Et opprop for fred

Utvekslingsorganisasjonen AFS har så langt samlet over 100 000 underskrifter til sitt opprop for fred.

Under­skrif­te­ne er sam­let som en del av en pågå­en­de kam­pan­je , igang­satt av AFS og and­re ide­el­le orga­ni­sa­sjo­ner. Mer enn 200 for­skjel­li­ge nasjo­ner er repre­sen­tert  i form av enkelt­per­soners under­skrif­ter. AFS sitt fokus i den­ne sam­men­heng er ver­di­en som lig­ger i en utveks­lings­ord­ning. Tan­ken er at venn­skap, på tvers av lande­gren­se­ne, fører til mel­lom­men­nes­ke­lig for­stå­el­se. Den­ne for­stå­el­sen kan igjen bidra til å ska­pe fred mel­lom uli­ke nasjo­ner og folke­grup­per.
Mens man i Nor­ge gis gode ram­me­ord­nin­ger gjen­nom Sta­tens Låne­kas­se for å til­brin­ge et utveks­lings­år i utlan­det, er lig­nen­de ord­nin­ger fra­væ­ren­de i man­ge land. AFS har gjen­nom en årrek­ke støt­tet ung­dom­mer i and­re land med utveks­lings­sti­pend. I fle­re land er det kun den rike delen av befolk­nin­gen som kan ta seg råd til den uten­lands­er­fa­rin­gen et utveks­lings­år gir. Med and­re ord blir den­ne mulig­he­ten et luk­sus­gode for­be­holdt de få. AFS øns­ker å mot­vir­ke den­ne tenden­sen. Under­skrifts­kam­pan­jen skal der­for uttryk­ke støt­te over­for alle ung­dom­mer som øns­ker et år med utveks­ling. Opp­ro­pet skal over­le­ve­res FN sene­re i høst.
AFS har i 60 år arbei­det med elev­ut­veks­ling for ele­ver fra uli­ke land. Orga­ni­sa­sjo­nen er ver­dens elds­te og størs­te av sitt slag, og har fred gjen­nom kunn­skap og for­stå­el­se av and­re kul­tu­rer som uttalt mål. Orga­ni­sa­sjo­nen er basert på fri­vil­lig­het, og antall fri­vil­li­ge tel­ler i dag omlag 30 000. AFS har ingen poli­tisk eller reli­giøs til­knyt­ning.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen