World Arakanese Organization samlet på Askøy

Forrige helg arrangerte den europeiske avdeling av World Arakanese Organization sitt første årsmøte noensinne.

Møtet gikk over 2 dager, og ble avholdt i Røde Kors sine loka­ler på Ask­øy uten­for Ber­gen. Blant de frem­møt­te var ara­kane­se­re fra fle­re euro­pe­is­ke land, samt orga­ni­sa­sjo­nens leder, pro­fes­sor Aye Kyaw. Han har vært bosatt i New York siden han for­lot hjem­lan­det på slut­ten av 70-tal­let.

Møtets for­mål var å utar­bei­de en hand­lings­plan for orga­ni­sa­sjo­nens vide­re arbeid, og fle­re tema­er ble tatt opp. Utdan­ning for hele Bur­mas befolk­ning ble truk­ket frem som en nøk­kel til frem­ti­dig suk­sess for lan­det, som siden 1962 har vært under mili­tært sty­re. Ved å utdan­ne befolk­nin­gen håper man å for­be­re­de fol­ket på et frem­ti­dig demo­kra­tisk styre­sett. Vei­en til all­menn utdan­nel­se for det bur­me­sis­ke folk er imid­ler­tid lang. Det er akutt man­gel på både pen­ger og kom­pe­tan­se for å kun­ne gjen­nom­føre pla­ne­ne.

Ara­kane­ser­ne utgjør en av 8 stør­re etnis­ke grup­per i dagens Bur­ma. Fol­ket har his­to­risk til­knyt­ning til lan­dets vest­li­ge kyst­om­rå­der. Iføl­ge møtets del­ta­ke­re var de sam­let under et eget ara­ka­ne­sisk konge­døm­me fra 3000 f.kr. til slut­ten av 1700-tal­let e.kr. Det fin­nes omlag 7 mil­lio­ner ara­kane­se­re ver­den over idag som kjem­per for økt grad av selv­be­stem­mel­se innen­for et demo­kra­tisk Bur­ma.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen