Raftoprisen utdelt

Etter en begivenhetsrik helg fikk til slutt The National Campaign on Dalit Human Rights tildelt det synlige beviset på at de er årets rafto-prismottaker.

Selve pris­ut­de­lin­gen fant sted på Den Nasjo­na­le Sce­ne i Ber­gen. Det time­lan­ge pro­gram­met var full­spek­ket av kul­tu­rel­le inn­slag fra Ber­gens leden­de artis­ter og kunst­ne­re, samt flot­te taler av både Raft­o­stif­tel­sens styre­le­der Arne Lilje­dahl Lynn­gård og repre­sen­tan­ter for pris­mot­ta­ke­ren NCDHR. Kvel­dens vert var skue­spil­ler Bjar­te Hjelme­land.
 
Pris­ut­de­lin­gen på DNS ble hel­gens udis­ku­tab­le kli­maks. De tre fore­gå­en­de dage­ne gikk til vel­lyk­ke­de fore­drag og sym­po­si­er på USF Verf­tet, Ber­gen Scan­dic City Hotel og Nor­ges Han­dels­høy­sko­le. Søn­da­gens pris­ut­de­ling fikk stor opp­merk­som­het fra fle­re medi­er, og var på tv-nyhe­te­ne sam­me kveld. Kvel­den ble avslut­tet med et stem­nings­fylt fak­kel­tog og glø­den­de appel­ler.

TEMA

R

aftopri
sen

17 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen