CHECKPOINTS 2007

BIFFs dokumentarfilmprogram om menneskerettigheter.

CHECKPOINTS 2007 er et gripende og utfor­drende film­pro­gram som mark­er­er starten på en langsik­tig felles sats­ing mel­lom Rafto­huset og Bergen Inter­nasjonale Film­fes­ti­val (BIFF). “Gjen­nom en rekke inter­nasjon­alt anerk­jente filmer, ret­ter vi fokus mot men­neskerettighetssak­er ver­den over”, står det i film­pro­gram­met til Check­points 2007. Detal­jer om film­pro­gram­met finnes på BIFF sine nettsider. Mer infor­masjon finnes også under Velkom­men til Check­points 2007, samt på Rafto­husets nettsider.

Pro­gram­met innledes med pre­miere på Raftos­tif­telsens andre doku­men­tarfilm “Belaru­sian Waltz” tors­dag 18. okto­ber. Trail­er og infor­masjon om fil­men fåes på fil­mens egne nettsider.

Velkom­men!

TEMA

B

ergen i
nternas
jonale
filmfes
tival

12 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen