Ukens medienyheter: Annonser, Facebook og hatytringer

Tyske annonseselskaper allierer seg mot techgigantene, Facebook tar opp kampen mot hatytringer og falske nyheter og USA utvider tiltalen mot Julian Assange. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Tyske annonseselskaper allierer seg mot techgigantene

To annonse­sel­ska­per i Tysk­land, som repre­sen­te­rer fire av lan­dets størs­te medie­sel­ska­per, går sam­men og alli­e­rer seg mot den sam­le­de domi­nan­sen fra Face­bo­ok, Goog­le og Ama­zon. Sam­men vil de to annonse­by­rå­ene nå 40 mil­lio­ner bru­ke­re hver måned. Den nye alli­an­sen repre­sen­te­rer over 110 merke­va­rer. 

LES MER HOS WAN IFRA (29/05/2019)

Hollywood-produsent gjør Bienes historie til TV-serie

Pro­duk­sjons­sel­ska­pet Ano­ny­mous Con­tent, som står bak HBO-seri­en True Detec­ti­ve og Mr. Robot, har kjøpt ret­tig­he­te­ne til Maja Lun­des bok Bie­nes his­to­rie. I løpet av de sis­te fire åre­ne har det vært jevn pågang av til­bud fra film­bran­sjen, men det var alt­så Ano­ny­mous Con­tent som trakk det lengs­te strå­et. Lun­de skal være involvert i pro­sjek­tet som med­pro­du­sent. 

LES MER HOS NRK (29/05/2019)

Dag og Tid satser på lyd

Nes­te uke lan­se­rer avi­sen Dag og Tid lyd­avis. Det inne­bæ­rer at utvalg­te saker vil pre­sen­te­res som lydar­tik­ler. De aktu­el­le lyd­sa­ke­ne vil pre­sen­te­res i avi­sen app og i nett­avi­sen. Dag og Tid er ikke den førs­te avi­sen til å tes­te ut lyd­for­ma­tet. Både VG og Klar Tale har til­budt leser­ne sine lydar­tik­ler. 

LES MER HOS JOURNALISTEN (28/05/2019)

NRK fikk 6 milliarder i inntekter i 2018

NRKs års­regn­skap viser at kon­ser­nets inn­tek­ter i 2018 end­te på 5,985 mil­li­ar­der kro­ner. 5,683 mil­li­ar­der kom fra lisen­sen, som nes­te år blir erstat­tet av en hus­hold­nings­av­gift. NRKs utgif­ter til pro­gam­ret­tig­he­ter har økt fra 680 mil­lio­ner i 2014 til 1 024 mil­lio­ner i 2018, og utgjør en sta­dig stør­re andel av utgif­te­ne. Lønns­ut­gif­te­nes andel er min­ken­de og utgjor­de 51 pro­sent i 2018.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV
DU FINNER ÅRSREGNSKAPET HER (28/05/2019)

Facebook med nye planer for løfting av nyheter

Jesper Doub, direk­tør for Face­bo­oks medie­part­ner­skap i Euro­pa, var for­ri­ge uke i Oslo i anled­ning kon­fe­ran­sen Power of Jour­na­lism. I til­legg til å inn­røm­me at Face­bo­ok har vært en dår­lig part­ner for medie­bran­sjen i lang tid, for­tal­te også Doub at sel­ska­pet vil utvik­le en ny løs­ning for nyhe­ter i sam­ar­beid med medie­bran­sjen. Pro­sjek­tet er i start­fa­sen, og detal­jer fore­lig­ger ikke. Det som der­imot nær­mer seg lan­se­ring, er tje­nes­ten News Page Index. I prak­sis vil den fun­ge­re som en lis­te over til­lits­ver­di­ge medi­er, hvor de kva­li­fi­ser­te medie­hu­se­ne får til­gang til uli­ke verk­tøy for å løf­te frem nyhe­te­ne. News Page Index er lan­sert i engelsk- og spansk­ta­len­de land, og for­ven­tes å kom­me på norsk i løpet av året.

LES MER HOS JOURNALISTEN (27/05/2019)

Utvider tiltalen mot Assange

USA kre­ver WikiLe­aks-leder Juli­an Assan­ge utle­vert fra Stor­bri­tan­nia, og har nå utvi­det til­ta­len mot ham. I til­legg til ankla­gen om hack­ing av for­svars­de­par­te­men­tet, er Assan­ge til­talt i 17 nye punk­ter. Blant dem er spio­na­sje og offent­lig­gjø­ring av hem­me­li­ge doku­men­ter. Offent­lig­gjø­ring av hem­me­li­ge doku­men­ter er ansett som en legi­tim jour­na­lis­tisk prak­sis, og man­ge ser til­ta­len som en trus­sel mot presse­fri­he­ten. Medi­er som pub­li­ser­te WikiLe­aks mate­ria­le kan poten­si­elt ram­mes av sam­me til­ta­le.

LES MER HOS NRK
LES MER HOS GUARDIAN (24/05/2019)

Facebook stengte tre milliarder falske kontoer på et halvt år

Den sto­re opp­merk­som­he­ten knyt­tet til hatyt­rin­ger, volds­opp­ford­rin­ger og spred­ning av fals­ke nyhe­ter på Face­bo­ok har ført til en skjer­ping av inn­holds­kon­trol­len på ver­dens størs­te sosia­le medi­um. I løpet av en seks måne­ders peri­ode, har Face­bo­ok stengt hele tre mil­li­ar­der fals­ke kon­to­er. Sel­ska­pet anslår at fem pro­sent av de akti­ve kon­to­ene hver måned er fals­ke. 

LES MER HOS KAMPANJE (24/05/2019)

Betalingsmur-eksperiment ga suksess for Svenska Dagbladet

Schib­sted-avi­sen Svens­ka Dag­bla­det har siden 2015 tes­tet ut uli­ke måter å kon­ver­te­re digi­ta­le lese­re til å bli abon­nen­ter. Blant annet har de benyt­tet seg av tre uli­ke beta­lings­mu­rer. Den som har kon­ver­tert flest nye abon­ne­ment er en dyna­misk vari­ant som først leg­ger artik­ler bak mur når de har opp­nådd en viss meng­de tra­fikk. Den­ne vari­an­ten står for 60 pro­sent av abon­nen­te­ne som rekrut­te­res.

LES MER HOS JOURNALISTEN (24/05/2019)

Ytre høyre-grupper på Facebook sprer hat til millioner

Den glo­ba­le akti­vist­or­ga­ni­sa­sjo­nen Avaaz har avdek­ket over 500 Face­bo­ok-nett­verk som ute­luk­ken­de sprer fals­ke nyhe­ter og hate­ful­le ytrin­ger til mil­lio­ner av bru­ke­re i Euro­pa. Grup­pe­ne er til­knyt­tet den ytre høy­re-svin­gen, og ope­re­rer sær­lig i Frank­ri­ke, Tysk­land, Spa­nia, Stor­bri­tan­nia, Polen og Ita­lia. I fle­re til­fel­ler er nett­ver­ke­ne mer popu­læ­re enn de offi­si­el­le side­ne til ytre høy­re- og anti-EU-fløy­ene i de gjel­den­de lan­de­ne. Face­bo­ok har job­bet hardt den sis­te tiden for å fjer­ne fals­ke og lov­bry­ten­de kon­to­er før den­ne ukens EU-valg.

LES MER HOS THE GUARDIAN (23/05/2019)

TEMA

N

RK

95 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen