70 prosent svarte på andre runde av Medborgerpanelet

Medborgerpanelets andre runde ble avsluttet 31. mars, og 70 prosent av deltakerne svarte.

Den and­re run­den av Med­bor­ger­pa­ne­let ble avslut­tet 31. mars, etter å ha vært ute i fel­ten i vel tre uker. Hver run­de inklu­de­rer spørs­mål om til­lit og poli­tisk del­ta­kel­se, kli­ma og mil­jø og diver­si­tet og vel­ferd. I til­legg had­de run­de to et sær­skilt fokus på nord­menns medie­va­ner og prio­ri­te­rin­ger innen helse­sek­to­ren. Fle­re av spørs­må­le­ne omhand­let nett­opp dis­se to temaene.

3 374 av 4 836 del­ta­ke­re i and­re run­de svar­te. Det­te til­sva­rer 69,8 pro­sent av alle del­ta­ker­ne, en svar­pro­sent vi er godt for­nøyd med. Del­ta­ker­ne svar­te den­ne gang per epost, og vi var spen­te på om det­te vil­le fun­ge­re knirke­fritt rent tek­nisk. Etter hvert som tiden gikk meld­te det seg hel­dig­vis ingen pro­ble­mer av betydning.

Figur 1, som vi har fått fra Ideas2Evidence, som står for den prak­tis­ke gjen­nom­fø­rin­gen av under­sø­kel­sen, viser når del­ta­ker­ne har svart under­veis. Flest svar­te de førs­te par dage­ne, og som ven­tet fal­ler svar­kur­ven grad­vis der­et­ter. Vi ser imid­ler­tid at del­ta­kel­sen tar seg opp igjen nær den førs­te hel­gen, det tyder på at fle­re av del­ta­ker­ne had­de bed­re anled­ning til å besva­re den da. De to førs­te påmin­nel­se­ne løf­tet også del­ta­kel­sen, men der­et­ter ebbet den ut. De aller fles­te som had­de anled­ning til å del­ta i run­de to gjor­de det alt­så i løpet av de to førs­te ukene.

Figure 1 (2)

Figur 2 viser når på døg­net del­ta­ker­ne svar­te. Vi ser at folk har svart fra ca. kl. seks om mor­ge­nen og utover, de fles­te sva­rer på sen etter­mid­dag og kveld, natur­lig nok.

Figure 2

I det hele tatt er del­ta­kel­ses­møns­te­ret likt den førs­te run­den når det gjel­der hvil­ke dager og når på døg­net del­ta­ker­ne svar­te på undersøkelsen.

TEMA

F

orsknin
g

29 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen