Human Rights House Network til Nairobi

I disse dager avholdes det årlige møtet for Human Rights House Network i Kenyas hovedstad Nairobi.

Human Rights House Network, som Raft­ohu­set i Ber­gen er en del av, er en alli­an­se av men­neske­ret­tig­hets­hus ver­den over. En gang i året møtes dele­ga­ter fra de respek­ti­ve hus­e­ne til møter og sam­ta­le og tema­er som angår men­neske­ret­tig­he­ter.
 
I til­legg til å utveks­le erfa­rin­ger og leg­ge en plan for nett­ver­kets vide­re arbeid i året som kom­mer, vil dele­ga­te­ne også møte med et fem­ti­talls keny­ans­ke  men­neske­ret­tig­hets­for­kjem­pe­re, samt akti­vis­ter fra nabo­land som Ethio­pia Sudan, Soma­lia og Ugan­da. Det vil bli satt søke­lys på råden­de arbeids­vil­kår for men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner i dis­se lan­de­ne, med utgangs­punkt i en ny rap­port ved­rø­ren­de for­hol­de­ne i Kenya.
 
Raft­ohu­sets dele­gat i år er Tho­mas Bry­de.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen