Vest-Sahara: møte på Raftohuset.

Mandag 19. november ble det avholdt åpent møte om situasjonen i Vest-Sahara.

Fle­re tale­re var på plass for å gi et inn­blikk i den ellers å glem­te kon­flik­ten. Pub­li­kum lot seg enga­sje­re og pro­vo­se­re. Den sahara­wis­ke stu­den­ten og men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten, Rabab Ami­da­ne, kun­ne for­tel­le om en sjok­ke­ren­de virkelighet. 

Rabab Ami­da­ne er for tiden på en leng­re rund­rei­se i Nor­ge. Hun har alle­re­de besøkt Oslo, Trond­heim, Tromsø og Uni­ted World Col­le­ge på Fja­ler. Den­ne kvel­den var hun ankom­met Ber­gen for å fore­dra om den vans­ke­li­ge situa­sjo­nen i Vest-Saha­ra. Raft­o­stif­tel­sens  styre­le­der Arne Lilje­dahl Lynn­gård, Kai Grieg fra FN-Sam­ban­det, samt første­sek­re­tæ­ren ved den sør­afri­kans­ke ambas­sa­den til Nor­ge, Dani­el Stem­mer, var til­ste­de for å kas­te lys på saken.

Semi­na­ret ble arran­gert i et sam­ar­beid mel­lom FN-Stu­den­te­ne i Ber­gen, NSU, Stu­den­ter­sam­fun­net og Raft­osti­fel­sen. Se bil­der fra møtet her. 
 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen