Russlands zombie-søvn

Mens dere i Norge markerer Anna Politkovskajas dødsdag, glemmes hun i Russland, skriver Natalia Novozhilova.

I for­rige uke reiste jeg til en liten provins­by som het­er Kovrov for å besøke en ven­ninne. Hun feiret fød­sels­da­gen sin og hadde i den anled­ning invitert fam­i­lie, ven­ner og kol­leger. Der var det ingeniør­er, reg­n­skaps­førere, arbei­dere, hånd­verkere. Med andre ord rep­re­sen­tan­ter for de utbredte yrkesgrup­pene i Rus­s­land. Selvføl­gelig inter­esserte det meg som jour­nal­ist hva disse men­neskene mente om det som skjer i lan­det. Svarene over­ras­ket ikke: «Putin? Og hva bra har han gjort i løpet av de sju åra han har sit­tet ved mak­ten? Ingent­ing! Han gir blaf­fen i oss, og vi gir blaf­fen i ham også… Det blir dyrere å leve for hver dag. Vi ser at inflasjo­nen i virke­ligheten er på 30–40 pros­ent i året. Hva skal vi gjøre? Vi tilpass­er oss så godt vi kan… Vi bryr oss ikke om å stemme. Alle poli­tik­erne prater en masse, og når de kom­mer til mak­ten, grafs­er de bare til seg selv.»

I Rus­s­land vekker ikke drap på jour­nal­is­ter noen stor offentlig reaksjon

Folk vil ikke snakke om poli­tikk. Hvor­dan skulle de for­resten ha diskutert noe som de ikke får infor­masjon om? Fjern­synet er som i sov­jet­ti­da, der bare forteller de even­tyr som ikke har noen ting med det virke­lige livet å gjøre. I avisene er det også enten taushet eller bestilte artik­ler. Folk har vent seg av med å kjøpe avis­er. Jeg blir selv ikke lenger såret når mine sam­talepart­nere sier at de ikke leser avis­er. Jeg fordøm­mer dem ikke: I dag byr det også meg imot å lese rus­siske aviser.

Det er lenge siden den største delen av mine lands­menn slut­tet å tro at deres sivile aktivitet vil kunne foran­dre ver­den. De har slått egne sirkler rundt seg selv og vil ikke gå uten­for dem. Innen­for er deres pri­vate inter­ess­er: Hjem­met, jobben, tur­er på hyt­ta eller i sko­gen — og hyp­pige fyllekuler. Det er mange som drikker, og de drikker mye, med og uten anledning.

Jeg har inntrykk av at lan­det har sun­ket ned i en letar­gisk søvn. Som psykolo­gene kunne ha sagt: Dette er en naturlig beskyt­telses­reak­sjon hos en nor­mal organ­isme som stadig utsettes for stress.

— Du reis­er jo rundt om i lan­det og i ver­den, sa en hånd­verk­er som het­er Alek­sej. — Selv har jeg ikke en gang vært i kom­mune­sen­teret på tjue år. Men jeg klager ikke over livet. Det er kona som klager over at det ikke er varmt vann og at prisene stiger. Jeg prøver å overse det. Jeg har nok til en flaske, det er gre­it. Jeg har også mine små gleder.

— Hvilke da, for eksem­pel, foruten vod­ka, spør jeg interessert.

— Jeg er med i en klubb for hang-glid­ere. Det er ikke så lenge siden en fyr hos oss slo seg i hjel.

Ja visst, små gleder…

Vil mitt folk noen gang våkne opp fra den letar­giske søvnen?

Etter hvert spurte fød­sels­dags­g­jestene meg om jobben min, hva jeg har sett og hvor jeg har vært. De så på meg som om jeg var en tro­pisk som­merfugl som til­feldigvis hadde lan­det her hos dem. Jeg for­t­alte at det på den inter­nasjonale kon­fer­ansen i Oslo (i juni 2007, red.anm.) gjorde dypt inntrykk på meg hvor godt de vestlige spe­sial­is­tene kjente livet i Rus­s­land. Innbyg­gerne i Vesten er opp­brak­te over at fri­heten krym­per i Rus­s­land og over at leve­s­tandar­d­en til de fleste synker. Jeg for­t­alte hvor­dan ver­den rea­gerte da jour­nal­is­ten Anna Politkovska­ja ble myrdet: hun­dre tusen­er av men­nesker gikk ut på gatene i vestlige byer, tente lys for henne og gråt, som om det var en nær venn de hadde mis­tet. Til denne dag sørg­er de over henne, skriv­er om henne, utgir hennes artik­ler og bøk­er. Og ikke nok med det: De snakker om de rus­siske jour­nal­istenes vanske­lige situ­asjon og tilbyr all den hjelpen de kan gi.

Mens jeg snakket, så jeg av ansik­t­sut­trykket til noen av mine sam­talepart­nere at de ikke vis­ste hvem Anna Politkovska­ja var. Mer kor­rekt: De fleste hadde hørt om henne, men ingen av de tilst­ede­værende hadde noen gang lest hennes artikler.

I Rus­s­land vekker ikke drap på jour­nal­is­ter noen stor offentlig reak­sjon. Til og med etter mordet på Politkovska­ja var det stort sett men­neskerettighets­fork­jem­pere som demon­str­erte. Det over­rask­ende er at mine jour­nal­istkol­leger var mest lik­egyldige. I Vladimir er det 450.000 innbyg­gere, til min­nemøtet for Politkovska­ja kom det omkring et halvt hun­dre men­nesker, av dem var bare 15 jour­nal­is­ter. Slik var det over hele landet.

Vil mitt folk noen gang våkne opp fra den letar­giske søv­nen? På kort sikt er jeg meget pessimistisk.

Natalia Novozhilo­va er jour­nal­ist i den rus­siske avisen Tomiks, som kom­mer ut i Vladimir. Hun ble i år tildelt Fritt Ords og Zeit-Stiftungs pressepris. Denne artikke­len er pub­lis­ert med tilla­telse fra og i samar­beid med Ny Tid, der Novozhilo­va er fast spaltist.

Artikke­len er over­satt av Peter Nor­mann Waage og Iri­na Waage.

TEMA

R

ussland

34 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen