Pris til Democratic Voice of Burma

Årets Ossietsky-pris, tildelt av Norske PEN, går til radiostasjonen Democratic Voice of Burma.

DVB er loka­li­sert i Oslo og har dag­li­ge sen­din­ger inn og ut av Bur­ma. Den fun­ge­rer som infor­ma­sjons­kil­de for en rek­ke inter­na­sjo­na­le medi­er, og har vært sær­de­les vik­tig i for­bin­del­se med høs­tens hen­del­ser i hjem­lan­det. DVB har til tider vært enes­te infor­ma­sjons­le­ve­ran­dør som har kun­net rap­por­te­re om omfat­ten­de bruk av volds­makt og brudd på men­neske­ret­tig­he­ter begått av de mili­tæ­re myn­dig­he­te­ne. Nå høs­ter Democra­tic Voi­ce of Bur­ma for­tjent hon­nør for sin inn­sats for ytrings­fri­he­ten i Bur­ma.
 
Radio­sta­sjo­nen star­tet sin akti­vi­tet i etter­kant av stu­dent­opp­rø­re­ne i Bur­ma i 1988. Raft­o­stif­tel­sen var blant bidrags­yter­ne ved etab­le­rin­gen av Den Nors­ke Bur­ma­ko­mi­té. Bur­ma­ko­mi­te­en sør­get siden for opp­ret­tel­sen av Democra­tic Voi­ce of Bur­ma. Til­de­lin­gen av  Ossi­et­sky-pri­sen skjer i dag på Fengs­le­de For­fat­ters Dag.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen