Amalie Laksovs Minnepris til Krisesenterbevegelsen.

Krisesenterbevegelsen ble i går tildelt Amalie Laksovs Minnepris.

Pris­ut­de­lin­gen fant sted på Raft­ohu­set. I for­kant had­de fle­re titalls ber­gen­se­re møtt opp og gått i fak­kel­tog fra Møh­len­pris og opp til Men­neske­ret­tig­he­te­nes Plass uten­for Raft­ohu­set. Der ble det holdt appel­ler til etter­tan­ke, før de som øns­ket det kun­ne trek­ke inn i var­men og ta del i pris­ut­de­lings­pro­gram­met.
Årets pris­mot­ta­ker, Krise­sen­ter­be­ve­gel­sen,  har siden 70-tal­let mot­ar­bei­det under­tryk­king av kvin­ner. Drif­ten av krise­sent­re og krise­te­le­fo­ner fun­ge­rer i den sam­men­heng som til­tak for å ver­ne om kvin­ner som utset­tes for vold. Krise­sen­ter­be­ve­gel­sen arbei­der også aktivt for å frem­me infor­ma­sjon om tema­et, blant annet ved å sys­te­ma­tisk regist­re­re vold mot kvin­ner. Et vik­tig mål har siden beve­gel­sens etab­le­ring vært å end­re sam­fun­nets syn på vold mot kvin­ner.
 
Ama­lie Laks­ovs Minne­pris deles ut til min­ne om 10 jøder på Møh­len­pris i Ber­gen som i 1942 ble anholdt og sendt til kon­sen­tra­sjons­lei­re i Tysk­land. Pri­sen til­de­les indi­vi­der eller orga­ni­sa­sjo­ner som har gjort en bety­de­lig inn­sats for å ver­ne om men­neske­ret­tig­he­te­ne i Nor­ge.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen