Kunstnerisk humor mot diktatur

Norskprodusert dokumentar om Hviterussland er nominert til prestisjetung europeisk filmpris.

En av Polens frems­te doku­men­tar­film­re­gis­sø­rer, Andrzej Fidyk, står bak både regi og manus for den norsk­pro­du­ser­te doku­men­ta­ren Bela­ru­si­an Waltz, som had­de pre­miere under åpnin­gen av Ber­gen Inter­na­sjo­na­le Film­fes­ti­val (BIFF) tors­dag.

Fil­men er en av de ti nomi­ner­te til Den euro­pe­is­ke film­pri­sen 2007 i klas­sen for doku­men­tar­film — Prix ARTE.

Scene fra filmen "Belarusian Waltz"

Sce­ne fra «Bela­ru­si­an Waltz».

Doku­men­ta­ren for­tel­ler den utro­li­ge his­to­ri­en om per­for­mance­kunst­ne­ren Alex­an­der Pushkins oppo­si­sjon mot det hvite­rus­sis­ke dik­ta­tu­ret. Han er krea­tiv, uredd og tar i bruk humor i et sam­funn som lever i frykt.

Med utal­li­ge offent­li­ge stunts og like man­ge arresta­sjo­ner, bru­ker han fri­mo­dig maler­kunst til å utford­re makt­ha­ver­ne og gjø­re narr av dik­ta­to­ren Alex­andr Luka­sjen­ko. Gjen­nom Pushkins krea­ti­vi­tet og sans for humor får vi et sjel­dent, men godt inn­blikk i sjels­li­vet til det hvite­rus­sis­ke folk.

– Mulig­he­ten for oppo­ne­ring i Hvite­russ­land er og har over lang tid vært svært begren­set, sier råd­gi­ver ved Den Nors­ke Hel­sing­fors­ko­mi­té Aage Bor­ch­gre­vink.
— Poli­ti­et og byrå­kra­ti­et har full kon­troll på alle orga­ni­sa­sjo­ner og alt som kom­mer i media.

Det­te fikk det nors­ke film­team­et mer­ke på krop­pen da de iføl­ge Ber­gens Tiden­de ble arres­tert av KGB under inn­spil­lin­gen av «Bela­ru­si­an Waltz» i Hvite­russ­land (KGB i Hvite­russ­land har beholdt nav­net etter Sov­jet­unio­nens opp­løs­ning).

Raft­o­stif­tel­sen går i bre­sjen
«Bela­ru­si­an Waltz» er den and­re fil­men som er laget av pro­duk­sjons­sel­ska­pet Piraya Film i sam­ar­beid med Raft­o­stif­tel­sen. Hoved­fo­ku­set deres er på ytrings­fri­het og men­neske­ret­tig­he­ter, noe som går hånd i hånd med den over­ord­ne­de tema­tik­ken i dis­se doku­men­ta­re­ne. Den førs­te fil­men, On A Tigh­tro­pe, tar for seg folke­grup­pen uigu­re­nes situa­sjon i Kina.

– Vi set­ter fokus på men­neske­ret­tig­he­te­ne ved hjelp av inter­na­sjo­nalt aner­kjen­te film­ska­pe­re for å nå ut til flest mulig, sier dag­lig leder The­re­se Jeb­sen i Raft­ohu­set.

«Bela­ru­si­an Waltz» inn­går i doku­men­tar­film­pro­gram­met Check­points på BIFF.

– Fil­men for­tel­ler om det hvite­rus­sis­ke dik­ta­tu­ret som sty­res med knall­hard hånd, og det under­tryk­ken­de regi­met som er basert på ren løgn, sier Jeb­sen.

Artik­kel­for­fat­te­ren stu­de­rer jour­na­lis­tikk ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

TEMA

K

ina

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen