Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvorvidt det er mulig å stoppe kli­maen­drin­gene og sam­tidig nå de andre bærekraftmålene. Vi skal utry­dde fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stoppe kli­maen­drin­gene. Et av målene er at vi skal ha ans­tendig arbeid og økonomisk vekst, et annet er fred og ret­tfer­dighet. […]

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvorvidt det er mulig å stoppe kli­maen­drin­gene og sam­tidig nå de andre bærekraftmålene.

Vi skal utry­dde fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stoppe kli­maen­drin­gene. Et av målene er at vi skal ha ans­tendig arbeid og økonomisk vekst, et annet er fred og ret­tfer­dighet. Kan vi stoppe kli­maen­drin­gene og sam­tidig nå de andre målene?

Jør­gen Ran­ders er pro­fes­sor emer­i­tus i kli­mas­trate­gi ved Han­delshøyskolen BI. Han har arbei­det i 40 år med glob­ale framtidsspørsmål — i akademia, næringslivet og poli­tikken — og dri­ver nå utstrakt fore­drags- og råd­givn­ings-aktivitet over hele ver­den, spe­sielt i Kina. Ran­ders har skrevet mange bøk­er etter at han var med­for­fat­ter av The Lim­its to Growth i 1972.

Fore­draget er basert på rap­porten Trans­for­ma­tion is fea­si­ble! som Ran­ders skrev sam­men med Johan Rock­strøm og andre i 2018 (www.2052.info/earth3).

Fore­draget inngår i en serie møter av rel­e­vans for UiBs engas­je­ment med FNs bærekraft­mål, og blir arrangert i samar­beid med SDG Bergen og Bergen Glob­al.  

Møteled­er: Ing­jald Pilskog

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen