Raftoprisen 2007: Kamp mot årtusenlang diskriminering i India

Raftoprisen 2007 går til organisasjonen National Campaign on Dalit Human Rights for dens modige kamp for dalitenes -- de kasteløses -- rettigheter i India.

Nærmere 167 mil­lion­er av Indias befolkn­ing på en mil­liard men­nesker skal befinne seg i grup­pen de kasteløse. Selv vel­ger de å omtale seg som daliter, som betyr de under­tryk­te. Rafto­prisen 2007 går til organ­isas­jo­nen Nation­al Cam­paign on Dalit Human Rights for dens kamp for denne grup­pens rettigheter.

– Raftos­tif­telsens for­mål er å gi en stemme til de tause, å sette fokus på per­son­er og kon­flik­ter som trenger ver­dens opp­merk­somhet. Årets vin­ner fanger virke­lig essensen av dette, sier led­er for stu­dent­grup­pen i Raftos­tif­telsen Tom Vargh­ese.

Dalit i India (foto: Gamdrup)

Dalit i India (foto: Gam­drup). Bildet er pub­lis­ert under en Cre­ative Com­mons-lisens.

– Jeg tror de fær­reste kjen­ner til den omfat­tende diskrim­iner­in­gen og de sys­tem­a­tiske over­grepene dalitene utsettes for, sier Varghese.

Til tross for at dalitene er en mek­tig gruppe rent tallmes­sig, så utsettes de for alvorlig diskrim­iner­ing. De bor spredt over hele India, er uten lik til­gang til utdan­ning og tilhør­er lan­dets fat­tig­ste. Dette har skapt en situ­asjon der dalitene ikke har kun­net fremme sine rettigheter.

Kamp for de kasteløse
Nation­al Cam­paign on Dalit Human Rights’ (NCDHR) bety­delige innsats for å syn­lig­gjøre diskrim­iner­ing og under­trykking av dalitene på grunnlag av kaste­for­dom­mer, er hov­ed­grun­nen til at Raftos­tif­telsen har val­gt å gi organ­isas­jo­nen årets Rafto­pris. I India blir mil­lion­er av men­nesker født inn i et sosialt og kul­turelt sys­tem som bry­ter fun­da­men­talt med ideen om at alle men­nesker er født frie, og med samme men­neskeverd og ret­tigheter. Dette er blitt et alvorlig inter­nasjon­alt menneskerettighetsproblem.

– Dalitene lid­er under et årtusen­er gam­melt sosialt hier­ar­ki, og vi kan ikke tillate at dette kan fort­sette i noen årtusen­er til, sier Varghese..

Inter­nasjon­al koor­di­na­tor for organ­isas­jo­nen Inter­na­tion­al Dalit Sol­i­dar­i­ty Net­work (IDSN) Rikke Nöhrlind hevder at drap, voldtek­ter og andre over­grep mot dalitene er dagligdags. I en studie fra 2006 ble det avdekket at 38 pros­ent av dalitene måtte sitte atskilt fra de andre på skolen i lands­byen, og hele 48 pros­ent ble nek­tet adgang til van­nres­sursene i den lands­byen de bodde i. Opplysnin­gene kom­mer fram i stu­di­en “Cast an Eye On The Dal­its of India”, utgitt av IDSN (pdf-doku­ment).

– NCDHR er den første organ­isas­jo­nen som har klart å sam­le en stor del av dalitene i en felles beveg­else, sier Varghese.

Organ­isas­jo­nen ble etablert i 1998 som et samar­beid mel­lom en rekke aktivis­ter innen­for allerede aktive dalit-organ­isas­jon­er, ulike men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er, samt en gruppe akademikere. De delte bekym­rin­gen for dalitenes uverdi­ge situ­asjon i India.

Men­neskerettighets­fork­jem­per
Helt fra starten har organ­isas­jo­nen lyk­tes med å formi­dle denne bekym­rin­gen. Den har ført en vel­lykket kam­pan­je for å syn­lig­gjøre at de uni­verselle men­neskerettighetene brytes i stor skala i India når det gjelder dalitene. Organ­isas­jo­nens innsats har vært avgjørende for å mobilis­ere inter­nasjonale men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er i bek­jem­pelsen av kaste­diskrim­iner­ing i India og dets sørasi­atiske naboland.

– De arbei­der på flere nivåer. På gras­rot­nivå doku­menter­er de over­grep mot daliter, og tilbyr juridisk bis­tand til de som ønsker å for­følge sak­ene i rettssys­temet. Nasjon­alt arbei­der de for poli­tiske reformer, og inter­nasjon­alt dri­ver de lob­byvirk­somhet for å syn­lig­gjøre omfanget av kaste­basert diskrim­iner­ing, sier Vargh­ese. Gjen­nom dette man­ge­sidi­ge arbei­det har NCDHR gjort seg fort­jent til Raftoprisen.

Vargh­ese men­er at organ­isas­jo­nens brede opp­slut­ning har gjort at myn­dighetene i India i langt større grad har tatt prob­lemene til de kasteløse på alvor. En merkedag for kam­p­en mot diskrim­iner­ing av dalitene var da Indias statsmin­is­ter Man­mo­han Singh i desem­ber i fjor sam­men­lignet situ­asjo­nen for dalitene med forhold­ene til svarte sørafrikanere under aparthei­dregimet. Rikke Nöhrlind kom­mer på sin side med kraftig kri­tikk av den indiske regjeringen.

– Dette er over­grep som reg­jerin­gen i lan­det selv må stå til ans­var for. Den må endre sin prak­sis, en demokratisk grunnlov er ikke verdt noe uten oppføl­ging, sa Nöhrlind, som fungerte som tal­skvinne for prisvin­neren under offentlig­gjørin­gen av Rafto­prisen 2007 tidligere i høst.

Med livet som innsats
NCDHR har utal­lige friv­il­lige medar­bei­dere og et utstrakt nettverk. I samar­beid med lokale organ­isas­jon­er oppret­ter NCDHR komi­teer for å overvåke dalitenes situ­asjon. Dette gjelder særlig i områder hvor dalitene har det særlig vanske­lig. Men det å utfor­dre for­dom­mer og sosiale struk­tur­er har hatt sin pris. Aktivis­ter fra NCDHR har blitt forsøkt truet til taushet, og mange blir også pågrepet av poli­ti­et. Inter­nasjonale aktivis­ter har også blitt nek­tet innreise til India.

Vincent Manoharan, generalsekretør i NCDHR (foto: Jacob Carlsen/Raftostiftelsen)

BILDET: Gen­er­alsekretær i NCDHR Vin­cent Manoha­ran (foto: Jacob Carlsen/Raftostiftelsen).

– NCDHRs medar­bei­dere utset­ter seg for en per­son­lig risiko. Det finnes mange eksem­pler på at det blir forsøkt truet til taushet, og fysisk forhin­dres fra å doku­mentere over­grep, både av myn­dighetene og per­son­er fra andre kaster, sier Varghese.

Men når Vin­cent Manoha­ran, NCDHRs gen­er­alsekretær, ankom­mer Bergen for å mot­ta prisen 4. novem­ber, er det ingen fare for at dalitenes sak skal bli over­sett. Tvert imot, organ­isas­jo­nen har nå kom­met frem i lyset.

– I et land som opplever en van­vit­tig sterk økonomisk vekst er det NCDHRs ønske at alle folkegrup­per får ta del i denne opp­gan­gen. Faren lig­ger i at dette bare blir et moment som øker forskjellen mel­lom daliter og resten av befolknin­gen, sier Tom Varghese.

Uansett er tildelin­gen av Rafto­prisen 2007 og den opp­merk­somheten den bringer med seg, et skritt i rik­tig ret­ning for dalitene.

Nation­al Cam­paign On Dalit Human Rights (NCDHR):

  • Ble etablert i 1998 som et samar­beid mel­lom aktivis­ter og en rekke menneskerettighetsorganisasjoner.
  • Kjem­per for dalitenes ret­tigheter i det indiske samfunnet.
  • Virk­somheten omfat­ter å doku­mentere brudd på men­neskerettigheter, juridisk hjelp til ofre for over­grep og forskjells­be­han­dling, samt poli­tisk lob­b­yarbeid nasjon­alt og internasjonalt.
  • Vin­ner av Rafto­prisen 2007.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen