Menneskerettighetsseminar i Bergen

Den 13. september avholder Norsk Misjon Øst åpent seminar i Bergen

Tit­te­len på semi­na­ret er ”Tros­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter i Viet­nam.” Viet­nam er et land i riven­de øko­no­misk utvik­ling, men bed­rin­gen av men­neske­retts­li­ge for­hold har stag­nert. Kri­ti­ke­re av kom­mu­nist­re­gi­met risi­ke­rer å bli fengs­let og fri­he­ten til å vel­ge ens eget livs­syn er svært begren­set. 

Viet­na­me­sis­ke myn­dig­he­ter har måt­tet tåle skarp kri­tikk fra demo­kra­ti- og men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner såvel som fra egne inn­byg­ge­re for situa­sjo­nen i lan­det. Helt siden lan­dets sam­ling i 1975 har regi­met styrt med jern­hånd, blant annet ved å til­la­te kun ett alter­na­tiv for reli­giøs orga­ni­se­ring. Det­te har myn­dig­he­te­ne sør­get for ved å ta kon­troll over Viet­nam Bud­dhist Church. Det var det makt­ha­ven­de kom­mu­nist­par­ti­et som gjor­de det­te i 1981 for å sik­re sin egen makt også innen områ­det for reli­gions­ut­øvel­se.

Semi­na­ret, som arran­ge­res i sam­ar­beid med Raft­o­stif­tel­sen og Norsk Lærer­aka­de­mi, vil fin­ne sted på Sand­vi­ken, Ama­lie Skrams Vei 3, 5036 Ber­gen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen