Hva de kalde krigerne kan lære oss

Det er vanskeligere og farligere å være dissident i dag enn under den kalde krigen.

Jo mer man for­ful­gte dem, de som kjem­pet for ytrings­fri­het og demokrati i det kom­mu­nis­tiske Øst-Europa, desto bedre hadde de det. De nøt godt av moral­sk, poli­tisk og økonomisk støtte fra det frie Vesten. De var den kalde kri­gens stjern­er, noen man kunne iden­ti­fis­ere seg med og se opp til — og jour­nal­is­ter brak­te dette bud­skapet videre med en kraft som bare vok­ste, jo verre fri­het­shel­tene ble plaget.

Anna Politkovska­ja ble først etter sin død en vik­tig his­to­rie for main­stream-medi­ene. Siden 1989 har situ­asjo­nen for men­neskerettsak­tivis­ter og regimekri­tikere forver­ret seg. Der de i den kalde kri­gen kunne reg­ne med støtte fra stor­poli­tikken og inn­fly­telses­rike jour­nal­is­ter, er de nå hen­vist til friv­il­lige organ­isas­jon­er og nis­jepub­likasjon­er. Massepub­likumet leg­ger ikke merke til dem. Dermed er ikke DDR-kri­tik­eren Wolf Bier­manns bemerkn­ing så tre­f­fende lenger: “Den som ikke begir seg inn i fare, går til grunne av det”.

Bier­manns for­mu­ler­ing er bare tilsynela­tende et paradoks. Menn som Andrej Sakharov, Vaclav Hav­el, Robert Have­mann opp­nådde med sin offentlige kri­tikk inter­nasjon­al opp­merk­somhet. Den sat­te dem ikke bare i fare, den beskyt­tet dem også. For konkur­ransen mel­lom sys­temene som endte med “den reelt eksis­terende sosial­is­mens” sam­men­brudd i det Sov­jet-domin­erte Øst-Europa, drei­de seg ikke bare om makt og hege­moni, men også om å appellere til følelser og for­nuft hos men­neskene på den andre siden.

His­to­riene og kri­tikken ble spredd som smuglervarer

Kon­flik­ten som ble ført med poli­tiske argu­menter var av den grunn ingen kald krig. Noen av de mest velplasserte sla­gene mot sov­jetkom­mu­nis­men kom ikke fra reg­jerin­gene i Wash­ing­ton, Lon­don, Paris og Bonn, men fra kri­tikere i egne rekker. De som våget å rive maskene av ansik­tene til sov­jetkom­mu­nis­mens ledere, var for det meste selv pro­fil­erte og over­be­viste kommunister.

DDRs mest pop­ulære borg­er­retts­fork­jem­per Robert Have­mann poengterte for eksem­pel at det sosial­is­tiske sam­fun­net bare fort­jente å bli kalt “frem­skrittsvennlig” hvis det ikke under­trykket ytrings­fri­heten. Dermed sat­te han ledelsen i “den første arbei­der- og bon­destat­en på tysk jord” i et uløselig dilem­ma: Lot de ham få sin vil­je, ville det under­minere mak­t­grunnlaget deres, som blant annet berodde på en pås­tand det ikke var lov å diskutere: at regimet var legit­imert av 99,9 pros­ent opp­slut­ning i folket. Kneblet de ham, ville det bare bekrefte Have­manns tese.

Robert Havemann. Omslaget til boken "Fragen Antworten Fragen", R. Piper & Co Verlag 1970.


Robert Have­mann på omslaget til boken “Fra­gen Antworten Fra­gen”, gitt ut av R. Piper & Co Ver­lag, München 1970.

Øst­sta­treg­imene ville ikke ta sjansen på en diskusjon med kri­tik­erne. Men de vek sam­tidig tilbake for å bringe dem til taushet med tvang. Dette bidro til kom­mu­nis­mens under­gang, for kri­tik­erne kon­fron­terte sine topp-poli­tikere og deres suk­sesspro­pa­gan­da skånsel­løst med beretninger fra den poli­tiske og sam­funns­mes­sige virke­lighetens innside.

Dis­si­den­tene sat­te også press på de vestlige politikerne

Alene hadde nok ikke regimekri­tik­erne vært i stand til å bryte gjen­nom de murene av taushet som mak­ten reiste rundt dem. Medi­er og for­lag i Vesten skaf­fet Have­mann og andre dis­si­den­ter nød­vendig pub­lisitet og anerk­jen­nelse. At en filosof fra marx­is­men-lenin­is­mens vanske­lig tilgjen­gelige ver­den som DDR-sys­temkri­tik­eren Rudolf Bahro i slut­ten av 1970-årene kunne nyte best­sel­ger-suk­sess med boken “Alter­na­tivet: til kri­tikken av den fak­tisk eksis­terende sosial­is­men”, kunne han ikke bare takke seg selv for. Boken forut­sat­te dyp sys­temkunnskap og filosofisk utdan­ning hos leseren. Vestlige medi­er vis­ste å skape sym­pa­ti for folk som Bahro. Pub­likum kvit­terte med å belønne deres mot og opp­muntre til videre innsats.

For medi­ene var det på så mange slags vis en glim­rende for­ret­ning. Hel­te­his­to­ri­er slår an. Da Have­mann som gam­mel, syk mann i husar­rest, bevok­tet av hun­drevis av poli­ti­folk og agen­ter og tilsynela­tende isol­ert fra sine ven­ner og støtte­spillere, klarte å smu­gle ut manuskripter og gi inter­vjuer, var det ikke bare en stor poli­tisk sen­sasjon. Det var også en per­fekt, nærmest arketypisk fortelling om den men­neske­lige fri­het­strangs uthold­en­het, og den hadde en vold­som effekt. Slike his­to­ri­er ga Have­mann og andre dis­si­den­ter en pop­u­lar­itet som reg­imene i Øst-Europa forsøk­te å motvirke med iso­lasjon, krim­i­nalis­er­ing og bannlysing. Men ikke engang med pro­pa­gan­daen med det største poten­sialet, den småborg­erlige ankla­gen om per­son­lig for­fen­ge­lighet, klarte de å utrette noe.

Siden folk i øst­statene kastet seg over og diskuterte ethvert fritt ord som ble ytret hos dem, infil­tr­erte mediedeknin­gen fra Vesten også de kom­mu­nis­tiske sam­funnene. His­to­riene og kri­tikken ble spredd som smu­gler­var­er, ofte kopiert for hånd, et rørende møysom­melig arbeid for­bun­det med bety­delig fare. De hjalp mange men­nesker til å ta mot til seg og ta seg fri­heter, og ikke minst gjøre dette i offent­ligheten. Freds- og borg­er­retts­beveg­elsene på 1980-tal­let vant raskt større tilslut­ning og gikk ure­d­de og med stadig vok­sende selvsikker­het ut i det offentlige rom. Reak­sjonene viste hvor hjelpeløse myn­dighetene sto over­for denne utviklingen.

Det moralske trykket hel­te­his­to­riene skapte, påvir­ket også poli­tikken i Vesten. Dis­si­den­tene nådde sin aller største pop­u­lar­itet i et virke­lig his­torisk øye­b­likk. Mange vestlige poli­tikere var beredt til å inngå diplo­ma­tiske kom­pro­miss­er med kom­mu­nis­men, mot let­telser i reise- og han­del­sre­strik­sjon­er og poli­tiske reserveløs­ninger som den felles men­neskerettighet­serk­lærin­gen i KSSE-slut­tak­ten fra 1975. Borg­er­retts­beveg­elser som “Char­ta 77” og tall­rike oppo­sisjonelle skildringer av den virke­lige situ­asjo­nen avs­lørte ikke bare ledelsen i kom­mu­nist­landene som hyk­lere som kun var ute etter å beholde mak­ten. Dis­si­den­tene sat­te også press på de vestlige poli­tik­erne som bare var så alt­for innstilt på å komme til enighet med sine mot­parter i øst.

Dis­si­den­tene forstyrret den tvangspålagte indre fre­den i de kom­mu­nis­tiske sam­funnene og under­gravde sam­tidig den diplo­ma­tiske har­monis­erin­gens små frem­skritt, som den poli­tiske main­stream i Vesten truet med å si seg fornøyd med. Med hjelp fra vestlige medi­er bidro dis­si­den­tene til at den stiv­nakkede antikom­mu­nis­men fra de tidlige etterkrigsårene ikke ble avløst av en like ide­ol­o­gisk over­dreven og for kom­pro­missvil­lig statsin­sti­tusjon­alis­ert avspenningspolitikk.

De fleste dis­si­den­ter blir ryd­det av veien i all stillhet

Med sitt arbeid sør­get Anna Politkovska­ja på lig­nende vis for dis­so­nans mel­lom Vladimir Putin og hans nye ven­ner i Vesten. Hennes bak­grunn var dessuten fra de partistyrte medi­ene fra før kom­mu­nis­mens sam­men­brudd, og hun tilhørte dermed enty­dig den gam­le poli­tiske og intellek­tuelle eliten, den samme som Putin stam­mer fra. Også Politkovska­ja kan dermed kor­rekt beskrives som en dis­si­dent, selv om dis­si­den­ter er blitt uvan­lige i en mer kom­pleks verdensorden.

Kom­mu­nis­men har veket plassen som dominerende dok­trine til fordel for en form for nasjon­al­isme som ikke er basert på noen kon­sis­tent filosofi. Ytrings­fri­heten går i dag rel­a­tivt langt. Likev­el reg­nes kri­tikk av sam­funns­forhold som å skite i eget reir og som bak­vaskelse. Kri­tikk av de mek­tige kan for­følges juridisk, slik man i gam­le dager gjorde med majestets­fornærmelser. Blant de rettslige våpnene mot dis­si­dens hør­er fort­satt poli­tisk påvirkede rettssak­er og annen per­ver­t­er­ing av lov og rett. I dag kom­mer økonomisk press i til­legg — en medievirk­somhet som ikke hold­er seg til den god­kjente lin­jen, kan raskt bli slukt av et kon­sern som står stat­en nær. Og ved siden av regimets lakeier finnes lyssky ban­der av høyreek­streme som helt i tråd med top­penes ønsker skrem­mer eller myrder de som våger å bryte tabuer. Faren er alt­så mye større enn før, for den gang var fron­tene mer oversiktlige.

En slik til­stand hersker ikke bare i Rus­s­land. I mang­foldige regionale og nasjonale vari­anter — helt til de ekstreme mot­set­nin­gene som preger den røde tur­bokap­i­tal­is­men i Kina — finnes det struk­turelle likheter i alle land på terske­len mel­lom dik­tatur og demokrati. Rus­s­land og Kina er de mek­tig­ste av dem. Geografisk og poli­tisk er det Tyrkia og statene i Nord-Afri­ka som står særlig nær Europa. Den aktuelle stri­den om den bul­garske statens vik­tig­ste nasjons­byggende fortelling — his­torik­eren Mar­ti­na Bal­e­va har gått i eksil i Tysk­land og blir utsatt for nasjon­al­is­tiske drap­strusler — vis­er at ikke engang EU-land er vaksin­ert mot den slags.

Hel­te­his­to­ri­er om fri­het­sak­tivis­ter drukn­er i net­tets øredøvende brus

Anna Politkovska­ja ble først i døden en vik­tig his­to­rie for main­stream-medi­ene. Likeså Hrant Dink, den tyrkiske jour­nal­is­tikkens store armenske dis­si­dent. Men de ble i hvert fall store his­to­ri­er. De fleste dis­si­den­ter blir ryd­det av veien i all still­het — drept, fengslet. I beste fall når de et større pub­likums opp­merk­somhet som num­re i sta­tis­tikkene til Reportere uten grenser og andre friv­il­lige organisasjoner.

Anna Politkovskaja. Utsnitt av omslaget til boken "Mitt russiske testament" (foto: Cappelen)


Anna Politkovska­ja (1958–2006). Utsnitt av omslaget til boken “Mitt rus­siske tes­ta­ment” (foto: Cappelen)

Det kine­siske eksem­plet vis­er at dis­si­den­ter er særlig utsatt når de søk­er offent­lighet via inter­nett. Net­tet tilbyr utvil­somt mer rom og mulighet for ytrings­fri­het enn noe medi­um har gjort før. Men det er et rom hvor den full­s­tendi­ge kon­trollen over infor­masjons­fly­ten og dens opphavsper­son­er og ord­styrere ikke bare er mulig, men for lengst etablert prak­sis. Selv om fel­lesskap av brukere — com­mu­ni­ties — opp­står hur­tig og kan bli store, har de bare tilsynela­tende tyn­gde. De er mak­tes­løse for­di de sjelden har kon­tak­ter til main­stream-medi­ene, og aldri til poli­tikken.

Hel­te­his­to­ri­er om fri­het­sak­tivis­ter drukn­er i net­tets øredøvende brus

. Det finnes ingen mulighet til å mobilis­ere et demokratisk innstilt pub­likum til å vise sym­pa­ti på samme måte som under den kalde krigen.

Den kalde kri­gen var preget av en patos som ret­tfer­dig­gjorde drama­tiske gester i medi­er og poli­tikk — klokken sto alltid på fem min­ut­ter før ver­dens under­gang. Andre temaer har trengt seg inn i bevis­s­theten, den inter­nasjonale ter­ror­is­men, glob­alis­er­ingsspørsmål. Begge berør­er net­topp i terskel­sam­funn, men ikke bare der, men­neske- og borg­er­ret­tigheter. Men heller ikke av denne erk­jen­nelsen føl­ger en pub­li­sis­tisk linje.

Vi forsømte å fortelle his­to­rien om Politkovska­ja tydelig og klart

Mål­skivene for kri­tikk er heller ikke lenger like hjelpeløse som kom­mu­nis­tene. De har færre skru­pler og er glat­tere. Der­til kom­mer at kvasidemokra­tienes mak­tha­vere isce­ne­set­ter sine egne sym­bol­met­tede his­to­ri­er, der de leg­ger til rette for en ufarlig form for kri­tikk. En Gaddafi vis­er seg utk­ledd i folke­drakt, en Putin avs­lør­er sin muskuløse overkropp for kam­er­aet og stir­rer barskt fram­for seg. Vesten mor­er seg med å fordele iro­niske ordenskarakterer.

En tysk avis brak­te Putin-bildene med ommøb­ler­ing av reg­jerin­gen i Mosk­va som foran­led­ning. “Den som vis­er seg fram, har ingent­ing å skjule,” het det i en hel­sides artikkel som bare var basert på for­tolkn­ing av disse bildene. Der hvor det er så mye over­flate å forholde seg til, trengs ikke den kalde kri­gens ana­lytiske Kreml-astrolo­gi, og heller ikke ubekveme, urostif­tende rus­siske Putin-kri­tikere. Og er han ikke vår allierte i kam­p­en mot inter­nasjon­al ter­ror­isme og for­ret­ningspart­ner i ener­gis­pørsmål, liksom?

Anna Politkovska­ja sat­te seg selv i fare ved å kaste skygge over bildet av den “gul­lende rene” demokrat­en Putin. Nå og da vant hun gehør for sin ver­sjon av his­to­rien om Putin i større sirkler enn dem hun ellers nådde gjen­nom sin lille avis. Vi forsømte å fortelle his­to­rien om Politkovska­ja tydelig og klart og å bringe den inn i den glob­ale offent­lighetens bevis­s­thet. Til slutt var hun alene.

Joachim Wid­mann er sje­fredak­tør for det tyske nyhets­byrået Deutsch­er Depeschen­di­enst (ddp). Han pub­lis­erte i 1997 en bok om den tyske statssikker­het­st­jen­estens (Stasi) arbeid og ofre med tit­te­len “Dich kriegen wir weich”. Wid­mann har også sam­men med Kat­ja Have­mann skrevet boken “Robert Have­mann oder wie die DDR sich erledigte” (utgitt 2003), om DDRs mest pop­ulære borg­er­retts­fork­jem­per og kret­sen rundt ham. 

Artikke­len er over­satt fra tysk av Olav Anders Øvre­bø. Den er også pub­lis­ert i orig­i­nal­språket på Zeit Online.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

  1. […] is more dan­ger­ous than ever to speak out against repres­sive regimes. Ger­man edi­tor Joachim Wid­mann makes this point in an essay pub­lished this week (in Nor­we­gian), one year after Russ­ian jour­nal­ist Anna Politkovskaya was […]

til toppen