Pris til Democratic Voice of Burma

Årets Ossietsky-pris, tildelt av Norske PEN, går til radiostasjonen Democratic Voice of Burma.

DVB er lokalis­ert i Oslo og har daglige sendinger inn og ut av Bur­ma. Den fun­ger­er som infor­masjon­skilde for en rekke inter­nasjonale medi­er, og har vært særde­les vik­tig i forbindelse med høstens hen­delser i hjem­lan­det. DVB har til tider vært eneste infor­masjon­sleverandør som har kun­net rap­portere om omfat­tende bruk av volds­makt og brudd på men­neskerettigheter begått av de mil­itære myn­dighetene. Nå høster Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma fort­jent hon­nør for sin innsats for ytrings­fri­heten i Burma.
 
Radiostasjo­nen startet sin aktivitet i etterkant av stu­den­top­prørene i Bur­ma i 1988. Raftos­tif­telsen var blant bidragsyterne ved etab­lerin­gen av Den Norske Bur­makomité. Bur­makomi­teen sør­get siden for oppret­telsen av Demo­c­ra­t­ic Voice of Bur­ma. Tildelin­gen av  Ossi­et­sky-prisen skjer i dag på Fengslede For­fat­ters Dag.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen