De kasteløse — et ansvar for norske bedrifter i India?

Har norske bedrifter som engasjerer seg i India et ansvar for å ta opp de kasteløses situasjon?

India opp­le­ver en fan­tas­tisk øko­no­misk vekst, og nors­ke bedrif­ter vil være med på fes­ten. Sam­ti­dig sli­ter 167 mil­lio­ner men­nes­ker i lan­det med et stem­pel som kaste­løs. De kaste­løse, eller dali­te­ne, blir ute­stengt fra arbeids­liv og opp­le­ver dag­li­ge over­grep. Hvem skal være «fest­brems» og ta opp dis­se aspek­te­ne ved det indis­ke sam­funn? Er den­ne rol­len kun for­be­holdt idea­lis­ter og FN-sys­te­met, eller har også bedrif­ter et ansvar?

Svein Lang er hono­rær kon­sul ved Indias gene­ral­kon­su­lat i Ber­gen. Kon­su­la­tet fun­ge­rer som et bin­de­ledd og en til­rette­leg­ger mel­lom nors­ke bedrif­ter og India.

– Ting begyn­ner å skje, og det fort. India er en vok­sen­de øko­no­mi. Nors­ke bedrif­ter inves­te­rer mye pen­ger og res­sur­ser i lan­det. Spe­si­elt innen­for olje, skips­fart og IT. 9. okto­ber 2007 åpnet DnB Nor kon­tor i Mum­bai. Det­te kan sees på som en mile­pæl for nors­ke nærings­in­ter­es­ser i India, sier Lang.

Det fin­nes sto­re sosia­le pro­ble­mer i India. Spe­si­elt ten­ker jeg da på dali­te­ne. Stø­ter nors­ke bedrif­ter bort­på den­ne problematikken?

– Det har jeg ald­ri hørt om. Nors­ke bedrif­ter job­ber for det mes­te med inde­re med høy utdan­nel­se. Like­vel tror jeg vi vil møte på det­te pro­ble­met etter­som nors­ke han­dels­in­ter­es­ser øker i India.

Har nors­ke bedrif­ter et ansvar for å bed­re for­hol­de­ne til dalitene?

– Her lig­ger nok ansva­ret hos poli­ti­ker­ne i India. Det er nok hoved­sa­ke­lig et hold­nings­pro­blem. Der­for er det ikke så mye vi kan gjø­re. Det er hel­ler ikke noe vi foku­se­rer på når bedrif­ter opp­sø­ker oss. Å blan­de seg opp i et lands poli­tikk er ikke bedrif­ters ansvars­om­rå­de. Det vil­le vært som om et tysk sel­skap kri­ti­ser­te nors­ke vei­er. Alt­så helt uhørt. Det vi kan bidra med er å ska­pe arbeids­plas­ser ved å inves­te­re og effek­ti­vi­se­re i det indis­ke samfunnet.

Kun­ne det vært aktu­elt for en norsk bedrift å kvo­te­re dali­ter, for å vis­ke ut for­skjel­le­ne i arbeidsmarkedet?

– Det had­de det blitt rabal­der av, og for meg høres det helt una­tur­lig ut. Et slikt kvo­te­rings­sys­tem fin­ner vi på uni­ver­si­te­ter og sko­ler. Det er ikke noe nors­ke bedrif­ter skal dri­ve med, sier Lang.

Raft­o­stif­tel­sen repre­sen­tert ved styre­le­der Arne Lilje­dahl Lynn­gård er av en annen opp­fat­ning. Han mener at dali­ter hav­ner på utsi­den i pri­vat sek­tor og at alle, spe­si­elt bedrif­ter, har et ansvar.

– Siden 1991 har India libe­ra­li­sert sin øko­no­mi. Det­te har gått hardt utover dali­te­ne. I offent­li­ge insti­tu­sjo­ner har det vært van­lig å kvo­te­re kaste­løse for å ska­pe et mer rett­fer­dig arbeids­mar­ked. Nå som mer og mer blir over­latt til det pri­va­te, hav­ner dali­te­ne på utsi­den. Vi mener at bedrif­ter har et ansvar for å ikke eks­klu­de­re de sva­kes­te grup­pe­ne i et sam­funn, sier Lynngård.

For å øke opp­merk­som­he­ten om dali­te­nes sak har Raft­o­stif­tel­sen gitt Raft­opri­sen 2007 til dali­te­nes orga­ni­sa­sjon Natio­nal Cam­paign on Dalit Human Rights (NCDHR).

Pen­ger foran etikk?
I dag er over 35 nors­ke bedrif­ter etab­lert i India. I 2006 eks­por­ter­te Nor­ge varer og tje­nes­ter for over 2 mil­li­ar­der kro­ner, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. Nors­ke bedrif­ters fram­støt i India avdek­ker utford­rin­ger og pro­ble­mer med norsk nærings­liv, hev­der Dag Erik Berg, uni­ver­si­tets­sti­pen­diat ved Insti­tutt for admi­ni­stra­sjon og orga­ni­sa­sjons­vi­ten­skap, Uni­ver­si­te­tet i Bergen.

– Nærings­li­vets struk­tur base­rer seg på å tje­ne pen­ger. Det synes for meg at nors­ke bedrif­ter for­tren­ger de sosia­le pro­ble­me­ne i India og på den­ne måten under­byg­ger dem. Den tid­li­ge­re jus­tis­mi­nis­te­ren i India, som selv er dalit, har utfor­met ti prin­sip­per som bedrif­ter kan og bør føl­ge. Et av prin­sip­pe­ne går ut på å aktivt utdan­ne og anset­te dali­ter for å ska­pe et mer rett­fer­dig arbeids­mar­ked. En må inn­se at dalit-pro­ble­ma­tik­ken er et hel­het­lig pro­blem som ikke bare omfat­ter reli­gion og poli­tikk. Hvis nærings­li­vet trek­ker på skuld­re­ne er det­te en ansvars­fra­skri­vel­se som vil gjø­re situa­sjo­nen mye ver­re for den sva­kes­te grup­pen i India, sier Berg.

Nor­ge sit­ter på gjerdet
I Mum­bai i 2006 holdt han­dels- og nærings­mi­nis­ter Dag Ter­je Ander­sen fore­dra­get ”How to do busi­ness with India” for nærings­livs­re­pre­sen­tan­ter fra blant annet Nor­ge. Her poeng­ter­te han at India er et svært attrak­tivt mar­ked for Nor­ge og at regje­rin­gen skal til­rette­leg­ge for at nors­ke bedrif­ter skal lyk­kes i India. I til­legg la Ander­sen vekt på at India ”har stor regio­nal betyd­ning når det kom­mer til poli­tisk sta­bi­li­tet og sosi­al og øko­no­misk utvik­ling”. Ander­sen berør­te ikke den vir­ke­lig­he­ten årets raft­opris­vin­ner NCDHR skis­se­rer. Dali­ter blir nek­tet lik til­gang til utdan­ning, helse­tje­nes­ter og blir eks­klu­dert i arbeids­li­vet. Det er hel­ler ikke uvan­lig at dali­ter blir myr­det, vold­tatt eller ban­ket opp for­di de er ”kaste­løs”.

Hvor­for er Nor­ge så for­sik­tig med å ta opp dalitproblematikken?
— Jeg tror at Nor­ge er redd for å bli ute­latt av inder­ne. Nor­ge er i en situa­sjon der ”vi har mer bruk for India enn India har bruk for oss”. Utta­lel­ser som set­ter spørs­måls­tegn ved Indias sam­funns­pro­ble­mer kan øde­leg­ge for våre øko­no­mis­ke inter­es­ser sier uni­ver­si­tets­sti­pen­diat Dag Erik Berg.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Bergen.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

 1. Kjartan Hjulstad says:

  Du skal selv være den for­and­rin­gen du øns­ker i verden(M. Gandhi)

  India og Kina er blitt mek­ti­ge nasjo­ner og med stor makt føl­ger stort ansvar.
  Nor­ge og nors­ke bedrif­ter bør våge å si ifra om Indias skygge­si­der selv om det kan kos­te noe. Det kos­ter all­tid noe å gjø­re det riktige.

 2. Jeg har bodd i Nor­ge og har følt på krop­pen dis­kri­mi­ne­ring til de gra­der at jeg ikke kan fat­te at et land som Nor­ge kan dik­te­re til and­re land hva de skal gjø­re. I India aner­kjen­ner man tross alt at dali­ter ikke er repre­sen­tert i pri­vat sektor. 

  Jeg fore­slår at dere for­stå­seg­pe­re i Nor­ge begyn­ner å ta en kikk på de gro­ve brudd på men­neske­ret­tig­he­ter som begås i Nor­ge — jeg snak­ker om politi­vold, psy­kia­tri­en, barne­vern og ikke minst når utlen­din­ger ikke engang kan fin­ne et sted å leie, eller en ansten­dig jobb selv når de har gode kvalifikasjoner. 

  Men nei, nå har jo Broch­mann-utval­get gjort det­te frem­med­ha­tet stue­rent — så alle kri­te­re av Nor­ge bør kjen­ne sin besøkelsestid!

til toppen