Ukens medienyheter: Annonser, Facebook og hatytringer

Tyske annonseselskaper allierer seg mot techgigantene, Facebook tar opp kampen mot hatytringer og falske nyheter og USA utvider tiltalen mot Julian Assange. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Tyske annonseselskaper allierer seg mot techgigantene

To annons­esel­skaper i Tysk­land, som rep­re­sen­ter­er fire av lan­dets største mediesel­skaper, går sam­men og allier­er seg mot den sam­lede dom­i­nansen fra Face­book, Google og Ama­zon. Sam­men vil de to annon­se­byråene nå 40 mil­lion­er brukere hver måned. Den nye alliansen rep­re­sen­ter­er over 110 merkevarer. 

LES MER HOS WAN IFRA (29/05/2019)

Hollywood-produsent gjør Bienes historie til TV-serie

Pro­duk­sjon­s­sel­skapet Anony­mous Con­tent, som står bak HBO-serien True Detec­tive og Mr. Robot, har kjøpt ret­tighetene til Maja Lun­des bok Bienes his­to­rie. I løpet av de siste fire årene har det vært jevn pågang av tilbud fra film­bran­sjen, men det var alt­så Anony­mous Con­tent som trakk det leng­ste strået. Lunde skal være involvert i pros­jek­tet som medprodusent. 

LES MER HOS NRK (29/05/2019)

Dag og Tid satser på lyd

Neste uke lanser­er avisen Dag og Tid lydavis. Det innebær­er at utval­gte sak­er vil pre­sen­teres som lydar­tik­ler. De aktuelle lyd­sak­ene vil pre­sen­teres i avisen app og i net­tavisen. Dag og Tid er ikke den første avisen til å teste ut lyd­for­matet. Både VG og Klar Tale har tilbudt leserne sine lydartikler. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/05/2019)

NRK fikk 6 milliarder i inntekter i 2018

NRKs årsreg­n­skap vis­er at kon­ser­nets inntek­ter i 2018 endte på 5,985 mil­liarder kro­ner. 5,683 mil­liarder kom fra lisensen, som neste år blir erstat­tet av en hush­old­ningsavgift. NRKs utgifter til progam­ret­tigheter har økt fra 680 mil­lion­er i 2014 til 1 024 mil­lion­er i 2018, og utgjør en stadig større andel av utgiftene. Lønnsut­giftenes andel er mink­ende og utgjorde 51 pros­ent i 2018.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
DU FINNER ÅRSREGNSKAPET HER (28/05/2019)

Facebook med nye planer for løfting av nyheter

Jes­per Doub, direk­tør for Face­books mediepart­ner­skap i Europa, var for­rige uke i Oslo i anled­ning kon­fer­ansen Pow­er of Jour­nal­ism. I til­legg til å innrømme at Face­book har vært en dårlig part­ner for mediebran­sjen i lang tid, for­t­alte også Doub at sel­skapet vil utvikle en ny løs­ning for nyheter i samar­beid med mediebran­sjen. Pros­jek­tet er i start­fasen, og detal­jer fore­lig­ger ikke. Det som der­i­mot nærmer seg lanser­ing, er tjen­esten News Page Index. I prak­sis vil den fun­gere som en liste over tillitsverdi­ge medi­er, hvor de kval­i­fis­erte mediehusene får til­gang til ulike verk­tøy for å løfte frem nyhetene. News Page Index er lansert i engel­sk- og span­sk­tal­ende land, og for­ventes å komme på norsk i løpet av året.

LES MER HOS JOURNALISTEN (27/05/2019)

Utvider tiltalen mot Assange

USA krev­er Wik­iLeaks-led­er Julian Assange utlev­ert fra Storbri­tan­nia, og har nå utvidet tiltal­en mot ham. I til­legg til ankla­gen om hack­ing av forsvars­de­parte­mentet, er Assange tiltalt i 17 nye punk­ter. Blant dem er spi­onas­je og offentlig­gjøring av hem­melige doku­menter. Offentlig­gjøring av hem­melige doku­menter er ansett som en legit­im jour­nal­is­tisk prak­sis, og mange ser tiltal­en som en trussel mot presse­fri­heten. Medi­er som pub­lis­erte Wik­iLeaks mate­ri­ale kan poten­sielt rammes av samme tiltale.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS GUARDIAN (24/05/2019)

Facebook stengte tre milliarder falske kontoer på et halvt år

Den store opp­merk­somheten knyt­tet til hatytringer, vold­sopp­for­dringer og spred­ning av falske nyheter på Face­book har ført til en skjer­p­ing av innhold­skon­trollen på ver­dens største sosiale medi­um. I løpet av en seks måned­ers peri­ode, har Face­book stengt hele tre mil­liarder falske kon­to­er. Sel­skapet anslår at fem pros­ent av de aktive kon­toene hver måned er falske. 

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2019)

Betalingsmur-eksperiment ga suksess for Svenska Dagbladet

Schib­st­ed-avisen Sven­s­ka Dag­bladet har siden 2015 testet ut ulike måter å kon­vert­ere dig­i­tale lesere til å bli abon­nen­ter. Blant annet har de benyt­tet seg av tre ulike betal­ingsmur­er. Den som har kon­vert­ert flest nye abon­nement er en dynamisk vari­ant som først leg­ger artik­ler bak mur når de har opp­nådd en viss mengde trafikk. Denne vari­anten står for 60 pros­ent av abon­nen­tene som rekrutteres.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/05/2019)

Ytre høyre-grupper på Facebook sprer hat til millioner

Den glob­ale aktivis­tor­gan­isas­jo­nen Avaaz har avdekket over 500 Face­book-nettverk som utelukkende sprer falske nyheter og hate­fulle ytringer til mil­lion­er av brukere i Europa. Grup­pene er tilknyt­tet den ytre høyre-svin­gen, og oper­erer særlig i Frankrike, Tysk­land, Spania, Storbri­tan­nia, Polen og Italia. I flere til­feller er nettverkene mer pop­ulære enn de off­isielle sidene til ytre høyre- og anti-EU-fløyene i de gjeldende lan­dene. Face­book har job­bet hardt den siste tiden for å fjerne falske og lovbry­tende kon­to­er før denne ukens EU-valg.

LES MER HOS THE GUARDIAN (23/05/2019)

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen