Menneskerettighetsseminar i Bergen

Den 13. september avholder Norsk Misjon Øst åpent seminar i Bergen

Tit­te­len på sem­i­naret er ”Tros­fri­het og men­neskerettigheter i Viet­nam.” Viet­nam er et land i rivende økonomisk utvikling, men bedrin­gen av men­neskerettslige forhold har stag­n­ert. Kri­tikere av kom­mu­nistregimet risik­er­er å bli fengslet og fri­heten til å velge ens eget livssyn er svært begrenset. 

Viet­name­siske myn­digheter har måt­tet tåle skarp kri­tikk fra demokrati- og men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er såv­el som fra egne innbyg­gere for situ­asjo­nen i lan­det. Helt siden lan­dets sam­ling i 1975 har regimet styrt med jern­hånd, blant annet ved å tillate kun ett alter­na­tiv for religiøs organ­is­er­ing. Dette har myn­dighetene sør­get for ved å ta kon­troll over Viet­nam Bud­dhist Church. Det var det mak­thavende kom­mu­nist­par­ti­et som gjorde dette i 1981 for å sikre sin egen makt også innen området for religionsutøvelse.

Sem­i­naret, som arran­geres i samar­beid med Raftos­tif­telsen og Norsk Lær­erakade­mi, vil finne sted på Sand­viken, Amalie Skrams Vei 3, 5036 Bergen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen