Amalie Laksovs Minnepris til Krisesenterbevegelsen.

Krisesenterbevegelsen ble i går tildelt Amalie Laksovs Minnepris.

Prisut­delin­gen fant sted på Rafto­huset. I forkant hadde flere titalls bergensere møtt opp og gått i fakkel­tog fra Møh­len­pris og opp til Men­neskerettighetenes Plass uten­for Rafto­huset. Der ble det holdt appeller til etter­tanke, før de som øns­ket det kunne trekke inn i var­men og ta del i prisutdelingsprogrammet.
Årets pris­mot­tak­er, Kris­esen­ter­beveg­elsen,  har siden 70-tal­let motar­bei­det under­trykking av kvin­ner. Driften av kris­esen­tre og krisetele­fon­er fun­ger­er i den sam­men­heng som tiltak for å verne om kvin­ner som utsettes for vold. Kris­esen­ter­beveg­elsen arbei­der også aktivt for å fremme infor­masjon om temaet, blant annet ved å sys­tem­a­tisk reg­istrere vold mot kvin­ner. Et vik­tig mål har siden beveg­elsens etab­ler­ing vært å endre sam­fun­nets syn på vold mot kvinner.
 
Amalie Laksovs Min­nepris deles ut til minne om 10 jøder på Møh­len­pris i Bergen som i 1942 ble anholdt og sendt til kon­sen­trasjon­sleire i Tysk­land. Prisen tilde­les indi­vider eller organ­isas­jon­er som har gjort en bety­delig innsats for å verne om men­neskerettighetene i Norge.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen