Klart for årets Rafto-helg

Her følger en oversikt over hva som skjer under Rafto-helgen 2007.

The Nation­al Cam­paign on Dalit Human Rights er årets Rafto­prisvin­ner. Fredag 2. novem­ber blir det Rafto Sym­po­sium på Bergen Scan­dic City Hotel. Arrange­mentet starter kl. 08.30 og avs­luttes kl. 16.00. Ledet av en rekke renom­merte fore­dragsh­oldere vil dette arrange­mentet sette fokus på diverse aspek­ter ved dalitenes situ­asjon i india. Lørdag 3. novem­ber arran­geres hel­gens andre sym­po­sium. Denne gang på Norges Han­delshøyskole (kl.10.00–13.30). Her blir det fri adgang.

 

Søndag 4. er dagen for den årlige prisut­delin­gen på Den Nasjonale Scene. Årets vin­ner er som nevnt NCDHR. Rep­re­sen­tan­ter fra organ­isas­jo­nen vil være til stede for å mot­ta prisen. Det vil også bli taler og kul­turelle innslag. Etter endt arrange­ment blir det fakkel­tog i Bergens gater. Se denne linken for hele hel­gens program.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen