Klart for årets Rafto-helg

Her følger en oversikt over hva som skjer under Rafto-helgen 2007.

The Natio­nal Cam­paign on Dalit Human Rights er årets Raft­opris­vin­ner. Fre­dag 2. novem­ber blir det Rafto Sym­po­si­um på Ber­gen Scan­dic City Hotel. Arran­ge­men­tet star­ter kl. 08.30 og avslut­tes kl. 16.00. Ledet av en rek­ke renom­mer­te fore­drags­hol­de­re vil det­te arran­ge­men­tet set­te fokus på diver­se aspek­ter ved dali­te­nes situa­sjon i india. Lør­dag 3. novem­ber arran­ge­res hel­gens and­re sym­po­si­um. Den­ne gang på Nor­ges Han­dels­høy­sko­le (kl.10.00–13.30). Her blir det fri adgang.

 

Søn­dag 4. er dagen for den årli­ge pris­ut­de­lin­gen på Den Nasjo­na­le Sce­ne. Årets vin­ner er som nevnt NCDHR. Repre­sen­tan­ter fra orga­ni­sa­sjo­nen vil være til ste­de for å mot­ta pri­sen. Det vil også bli taler og kul­tu­rel­le inn­slag. Etter endt arran­ge­ment blir det fak­kel­tog i Ber­gens gater. Se den­ne lin­ken for hele hel­gens pro­gram.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen