikk i and­re medi­er? For det hjel­per jo ikke å dyt­te ut noe folk ikke vil ha.

 10. orker ikke del­ta vel­dig i den­ne dis­ku­sjo­nen for­di jeg skjøn­ner ikke hva folk kla­ger over.

  nrk leve­rer glim­ren­de pro­gram­mer, gir de til oss gra­tis på net­tet, radio­pro­gram­me­ne er fan­tas­tis­ke, urørt er kult, p2 er kanon, ber­serk er kjempe­mor­somt og selv om jeg ikke ser på him­mel­blå så liker folk det.

  skal man stil­le spørs­måltegn bør de stil­les bak tv2, mener jeg.

  lisens… er det så far­lig?

 11. […] gjer­ne min artik­kel i Vox Pub­li­ca. Artik­ke­len er ein del av dei­ra åpne nett­hø­ring om NRK si fram­tid, eit fabel­ak­tig […]

til toppen