Kunstnerisk humor mot diktatur

Norskprodusert dokumentar om Hviterussland er nominert til prestisjetung europeisk filmpris.

En av Polens frem­ste doku­men­tarfilm­regis­sør­er, Andrzej Fidyk, står bak både regi og manus for den norskpro­duserte doku­mentaren Belaru­sian Waltz, som hadde pre­miere under åpnin­gen av Bergen Inter­nasjonale Film­fes­ti­val (BIFF) torsdag.

Fil­men er en av de ti nomin­erte til Den europeiske film­prisen 2007 i klassen for doku­men­tarfilm — Prix ARTE.

Scene fra filmen "Belarusian Waltz"

Scene fra “Belaru­sian Waltz”.

Doku­mentaren forteller den utrolige his­to­rien om per­for­mancekun­st­neren Alexan­der Pushkins oppo­sisjon mot det hviterus­siske dik­taturet. Han er kreativ, ure­dd og tar i bruk humor i et sam­funn som lever i frykt.

Med utal­lige offentlige stunts og like mange arrestasjon­er, bruk­er han frimodig malerkun­st til å utfor­dre mak­thav­erne og gjøre narr av dik­ta­toren Alexan­dr Lukas­jenko. Gjen­nom Pushkins kreativitet og sans for humor får vi et sjeldent, men godt innblikk i sjel­slivet til det hviterus­siske folk.

– Muligheten for opponer­ing i Hviterus­s­land er og har over lang tid vært svært begrenset, sier råd­giv­er ved Den Norske Hels­ing­forskomité Aage Borch­grevink.
— Poli­ti­et og byråkrati­et har full kon­troll på alle organ­isas­jon­er og alt som kom­mer i media.

Dette fikk det norske filmteamet merke på krop­pen da de ifølge Bergens Tidende ble arrestert av KGB under inn­spillin­gen av “Belaru­sian Waltz” i Hviterus­s­land (KGB i Hviterus­s­land har beholdt navnet etter Sov­je­tu­nio­nens oppløsning).

Raftos­tif­telsen går i bresjen
“Belaru­sian Waltz” er den andre fil­men som er laget av pro­duk­sjon­s­sel­skapet Piraya Film i samar­beid med Raftos­tif­telsen. Hov­ed­fokuset deres er på ytrings­fri­het og men­neskerettigheter, noe som går hånd i hånd med den overordnede tem­atikken i disse doku­mentarene. Den første fil­men, On A Tightrope, tar for seg folkegrup­pen uig­urenes situ­asjon i Kina.

– Vi set­ter fokus på men­neskerettighetene ved hjelp av inter­nasjon­alt anerk­jente film­skapere for å nå ut til flest mulig, sier daglig led­er Therese Jeb­sen i Raftohuset.

“Belaru­sian Waltz” inngår i doku­men­tarfilm­pro­gram­met Check­points på BIFF.

– Fil­men forteller om det hviterus­siske dik­taturet som styres med knall­hard hånd, og det under­trykkende regimet som er basert på ren løgn, sier Jebsen.

Artikkelfor­fat­teren stud­er­er jour­nal­is­tikk ved Uni­ver­sitetet i Bergen.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen