CHECKPOINTS 2007

BIFFs dokumentarfilmprogram om menneskerettigheter.

CHECKPOINTS 2007 er et gri­pen­de og utford­ren­de film­pro­gram som mar­ke­rer star­ten på en lang­sik­tig fel­les sat­sing mel­lom Raft­ohu­set og Ber­gen Inter­na­sjo­na­le Film­fes­ti­val (BIFF). «Gjen­nom en rek­ke inter­na­sjo­nalt aner­kjen­te fil­mer, ret­ter vi fokus mot men­neske­ret­tig­hets­sa­ker ver­den over», står det i film­pro­gram­met til Check­points 2007. Detal­jer om film­pro­gram­met fin­nes på BIFF sine nett­si­der. Mer infor­ma­sjon fin­nes også under Vel­kom­men til Check­points 2007, samt på Raft­ohu­sets nett­si­der.

Pro­gram­met inn­le­des med pre­miere på Raft­o­stif­tel­sens and­re doku­men­tar­film «Bela­ru­si­an Waltz» tors­dag 18. okto­ber. Trai­ler og infor­ma­sjon om fil­men fåes på fil­mens egne nett­si­der.

Vel­kom­men!

TEMA

B

ergen i
nternas
jonale
filmfes
tival

12 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen