70 prosent svarte på andre runde av Medborgerpanelet

Medborgerpanelets andre runde ble avsluttet 31. mars, og 70 prosent av deltakerne svarte.

Den andre run­den av Med­borg­er­pan­elet ble avs­lut­tet 31. mars, etter å ha vært ute i fel­ten i vel tre uker. Hver runde inklud­er­er spørsmål om tillit og poli­tisk deltakelse, kli­ma og miljø og diver­sitet og velferd. I til­legg hadde runde to et særskilt fokus på nord­menns medievan­er og pri­or­i­teringer innen helsesek­toren. Flere av spørsmå­lene omhan­dlet net­topp disse to temaene.

3 374 av 4 836 deltakere i andre runde svarte. Dette tilsvar­er 69,8 pros­ent av alle deltak­erne, en svarpros­ent vi er godt fornøyd med. Deltak­erne svarte denne gang per epost, og vi var spente på om dette ville fun­gere knirke­fritt rent teknisk. Etter hvert som tiden gikk meldte det seg heldigvis ingen prob­le­mer av betydning.

Fig­ur 1, som vi har fått fra Ideas2Evidence, som står for den prak­tiske gjen­nom­førin­gen av under­søkelsen, vis­er når deltak­erne har svart under­veis. Flest svarte de første par dagene, og som ven­tet fall­er svarkur­ven grad­vis deretter. Vi ser imi­dler­tid at deltakelsen tar seg opp igjen nær den første hel­gen, det tyder på at flere av deltak­erne hadde bedre anled­ning til å besvare den da. De to første påmin­nelsene løftet også deltakelsen, men deretter ebbet den ut. De aller fleste som hadde anled­ning til å delta i runde to gjorde det alt­så i løpet av de to første ukene.

Figure 1 (2)

Fig­ur 2 vis­er når på døgnet deltak­erne svarte. Vi ser at folk har svart fra ca. kl. seks om mor­ge­nen og utover, de fleste svar­er på sen etter­mid­dag og kveld, naturlig nok.

Figure 2

I det hele tatt er deltakelses­møn­steret likt den første run­den når det gjelder hvilke dager og når på døgnet deltak­erne svarte på undersøkelsen.

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen