Raftoprisen 2007: Kamp mot årtusenlang diskriminering i India

Raftoprisen 2007 går til organisasjonen National Campaign on Dalit Human Rights for dens modige kamp for dalitenes -- de kasteløses -- rettigheter i India.

Nær­me­re 167 mil­lio­ner av Indias befolk­ning på en mil­li­ard men­nes­ker skal befin­ne seg i grup­pen de kaste­løse. Selv vel­ger de å omta­le seg som dali­ter, som betyr de under­tryk­te. Raft­opri­sen 2007 går til orga­ni­sa­sjo­nen Natio­nal Cam­paign on Dalit Human Rights for dens kamp for den­ne grup­pens ret­tig­he­ter.

– Raft­o­stif­tel­sens for­mål er å gi en stem­me til de tau­se, å set­te fokus på per­soner og kon­flik­ter som tren­ger ver­dens opp­merk­som­het. Årets vin­ner fan­ger vir­ke­lig essen­sen av det­te, sier leder for stu­dent­grup­pen i Raft­o­stif­tel­sen Tom Var­ghese.

Dalit i India (foto: Gamdrup)

Dalit i India (foto: Gamd­rup). Bil­det er pub­li­sert under en Crea­ti­ve Com­mons-lisens.

– Jeg tror de fær­res­te kjen­ner til den omfat­ten­de dis­kri­mi­ne­rin­gen og de sys­te­ma­tis­ke over­gre­pe­ne dali­te­ne utset­tes for, sier Var­ghese.

Til tross for at dali­te­ne er en mek­tig grup­pe rent tall­mes­sig, så utset­tes de for alvor­lig dis­kri­mi­ne­ring. De bor spredt over hele India, er uten lik til­gang til utdan­ning og til­hø­rer lan­dets fat­tigs­te. Det­te har skapt en situa­sjon der dali­te­ne ikke har kun­net frem­me sine ret­tig­he­ter.

Kamp for de kaste­løse
Natio­nal Cam­paign on Dalit Human Rights’ (NCDHR) bety­de­li­ge inn­sats for å syn­lig­gjø­re dis­kri­mi­ne­ring og under­tryk­king av dali­te­ne på grunn­lag av kaste­for­dom­mer, er hoved­grun­nen til at Raft­o­stif­tel­sen har valgt å gi orga­ni­sa­sjo­nen årets Raft­opris. I India blir mil­lio­ner av men­nes­ker født inn i et sosi­alt og kul­tu­relt sys­tem som bry­ter fun­da­men­talt med ide­en om at alle men­nes­ker er født frie, og med sam­me men­neske­verd og ret­tig­he­ter. Det­te er blitt et alvor­lig inter­na­sjo­nalt men­neske­ret­tig­hets­pro­blem.

– Dali­te­ne lider under et årtu­se­ner gam­melt sosi­alt hie­rar­ki, og vi kan ikke til­la­te at det­te kan fort­set­te i noen årtu­se­ner til, sier Var­ghese..

Inter­na­sjo­nal koor­di­na­tor for orga­ni­sa­sjo­nen Inter­na­tio­nal Dalit Soli­darity Network (IDSN) Rik­ke Nöhr­lind hev­der at drap, vold­tek­ter og and­re over­grep mot dali­te­ne er dag­lig­dags. I en stu­die fra 2006 ble det avdek­ket at 38 pro­sent av dali­te­ne måt­te sit­te atskilt fra de and­re på sko­len i lands­byen, og hele 48 pro­sent ble nek­tet adgang til vann­res­sur­se­ne i den lands­byen de bod­de i. Opp­lys­nin­ge­ne kom­mer fram i stu­di­en «Cast an Eye On The Dalits of India», utgitt av IDSN (pdf-doku­ment).

– NCDHR er den førs­te orga­ni­sa­sjo­nen som har klart å sam­le en stor del av dali­te­ne i en fel­les beve­gel­se, sier Var­ghese.

Orga­ni­sa­sjo­nen ble etab­lert i 1998 som et sam­ar­beid mel­lom en rek­ke akti­vis­ter innen­for alle­re­de akti­ve dalit-orga­ni­sa­sjo­ner, uli­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner, samt en grup­pe aka­de­mi­ke­re. De del­te bekym­rin­gen for dali­te­nes uver­di­ge situa­sjon i India.

Men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­per
Helt fra star­ten har orga­ni­sa­sjo­nen lyk­tes med å for­mid­le den­ne bekym­rin­gen. Den har ført en vel­lyk­ket kam­pan­je for å syn­lig­gjø­re at de uni­ver­sel­le men­neske­ret­tig­he­te­ne bry­tes i stor ska­la i India når det gjel­der dali­te­ne. Orga­ni­sa­sjo­nens inn­sats har vært avgjø­ren­de for å mobi­li­se­re inter­na­sjo­na­le men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner i bekjem­pel­sen av kaste­dis­kri­mi­ne­ring i India og dets sør­asia­tis­ke nabo­land.

– De arbei­der på fle­re nivå­er. På gras­rot­nivå doku­men­te­rer de over­grep mot dali­ter, og til­byr juri­disk bistand til de som øns­ker å for­føl­ge sake­ne i retts­sys­te­met. Nasjo­nalt arbei­der de for poli­tis­ke refor­mer, og inter­na­sjo­nalt dri­ver de lobby­virk­som­het for å syn­lig­gjø­re omfan­get av kaste­ba­sert dis­kri­mi­ne­ring, sier Var­ghese. Gjen­nom det­te mange­si­di­ge arbei­det har NCDHR gjort seg for­tjent til Raft­opri­sen.

Var­ghese mener at orga­ni­sa­sjo­nens bre­de opp­slut­ning har gjort at myn­dig­he­te­ne i India i langt stør­re grad har tatt pro­ble­me­ne til de kaste­løse på alvor. En merke­dag for kam­pen mot dis­kri­mi­ne­ring av dali­te­ne var da Indias stats­mi­nis­ter Manmo­han Singh i desem­ber i fjor sam­men­lig­net situa­sjo­nen for dali­te­ne med for­hol­de­ne til svar­te sør­afri­ka­ne­re under apart­heid­re­gi­met. Rik­ke Nöhr­lind kom­mer på sin side med kraf­tig kri­tikk av den indis­ke regje­rin­gen.

– Det­te er over­grep som regje­rin­gen i lan­det selv må stå til ansvar for. Den må end­re sin prak­sis, en demo­kra­tisk grunn­lov er ikke verdt noe uten opp­føl­ging, sa Nöhr­lind, som fun­ger­te som tals­kvin­ne for pris­vin­ne­ren under offent­lig­gjø­rin­gen av Raft­opri­sen 2007 tid­li­ge­re i høst.

Med livet som inn­sats
NCDHR har utal­li­ge fri­vil­li­ge med­ar­bei­de­re og et utstrakt nett­verk. I sam­ar­beid med loka­le orga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­ter NCDHR komi­te­er for å over­våke dali­te­nes situa­sjon. Det­te gjel­der sær­lig i områ­der hvor dali­te­ne har det sær­lig vans­ke­lig. Men det å utford­re for­dom­mer og sosia­le struk­tu­rer har hatt sin pris. Akti­vis­ter fra NCDHR har blitt for­søkt tru­et til taus­het, og man­ge blir også pågre­pet av poli­ti­et. Inter­na­sjo­na­le akti­vis­ter har også blitt nek­tet inn­rei­se til India.

Vincent Manoharan, generalsekretør i NCDHR (foto: Jacob Carlsen/Raftostiftelsen)

BILDET: Gene­ral­sek­re­tær i NCDHR Vin­cent Mano­ha­ran (foto: Jacob Carlsen/Raftostiftelsen).

– NCDHRs med­ar­bei­de­re utset­ter seg for en per­son­lig risi­ko. Det fin­nes man­ge eksemp­ler på at det blir for­søkt tru­et til taus­het, og fysisk for­hind­res fra å doku­men­te­re over­grep, både av myn­dig­he­te­ne og per­soner fra and­re kas­ter, sier Var­ghese.

Men når Vin­cent Mano­ha­ran, NCDHRs gene­ral­sek­re­tær, ankom­mer Ber­gen for å mot­ta pri­sen 4. novem­ber, er det ingen fare for at dali­te­nes sak skal bli over­sett. Tvert imot, orga­ni­sa­sjo­nen har nå kom­met frem i lyset.

– I et land som opp­le­ver en van­vit­tig sterk øko­no­misk vekst er det NCDHRs øns­ke at alle folke­grup­per får ta del i den­ne opp­gan­gen. Faren lig­ger i at det­te bare blir et moment som øker for­skjel­len mel­lom dali­ter og res­ten av befolk­nin­gen, sier Tom Var­ghese.

Uan­sett er til­de­lin­gen av Raft­opri­sen 2007 og den opp­merk­som­he­ten den brin­ger med seg, et skritt i rik­tig ret­ning for dali­te­ne.

Natio­nal Cam­paign On Dalit Human Rights (NCDHR):

  • Ble etab­lert i 1998 som et sam­ar­beid mel­lom akti­vis­ter og en rek­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner.
  • Kjem­per for dali­te­nes ret­tig­he­ter i det indis­ke sam­fun­net.
  • Virk­som­he­ten omfat­ter å doku­men­te­re brudd på men­neske­ret­tig­he­ter, juri­disk hjelp til ofre for over­grep og for­skjells­be­hand­ling, samt poli­tisk lobby­ar­beid nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt.
  • Vin­ner av Raft­opri­sen 2007.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen