World Arakanese Organization samlet på Askøy

Forrige helg arrangerte den europeiske avdeling av World Arakanese Organization sitt første årsmøte noensinne.

Møtet gikk over 2 dager, og ble avholdt i Røde Kors sine lokaler på Askøy uten­for Bergen. Blant de frem­møtte var arakane­sere fra flere europeiske land, samt organ­isas­jo­nens led­er, pro­fes­sor Aye Kyaw. Han har vært bosatt i New York siden han for­lot hjem­lan­det på slut­ten av 70-tallet.

Møtets for­mål var å utar­bei­de en han­dlings­plan for organ­isas­jo­nens videre arbeid, og flere temaer ble tatt opp. Utdan­ning for hele Bur­mas befolkn­ing ble trukket frem som en nøkkel til frem­tidig suk­sess for lan­det, som siden 1962 har vært under mil­itært styre. Ved å utdanne befolknin­gen håper man å for­berede folket på et frem­tidig demokratisk styre­sett. Veien til all­menn utdan­nelse for det burme­siske folk er imi­dler­tid lang. Det er akutt man­gel på både penger og kom­petanse for å kunne gjen­nom­føre planene.

Arakane­serne utgjør en av 8 større etniske grup­per i dagens Bur­ma. Folket har his­torisk tilknyt­ning til lan­dets vestlige kys­tom­råder. Ifølge møtets deltakere var de sam­let under et eget arakane­sisk kongedømme fra 3000 f.kr. til slut­ten av 1700-tal­let e.kr. Det finnes omlag 7 mil­lion­er arakane­sere ver­den over idag som kjem­per for økt grad av selvbestem­melse innen­for et demokratisk Burma.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen