Human Rights House Network til Nairobi

I disse dager avholdes det årlige møtet for Human Rights House Network i Kenyas hovedstad Nairobi.

Human Rights House Net­work, som Rafto­huset i Bergen er en del av, er en allianse av men­neskerettighet­shus ver­den over. En gang i året møtes del­e­gater fra de respek­tive husene til møter og sam­tale og temaer som angår menneskerettigheter.
 
I til­legg til å utvek­sle erfaringer og legge en plan for nettver­kets videre arbeid i året som kom­mer, vil del­e­gatene også møte med et femti­talls kenyanske  men­neskerettighets­fork­jem­pere, samt aktivis­ter fra naboland som Ethiopia Sudan, Soma­lia og Ugan­da. Det vil bli satt søkelys på rådende arbei­dsvilkår for men­neskerettighet­sor­gan­isas­jon­er i disse lan­dene, med utgangspunkt i en ny rap­port vedrørende forhold­ene i Kenya.
 
Rafto­husets del­e­gat i år er Thomas Bryde.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen