Et opprop for fred

Utvekslingsorganisasjonen AFS har så langt samlet over 100 000 underskrifter til sitt opprop for fred.

Under­skriftene er sam­let som en del av en pågående kam­pan­je , igangsatt av AFS og andre ideelle organ­isas­jon­er. Mer enn 200 forskjel­lige nasjon­er er rep­re­sen­tert  i form av enkelt­per­son­ers under­skrifter. AFS sitt fokus i denne sam­men­heng er ver­di­en som lig­ger i en utvek­sling­sor­d­ning. Tanken er at vennskap, på tvers av lan­de­grensene, før­er til mel­lom­men­neske­lig forståelse. Denne forståelsen kan igjen bidra til å skape fred mel­lom ulike nasjon­er og folkegrupper.
Mens man i Norge gis gode ram­me­ord­ninger gjen­nom Statens Lånekasse for å tilbringe et utvek­slingsår i utlandet, er lig­nende ord­ninger fraværende i mange land. AFS har gjen­nom en årrekke støt­tet ung­dom­mer i andre land med utvek­slingsstipend. I flere land er det kun den rike delen av befolknin­gen som kan ta seg råd til den uten­land­ser­farin­gen et utvek­slingsår gir. Med andre ord blir denne muligheten et luk­sus­gode for­be­holdt de få. AFS ønsker å motvirke denne ten­densen. Under­skrift­skam­pan­jen skal der­for uttrykke støtte over­for alle ung­dom­mer som ønsker et år med utvek­sling. Oppropet skal over­leveres FN senere i høst.
AFS har i 60 år arbei­det med ele­vutvek­sling for elever fra ulike land. Organ­isas­jo­nen er ver­dens eld­ste og største av sitt slag, og har fred gjen­nom kunnskap og forståelse av andre kul­tur­er som uttalt mål. Organ­isas­jo­nen er basert på friv­il­lighet, og antall friv­il­lige teller i dag omlag 30 000. AFS har ingen poli­tisk eller religiøs tilknytning.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen