Nyhetsbrev uke 35

Sosiale medier i Iran, politisk reklamefilm og Mitt Romney.

Etter som­mer­en har det kom­met til fle­re nye artik­ler på Vox Pub­li­ca. Blant annet kan du lese om en blod­gi­ver­kam­pan­je i Iran orga­ni­sert via sosia­le medi­er, poli­tisk reklame­film, og om hvor­vidt vi bør si far­vel til nynors­ken.

Også på våre blog­ger har det kom­met nye inn­legg. På reto­rikk­blog­gen skri­ver Tryg­ve Svens­son om for­vent­nin­ger til Mitt Rom­neys tale på nomi­na­sjons­da­gen, mens Håvard Legreid ser på illust­ra­sjo­ners iscene­set­tel­se på Beta pub­li­ca.

Vox Pub­li­ca opp­da­te­rer også jevn­lig sin lenke­sam­ling ”Aktu­el­le len­ker”. Her kan man fin­ne mye inter­es­sant om inter­na­sjo­nal og norsk utvik­ling på våre tema­felt. Et par eksemp­ler fra de sis­te dage­ne: fritanke.no skri­ver om at Nor­ge frem­de­les har en blas­femi­pa­ra­graf, mens nored.no mel­der om at et stat­lig utvalg vil ha et eget forsk­nings­sen­ter for medie­spørs­mål.

For å lese artik­le­ne:

Blod­gi­ver­kam­pan­je for jord­skjelv­ofre vek­ker Irans sivil­sam­funn
Et øns­ke om å hjel­pe lands­menn i nød blan­det med sin­ne over myn­dig­he­te­nes sva­ke inn­sats for jord­skjelv­ram­me­de har skapt ny opp­rørs­glød blant ira­ne­re – orga­ni­sert via sosia­le medi­er. Av Gil­da Sed­dig­hi.

De litt for­bud­te fil­me­ne
Kan poli­tisk tv-rekla­me bidra til et bed­re demo­kra­ti? Det er på tide med ny debatt og ny regu­le­ring av poli­tisk reklame­film i Nor­ge. Av Mag­nus Hoem Iver­sen.  

Far­vel til nynors­ken
Ber­re per­son­lege avgjer­der kan gje­ra slutt på den unød­ven­di­ge, ska­de­le­ge og dyre nors­ke tospråk­leg­hei­ta. Av Tore Ned­re­bø.

Reto­rikk­blog­gen:
Mitts mulig­he­ter
Talen der kan­di­da­ten mot­tar nomi­na­sjo­nen til pre­si­dent­kan­di­dat er vik­tig – hva kan vi ven­te oss av Rom­ney? Av Tryg­ve Svens­son.

Beta pub­li­ca:
De rene for­mers tom­het
I den­ne reflek­sjo­nen ser jeg på fire uli­ke illust­ra­sjo­ners inn­ram­ming, lys og hand­lings­ak­ser, skri­ver Håvard Legreid.

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter.

Eller gå inn på www.voxpublica.no

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen