Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne. Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan […]

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne.

Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan vi stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re måle­ne?

Jør­gen Ran­ders er pro­fes­sor eme­ri­tus i klima­stra­te­gi ved Han­dels­høy­sko­len BI. Han har arbei­det i 40 år med glo­ba­le fram­tids­spørs­mål — i aka­de­mia, nærings­li­vet og poli­tik­ken — og dri­ver nå utstrakt fore­drags- og råd­giv­nings-akti­vi­tet over hele ver­den, spe­si­elt i Kina. Ran­ders har skre­vet man­ge bøker etter at han var med­for­fat­ter av The Limits to Growth i 1972.

Fore­dra­get er basert på rap­por­ten Trans­for­ma­tion is feas­ib­le! som Ran­ders skrev sam­men med Johan Rock­strøm og and­re i 2018 (www.2052.info/earth3).

Fore­dra­get inn­går i en serie møter av rele­vans for UiBs enga­sje­ment med FNs bære­kraft­mål, og blir arran­gert i sam­ar­beid med SDG Ber­gen og Ber­gen Glo­bal.  

Møte­le­der: Ingjald Pil­skog

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen