Bergen for Burma – det hjelper!

Støttedemonstrasjon for Burma, Torgalmenningen, lørdag 3. Oktober kl. 13.00

Arbei­det for Bur­ma fort­set­ter nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt. I Nor­ge ber nå tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Kjell Mag­ne Bon­de­vik finans­mi­nis­ter Kris­tin Hal­vor­sen instru­ere olje­fon­det om å trek­ke inves­te­rin­ge­ne i olje­sel­ska­per­sel­ska­per i Bur­ma. I Frank­ri­ke har uten­riks­mi­nis­ter Ber­nard Kouch­ner fore­slått opp­ret­tel­se av et fond som kan gi øko­no­mis­ke insen­ti­ver for Bur­mas regje­ring til å ved­ta demo­kra­tis­ke refor­mer. Regi­met har også hatt kon­takt med Aung San Suu Kyi. 
 
Sis­te nytt fra Bur­ma er at mot­stan­den har blus­set opp igjen. Nord i lan­det har 100 mun­ker igjen demon­strert i gate­ne mot den sit­ten­de mili­tær­jun­ta­en. Iføl­ge mun­ke­ne vil nye demon­stra­sjo­ner føl­ge. Bidra til å hol­de opp­merk­som­he­ten ret­tet mot Bur­ma! Vi møtes lør­dag klok­ken 13 på Torg­al­men­nin­gen, for appel­ler og en stil­le marsj under demo­krati­be­ve­gel­sens ban­ner. Kle deg i rødt og møt opp for å vise at Ber­gen støt­ter arbei­det for fri­het og demo­kra­ti i Bur­ma!
 
“Bruk din fri­het til å frem­me vår!” — Aung San Suu Kyi
Arr.  Raft­o­stif­tel­sen, Amne­sty Inter­na­tio­nal Ber­gen, det Bur­me­sis­ke eksil­mil­jø­et i Ber­gen           

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen