NRK må renses for kommersen

Kommersialiseringen av NRK vil få stadig ny kraft og sette lisensordningen i fare om ikke politikerne tar et oppgjør nå, skriver generalsekretær Geir Magnus Nyborg i Familie & Medier.

For­sla­get til all­menn­kring­kas­tings­pla­kat er inter­es­sant les­ning for oss som for­sva­rer en sterk all­menn­kring­kas­ting. Det sva­ke punk­tet er at depar­te­men­tet ikke kla­rer å ryd­de i kob­lin­gen mel­lom etikk og butikk i NRK. Det er umu­lig å kom­me bort fra at kom­mer­sia­li­se­rin­gen vil få sta­dig ny kraft om en ikke tar et opp­gjør og får bort de lom­mer av butikk som fin­nes i sys­te­met. De kom­mer­si­el­le inn­tek­te­ne er rela­tivt små i for­hold til NRKs tota­le inn­tek­ter, så her kan poli­ti­ker­ne få til en bil­lig opp­kla­ring.

Hva mener du?

Det er sær­lig i for­hold til barn at NRK har vært ute å kjø­re på sin kom­mer­si­el­le bane. Det er en kjent mål­set­ting for poli­ti­ke­re, for­eld­re og and­re å redu­se­re det kom­mer­si­el­le pres­set på barn og unge. I mitt arbeid med det såkal­te Nyborg-utval­get ble jeg opp­merk­som på de utford­rin­ger all­menn­kring­kas­te­ren har på det­te fel­tet (se NOU 2001:6 Opp­vekst med pris­lapp? Om kom­mer­sia­li­se­ring og kjøpe­press mot barn og unge).

Et råkjør mot barn
Det er for­bud mot rekla­me ret­tet mot barn i fjern­syn, et for­bud som får stor støt­te fra for­eld­re som blir spurt om det i uli­ke under­sø­kel­ser. Det­te for­bu­det omgår NRK i barne­pro­duk­sjo­ner som Jul i Blå­fjell, Jul på Måne­top­pen, Jul i Svin­gen og and­re. Her bedri­ver NRK et rått kom­mer­si­elt kjør mot barn som inklu­de­rer lisen­sie­ring og pro­dukt­plas­se­ring.

Pro­gram­me­ne fun­ge­rer i prak­sis som lan­ge reklame­inn­slag

I den sis­te seri­en var det «bare» 30 pro­duk­ter som ble solgt på lisens fra NRK, iføl­ge Kam­pan­je. Det drei­de seg om «alt fra kalen­der, pus­le­spill og sang­bok via PC-spill og Odd Nord­sto­ga-CD til mat­bok­ser, ski, boble­ves­ter og senge­sett. Aktø­rer som Cap­pe­len, Uni­ver­sal, Åsnes Ski og Buena Vis­ta er lisens­ta­ke­re. Bare når det gjel­der jule­ka­len­de­re er 80.000 enhe­ter sendt ut til butik­ker lan­det rundt.» Inn­tek­te­ne til NRK Akti­vum fra de to førs­te serie­ne nær­met seg 20 mil­lio­ner kro­ner.

På tross av at dis­se serie­ne er kva­li­tets­pro­duk­sjo­ner, repre­sen­te­rer de en utvik­ling i NRK poli­ti­ker­ne må ta et opp­gjør med. Kom­mer­si­el­le tv-kana­ler som sen­der fra Nor­ge må ret­te seg etter reklame­for­bu­det. NRK bry­ter ikke det­te for­bu­det i juri­disk for­stand, men pro­gram­me­ne fun­ge­rer i prak­sis som lan­ge reklame­inn­slag. Det er én ting som er ver­re enn direk­te rekla­me i blok­ker mel­lom pro­gram­me­ne, og det er den skjul­te rekla­men. Sett i det­te per­spek­tiv er NRKs prak­sis ufor­ståe­lig og utå­le­lig. NRK rekla­me­rer ikke direk­te i egne sen­din­ger, men de kjø­rer rekla­me for pro­duk­te­ne sine i and­re medi­er.

Butik­ken vil vin­ne
NRK må ren­dyr­ke sin ikke-kom­mer­si­el­le pro­fil. Når kom­mer­si­el­le hen­syn blir vik­ti­ge, utford­rer det­te den redak­sjo­nel­le uav­hen­gig­het. Det er i bunn og grunn NRKs tro­ver­dig­het det står om. Det utford­rer også min og and­res lyst til å beta­le min lisens til all­menn­kring­kas­te­ren NRK. Etter mitt syn set­ter NRK sin finan­sie­rings­form gjen­nom lisens i fare ved den måten å ope­re­re på.

All­menn­kring­kas­tings­pla­ka­ten repre­sen­te­rer en sjan­se til å få et rent og ikke-kom­mer­si­elt NRK. Der­som ikke det skjer, vil butik­ken gå foran etik­ken også i den kana­len som skal være et tro­ver­dig fel­les­gode i vårt sam­funn.

Artik­kel­for­fat­te­ren er gene­ral­sek­re­tær i det krist­ne medie­fo­ru­met Fami­lie & Medi­er.

TEMA

N

RK

93 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen